Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Rekrutacja otwarta! Start studiów od marca 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

W związku z Państwa licznymi prośbami i zainteresowaniem tematyką szeroko rozumianego zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego firma COGNITIONIS- Doradztwo stworzyła autorski program warsztatowy, którego celem jest dostarczenie Państwu kompleksowej  , praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami JST oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad finansami w sektorze samorządowym. 

Program studiów podzielony został części tematyczne dotyczące obszaru zarządzania i kierowania finansami w sektorze publicznym. Na warsztatach, ćwiczeniach i wykładach poznacie Państwo nowoczesne narzędzia, techniki i metody zarządzania finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowane przez zespół posiadający wieloletnią praktykę w zakresie z zarządzania, nadzoru i kontroli w obszarze finansów publicznych.

Warsztaty, wykłady i ćwiczenia – co obejmuje program?

Na wykładach, warsztatach i ćwiczeniach zdobędziecie Państwo kompleksową wiedzę min. w zakresie:

 • przygotowania, wdrożenia, monitorowania i kontroli uchwał budżetowych i uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 • wykorzystania narzędzi analizy finansowej do sprawowania kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego,
 • zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • podatków i opłat lokalnych oraz podatku od towarów i usług,
 • zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego,
 • prawa finansowego i dyscypliny finansów publicznych,
 • budowania zespołów finansowo- księgowych,
 • zarządzania przepływami środków publicznych.

Szczegóły wykładów, ćwiczeń i warsztatów:

Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego

 1. Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej
 2. Upoważnienia w sektorze publicznym- zaciąganie zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy
 3. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie
 4. Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych

Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego- zasady planowania, kontroli i rozliczeń

 1. Uchwał budżetowa- zasady przygotowania, podstawa prawna i wytyczne do
 2. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej
 3. Konstrukcja i budowa uchwały budżetowej- powiazanie z regulacjami prawnymi
 4. Wykonywanie uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego

Obowiązujące regulacje prawne w obszarze finansów jednostek samorządu terytorialnego

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 2. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 3. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych- zasady klasyfikacji
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego- metodyka planowania wieloletniego

Zarządzanie finansami publicznymi- analiza finansowa JST i zarządzanie długiem

 1. Upoważnienia w sektorze publicznym- zaciąganie zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy
 2. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie
 3. Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych
 4. Analiza finansowa w JST

Nadzór właścicielski w JST

 1. Przedmiot nadzoru właścicielskiego
 2. Obowiązki organów sprawujących nadzór właścicielski
 3. Dokumentacja nadzoru właścicielskiego
 4. Odpowiedzialność z tytułu pełnienia nadzoru właścicielskiego

Sprawozdawczość budżetowa

 1. Rodzaje sprawozdań budżetowych
 2. Terminy sporządzania sprawozdań budżetowych i podmioty zobowiązane
 3. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych
 4. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań budżetowych

Zarządzanie podatkiem VAT

 1. Podatek VAT w transakcjach JST
 2. Podatek należny i naliczony w sektorze publicznym
 3. Zasady dokonywania rozliczeń i korekt
 4. Zasady obliczania wskaźników do rozliczeń

Realizacja polityki podatków i opłat lokalnych w sektorze publicznym

 1. Właściwość organów podatkowych
 2. Podatek od nieruchomości
 3. Pozostałe podatki i opłaty lokalne
 4. Egzekucja podatków i opłat lokalnych

Co myślą o kierunku nasi studenci?

Opinie uczestników I edycji studiów podyplomowych Skarbnik JST w WAB:

Jeśli interesują Cię też inne studia podyplomowe Wrocław, zachęcamy do zapoznania się z opisami pozostałych kierunków.

Nazwa przedmiotu
Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego – zasady planowania, kontroli i rozliczeń
Obowiązujące regulacje prawne w obszarze finansów jednostek samorządu terytorialnego
Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego
Budowanie i zarządzanie zespołami komórek finansowo-księgowych
Nadzór właścicielski w JST
Zarządzanie finansami publicznymi – analiza finansowa jst i zarządzanie długiem
Sprawozdawczość budżetowa
Zarządzanie podatkiem VAT
Realizacja polityki podatków i opłat lokalnych w sektorze publicznym
Dyplomowanie
Łączna liczba godzin studiów: 160h

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podczas realizacji zadań na uczelni preferujemy posiadanie przez uczestników własnych komputerów przenośnych do pracy z pakietem Office. Uczelnia zapewnia oprogramowanie dla uczestników studiów  – pakiet office jedynie w wersji on-line.

Warunki zaliczenia

 • 80% test/projekt/test
 • 15% ćwiczenie na zajęciach
 • 5% aktywność na zajęciach

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 5 900 zł
 • Opłata semestralna: 2x 3 100 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 630 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 850 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru letniego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-15.02.2024 r.
 • 250 zł w okresie 16.02.-04.03.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 250 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

mgr Anna Zawadzka

Ekonomista, Skarbnik w JST, absolwentka MBA w administracji publicznej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, certyfikowany księgowy, wykładowca zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, autorka licznych publikacji o tematyce budżetu i planowania wieloletniego w czasopismach ,,Finanse Publiczne” i ,,Czasopismo Wspólnota”.


dr Monika Mucha

Doradca podatkowy, członek zarządu Taxa Group, Spółki doradztwa podatkowego. Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Ponad 100 publikacji książkowych i w renomowanych czasopismach podatkowych, trener, szkoleniowiec, wykładowca, redaktor naczelna „Podatki w sektorze publicznym”. 


mgr Barbara Wołczak

Ekonomista, specjalista z zakresu nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ekspert w zakresie sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej, wykładowca zagadnień z zakresu sprawozdawczości budżetowej, autorka licznych publikacji o tematyce sprawozdawczości budżetowej dla wydawnictw C.H.Beck i Presscom. 


inż. Robert Gudowski

Ekonomista, analityk biznesu, Skarbnik w JST, wieloletni dyrektor finansowy i główny księgowy w zakładach opieki zdrowotnej. Certyfikowany Trener Mentalny.  Absolwent studiów MBA z EY Academy of Business. 


mgr Bartosz Zawadzki

Prawnik, wieloletni pracownik RIO we Wrocławiu , w latach 2011 – 2016 Członek Kolegium RIO we Wrocławiu, praktyk w administracji publicznej,  specjalista z zakresu przekształceń i likwidacji jednostek samorządowych, dyrektor finansowy spółki z udziałem JST, były członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, autor publikacji z zakresu dyscypliny finansów publicznych dla wydawnictwa Presscom.


mgr inż. Elżbieta Czarnota

Wieloletnia główna księgowa, od 15 lat skarbnik jst szczebla gminnego i powiatowego. Certyfikowana księgowa, absolwentka Akademii Liderów Samorządowych oraz MBA w Administracji Publicznej, specjalista w zakresie budżetowania oraz sprawozdawczości budżetowej.

mgr Konrad Buczek

Zastępca Skarbnika Gminy Milicz, Audytor wewnętrzny, wykładowca akademicki ( m.in. finanse publ, finanse jst, ekonomia, prawo spółek, gospodarka finansowa jst, postępowanie egzekucyjne) specjalista finansów JST, szkoleniowiec, panelista, wieloletni Skarbnik gminy i miasta, były Zastępca Wójta, były kontroler RIO, auditor, audytor HACCP, Dyrektor finansowy, kontroler wewnętrzny, MBA EY

Partner kierunku