Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Tryb studiów: Weekendowy
Forma studiów: Hybrydowy
Czas trwania: 10 miesięcy 
Wymiar godzin: 160 godzin 
Język wykładowy: polski 

Zapisy na semestr zimowy ruszyły!

W związku z Państwa licznymi prośbami i zainteresowaniem tematyką szeroko rozumianego zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego firma COGNITIONIS- Doradztwo stworzyła autorski program warsztatowy, którego celem jest dostarczenie Państwu kompleksowej  , praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami JST oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad finansami w sektorze samorządowym. 

Program studiów podzielony został części tematyczne dotyczące obszaru zarządzania i kierowania finansami w sektorze publicznym. Na warsztatach, ćwiczeniach i wykładach poznacie Państwo nowoczesne narzędzia, techniki i metody zarządzania finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowane przez zespół posiadający wieloletnią praktykę w zakresie z zarządzania, nadzoru i kontroli w obszarze finansów publicznych.

Warsztaty, wykłady i ćwiczenia – co obejmuje program?

Na wykładach, warsztatach i ćwiczeniach zdobędziecie Państwo kompleksową wiedzę min. w zakresie:

 • przygotowania, wdrożenia, monitorowania i kontroli uchwał budżetowych i uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 • wykorzystania narzędzi analizy finansowej do sprawowania kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego,
 • zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • podatków i opłat lokalnych oraz podatku od towarów i usług,
 • zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego,
 • prawa finansowego i dyscypliny finansów publicznych,
 • budowania zespołów finansowo- księgowych,
 • zarządzania przepływami środków publicznych.

Szczegóły wykładów, ćwiczeń i warsztatów:

Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego

 1. Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej
 2. Upoważnienia w sektorze publicznym- zaciąganie zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy
 3. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie
 4. Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych

Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego- zasady planowania, kontroli i rozliczeń

 1. Uchwał budżetowa- zasady przygotowania, podstawa prawna i wytyczne do
 2. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej
 3. Konstrukcja i budowa uchwały budżetowej- powiazanie z regulacjami prawnymi
 4. Wykonywanie uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego

Obowiązujące regulacje prawne w obszarze finansów jednostek samorządu terytorialnego

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 2. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 3. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych- zasady klasyfikacji
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego- metodyka planowania wieloletniego

Zarządzanie finansami publicznymi- analiza finansowa JST i zarządzanie długiem

 1. Upoważnienia w sektorze publicznym- zaciąganie zobowiązań z tytułu umów przekraczających rok budżetowy
 2. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie
 3. Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych
 4. Analiza finansowa w JST

Nadzór właścicielski w JST

 1. Przedmiot nadzoru właścicielskiego
 2. Obowiązki organów sprawujących nadzór właścicielski
 3. Dokumentacja nadzoru właścicielskiego
 4. Odpowiedzialność z tytułu pełnienia nadzoru właścicielskiego

Sprawozdawczość budżetowa

 1. Rodzaje sprawozdań budżetowych
 2. Terminy sporządzania sprawozdań budżetowych i podmioty zobowiązane
 3. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych
 4. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań budżetowych

Zarządzanie podatkiem VAT

 1. Podatek VAT w transakcjach JST
 2. Podatek należny i naliczony w sektorze publicznym
 3. Zasady dokonywania rozliczeń i korekt
 4. Zasady obliczania wskaźników do rozliczeń

Realizacja polityki podatków i opłat lokalnych w sektorze publicznym

 1. Właściwość organów podatkowych
 2. Podatek od nieruchomości
 3. Pozostałe podatki i opłaty lokalne
 4. Egzekucja podatków i opłat lokalnych


Jeśli interesują Cię też inne studia podyplomowe Wrocław, zachęcamy do zapoznania się z opisami pozostałych kierunków.

Nazwa przedmiotu
Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego – zasady planowania, kontroli i rozliczeń
Obowiązujące regulacje prawne w obszarze finansów jednostek samorządu terytorialnego
Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego
Budowanie i zarządzanie zespołami komórek finansowo-księgowych
Nadzór właścicielski w JST
Zarządzanie finansami publicznymi – analiza finansowa jst i zarządzanie długiem
Sprawozdawczość budżetowa
Zarządzanie podatkiem VAT
Realizacja polityki podatków i opłat lokalnych w sektorze publicznym
Dyplomowanie
Łączna liczba godzin studiów: 160h

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podczas realizacji zadań na uczelni preferujemy posiadanie przez uczestników własnych komputerów przenośnych do pracy z pakietem Office. Uczelnia zapewnia oprogramowanie dla uczestników studiów  – pakiet office jedynie w wersji on-line.

Warunki zaliczenia

 • 80% test/projekt/test
 • 15% ćwiczenie na zajęciach
 • 5% aktywność na zajęciach

Koszt studiów rocznych: 5 300 zł

Opłata semestralna: 2 782,5 zł

Opłata w 4 ratach: 1 457,5zł

Opłata w 8 ratach: 761,87 zł

Wpisowe: 250 zł

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 30.06.202301.07 – 17.09.2023
wysokość zniżki500 zł250 zł

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14
+48 535 164 459
[email protected]

mgr Anna Zawadzka

ekonomista, Skarbnik w JST, absolwentka MBA w administracji publicznej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, certyfikowany księgowy, wykładowca zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, autorka licznych publikacji o tematyce budżetu i planowania wieloletniego w czasopismach ,,Finanse Publiczne” i ,,Czasopismo Wspólnota”.


dr Monika Mucha

doradca podatkowy, członek zarządu Taxa Group, Spółki doradztwa podatkowego. Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Ponad 100 publikacji książkowych i w renomowanych czasopismach podatkowych, trener, szkoleniowiec, wykładowca, redaktor naczelna „Podatki w sektorze publicznym”. 


mgr Barbara Wołczak

ekonomista, specjalista z zakresu nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ekspert w zakresie sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej, wykładowca zagadnień z zakresu sprawozdawczości budżetowej, autorka licznych publikacji o tematyce sprawozdawczości budżetowej dla wydawnictw C.H.Beck i Presscom. 


inż. Robert Gudowski

ekonomista, analityk biznesu, Skarbnik w JST, wieloletni dyrektor finansowy i główny księgowy w zakładach opieki zdrowotnej. Certyfikowany Trener Mentalny.  Absolwent studiów MBA z EY Academy of Business. 


mgr Bartosz Zawadzki

prawnik, wieloletni pracownik RIO we Wrocławiu , w latach 2011 – 2016 Członek Kolegium RIO we Wrocławiu, praktyk w administracji publicznej,  specjalista z zakresu przekształceń i likwidacji jednostek samorządowych, dyrektor finansowy spółki z udziałem JST, były członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, autor publikacji z zakresu dyscypliny finansów publicznych dla wydawnictwa Presscom.

1.21-22.10.2023
2.04-05.11.2023
3.25-26.11.2023
4. 09-10.12.2023
5.13-14.01.2024
6.10-11.02.2024
(7.)(24-25.02.2024)
8.09-10.03.2024
9.23-24.03.2024
10.13-14.04.2024
11.27-28.04.2024
12.11-12.05.2024
13.15-16.06.2024
(14)(29-30.06.2024)