Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Rekrutacja otwarta!
Start studiów od października 2024.

Partner kierunku

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

W związku z Państwa licznymi prośbami i zainteresowaniem tematyką szeroko rozumianego zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego firma COGNITIONIS- Doradztwo stworzyła autorski program warsztatowy, którego celem jest dostarczenie Państwu kompleksowej  , praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami JST oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad finansami w sektorze samorządowym. 

Program studiów podzielony został części tematyczne dotyczące obszaru zarządzania i kierowania finansami w sektorze publicznym. Na warsztatach, ćwiczeniach i wykładach poznacie Państwo nowoczesne narzędzia, techniki i metody zarządzania finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowane przez zespół posiadający wieloletnią praktykę w zakresie z zarządzania, nadzoru i kontroli w obszarze finansów publicznych.

Warsztaty, wykłady i ćwiczenia – co obejmuje program?

Na wykładach, warsztatach i ćwiczeniach zdobędziecie Państwo kompleksową wiedzę min. w zakresie:

 • przygotowania, wdrożenia, monitorowania i kontroli uchwał budżetowych i uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 • wykorzystania narzędzi analizy finansowej do sprawowania kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego,
 • zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • podatków i opłat lokalnych oraz podatku od towarów i usług,
 • zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego,
 • prawa finansowego i dyscypliny finansów publicznych,
 • budowania zespołów finansowo- księgowych,
 • zarządzania przepływami środków publicznych.

Szczegóły wykładów, ćwiczeń i warsztatów:

Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego

 1. Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej
 2. Upoważnienia w sektorze publicznym- zaciąganie zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy
 3. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie
 4. Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych

Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego- zasady planowania, kontroli i rozliczeń

 1. Uchwał budżetowa- zasady przygotowania, podstawa prawna i wytyczne do
 2. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej
 3. Konstrukcja i budowa uchwały budżetowej- powiazanie z regulacjami prawnymi
 4. Wykonywanie uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego

Obowiązujące regulacje prawne w obszarze finansów jednostek samorządu terytorialnego

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 2. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 3. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych- zasady klasyfikacji
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego- metodyka planowania wieloletniego

Zarządzanie finansami publicznymi- analiza finansowa JST i zarządzanie długiem

 1. Upoważnienia w sektorze publicznym- zaciąganie zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy
 2. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie
 3. Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych
 4. Analiza finansowa w JST

Nadzór właścicielski w JST

 1. Przedmiot nadzoru właścicielskiego
 2. Obowiązki organów sprawujących nadzór właścicielski
 3. Dokumentacja nadzoru właścicielskiego
 4. Odpowiedzialność z tytułu pełnienia nadzoru właścicielskiego

Sprawozdawczość budżetowa

 1. Rodzaje sprawozdań budżetowych
 2. Terminy sporządzania sprawozdań budżetowych i podmioty zobowiązane
 3. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych
 4. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań budżetowych

Zarządzanie podatkiem VAT

 1. Podatek VAT w transakcjach JST
 2. Podatek należny i naliczony w sektorze publicznym
 3. Zasady dokonywania rozliczeń i korekt
 4. Zasady obliczania wskaźników do rozliczeń

Realizacja polityki podatków i opłat lokalnych w sektorze publicznym

 1. Właściwość organów podatkowych
 2. Podatek od nieruchomości
 3. Pozostałe podatki i opłaty lokalne
 4. Egzekucja podatków i opłat lokalnych

Jeśli interesują Cię też inne studia podyplomowe Wrocław, zachęcamy do zapoznania się z opisami pozostałych kierunków.

Nazwa przedmiotu
Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego – zasady planowania, kontroli i rozliczeń
Obowiązujące regulacje prawne w obszarze finansów jednostek samorządu terytorialnego
Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego
Budowanie i zarządzanie zespołami komórek finansowo-księgowych
Nadzór właścicielski w JST
Zarządzanie finansami publicznymi – analiza finansowa jst i zarządzanie długiem
Sprawozdawczość budżetowa
Zarządzanie podatkiem VAT
Realizacja polityki podatków i opłat lokalnych w sektorze publicznym
Dyplomowanie
Łączna liczba godzin studiów: 160h

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podczas realizacji zadań na uczelni preferujemy posiadanie przez uczestników własnych komputerów przenośnych do pracy z pakietem Office. Uczelnia zapewnia oprogramowanie dla uczestników studiów  – pakiet office jedynie w wersji on-line.

Warunki zaliczenia

 • 80% test/projekt/test
 • 15% ćwiczenie na zajęciach
 • 5% aktywność na zajęciach
 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 5 900 zł
 • Opłata semestralna: 2x 3 100 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 630 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 850 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru zimowego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-30.06.2024 r.
 • 250 zł w okresie 01.07.-16.09.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 550 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do kandydatów i uczestników studiów podyplomowych, którzy będą promowali Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe lub MBA.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

mgr Anna Zawadzka

Ekonomista, Skarbnik w JST, absolwentka MBA w administracji publicznej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, certyfikowany księgowy, wykładowca zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, autorka licznych publikacji o tematyce budżetu i planowania wieloletniego w czasopismach ,,Finanse Publiczne” i ,,Czasopismo Wspólnota”.


dr Monika Mucha

Doradca podatkowy, członek zarządu Taxa Group, Spółki doradztwa podatkowego. Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Ponad 100 publikacji książkowych i w renomowanych czasopismach podatkowych, trener, szkoleniowiec, wykładowca, redaktor naczelna „Podatki w sektorze publicznym”. 


mgr Barbara Wołczak

Ekonomista, specjalista z zakresu nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ekspert w zakresie sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej, wykładowca zagadnień z zakresu sprawozdawczości budżetowej, autorka licznych publikacji o tematyce sprawozdawczości budżetowej dla wydawnictw C.H.Beck i Presscom. 


inż. Robert Gudowski

Ekonomista, analityk biznesu, Skarbnik w JST, wieloletni dyrektor finansowy i główny księgowy w zakładach opieki zdrowotnej. Certyfikowany Trener Mentalny.  Absolwent studiów MBA z EY Academy of Business. 


mgr Bartosz Zawadzki

Prawnik, wieloletni pracownik RIO we Wrocławiu , w latach 2011 – 2016 Członek Kolegium RIO we Wrocławiu, praktyk w administracji publicznej,  specjalista z zakresu przekształceń i likwidacji jednostek samorządowych, dyrektor finansowy spółki z udziałem JST, były członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, autor publikacji z zakresu dyscypliny finansów publicznych dla wydawnictwa Presscom.


mgr inż. Elżbieta Czarnota

Wieloletnia główna księgowa, od 15 lat skarbnik jst szczebla gminnego i powiatowego. Certyfikowana księgowa, absolwentka Akademii Liderów Samorządowych oraz MBA w Administracji Publicznej, specjalista w zakresie budżetowania oraz sprawozdawczości budżetowej.

mgr Konrad Buczek

Zastępca Skarbnika Gminy Milicz, Audytor wewnętrzny, wykładowca akademicki ( m.in. finanse publ, finanse jst, ekonomia, prawo spółek, gospodarka finansowa jst, postępowanie egzekucyjne) specjalista finansów JST, szkoleniowiec, panelista, wieloletni Skarbnik gminy i miasta, były Zastępca Wójta, były kontroler RIO, auditor, audytor HACCP, Dyrektor finansowy, kontroler wewnętrzny, MBA EY

Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników I edycji studiów podyplomowych Skarbnik JST w WAB: