TELC Język Polski B1-B2

TELC Język Polski B1-B2, czyli co to jest?

TELC – Egzaminy Językowe to ceniony przez Radę Europy ośrodek egzaminacyjny z siedzibą we Frankfurcie, który zajmuje się testowaniem i poświadczaniem znajomości językowej zgodnie z uznawaną przez instytucje unijne skalą CEFR (Common European Framework), czyli Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Testy obejmują jedenaście języków, w tym także język polski, który przeprowadzany jest w systemie egzaminu dualnego – poziom B1-B2, co oznacza, że w zależności od uzyskanego wyniku zdający otrzymuje certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub B2.

Egzamin nastawiony jest przede wszystkim na weryfikację znajomości praktycznej języka. Skupiają się na komunikacji w sytuacjach zaczerpniętych z życia codziennego (rozmowa na lotnisku, komunikaty na dworcu, rezerwacja miejsca w hotelu, pisanie listu do instytucji, urzędu lub osoby prywatnej, wyszukiwanie najważniejszych informacji w tekście), czyli umiejętnościach najbardziej przydatnych w praktyce.

Egzaminy TELC Język polski B1-B2 składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

1. Egzamin pisemny trwa łącznie 115 minut i składa się z czterech modułów testowych:

 • Rozumienie ze słuchu,
 • Rozumienie tekstu pisanego,
 • Elementy języka,
 • Pisanie.

Ta część egzaminu weryfikuje umiejętności zdającego z obszaru słuchania i czytania ze zrozumieniem, kolejno gramatyki i pisania.

Pomiędzy poszczególnymi częściami nie ma przerw.

2. Egzamin ustny trwa 20 minut i prowadzony jest z udziałem dwóch osób zdających, które realizują trzy część modułu:

 • Rozmowę na temat doświadczeń i wyrażanie opinii,
 • Prezentację,
 • Dyskusję.

Rozmowa na temat doświadczeń i wyrażanie opinii

W tej części egzaminu ustnego należy udzielić spontanicznej wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym przedstawionym na fotografii.

Prezentacja

Kolejna część wymaga przedstawienia krótkiej prezentacji na jeden z dwóch tematów do wyboru. Tu można skorzystać z pytań i obrazków zamieszczonych na arkuszu danego zadania.

Dyskusja

Ostatnia część egzaminu ustnego to wyrażenie opinii na dany temat i przedyskutowanie jej z drugim zdającym.

TELC Język Polski B1-B2, czyli dlaczego warto mieć certyfikat?

Egzaminy TELC są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej i stanowią formalne potwierdzenie umiejętności językowych na danym poziomie.

 • Certyfikat TELC na poziomie B1

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 31 maja 2023 egzaminy TELC z języka polskiego znalazły się w wykazie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej.

 • Certyfikat TELC na poziomie B2 lub wyższym:

– zwalnia z lektoratu i egzaminów językowych na studiach pierwszego stopnia;

– wystarcza do potwierdzenia znajomości języka w przypadku ubiegania się o stanowiska urzędnicze w instytucjach unijnych;

– zwalnia z egzaminu z języka nowożytnego na egzaminie doktorskim;

– wystarcza, aby spełnić wymogi związane ze znajomością języków obcych przy ubieganiu się o przyjęcie do pracy w charakterze pracownika służby cywilnej, przewodnika turystycznego czy pilota wycieczek.

Jak się zapisać na egzamin? 

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest ośrodkiem posiadającym uprawnienia do przeprowadzania egzaminu TELC (Language Tests) – TELC Język Polski B1-B2.

Informujemy, że najbliższy egzamin TELC Język Polski B1-B2 odbędzie się w dniu 13 stycznia 2024 roku.

Zapisy na egzamin w dniu 13 stycznia 2024 r. trwają.

Aby zarejestrować się na egzamin należy wypełnić formularz online zamieszczony poniżej.

KONTAKT

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]

Ile kosztuje egzamin? 

TELC Język Polski B1-B2:

 • dla studentów WAB – 700 zł
 • dla osób spoza organizacji uczelni – 800 zł

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Egzaminu Certyfikowanego dostępnego poniżej: