Sekretarz Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Sekretarz Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach prawo/administracja/ekonomia/zarządzanie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczestników studiów Uczelnia przygotowała studia dedykowane tematyce przygotowania praktycznego do wykonywania funkcji Sekretarza w jednostkach samorządu terytorialnego. Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy z zakresu planowania, zarządzania i sprawowania kontroli nad organizacją pracy urzędu jako jednostki organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego, kierowania zespołem pracowników oraz wykorzystania narzędzi do zarządzania i budowania strategii funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Program studiów jest dostosowany do tych uczestników, którzy pełnią już funkcję Sekretarza jak również pracowników komórek organizacyjnych oraz administracyjno-prawnych, którzy chcieliby rozpocząć swoją karierę w tym zakresie w sektorze samorządowym. Kierunek dedykowany jest także dla osób, które mają doświadczenie jako pracownicy innych wydziałów merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego, a chcą przekierować swój rozwój zawodowy w kierunku zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi. Dla nich to możliwość rozszerzenia swojej wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego. Studia stanowią jedyną okazję do zdobycia praktycznych kwalifikacji i przygotowania się do zatrudnienia na stanowisku Sekretarza w jednostkach samorządu terytorialnego. To także okazja do zdobycia umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania organizacją, budowania zespołów komórek organizacyjnych, zarzadzania marką urzędu, koordynowania prac w zakresie wdrażania planów, strategii i przedsięwzięć w sektorze publicznym. Na studiach przedstawione zostaną również obowiązujące regulacje prawne obowiązujące w sektorze publicznym związane z zakresem obowiązków wykonywanych przez Sekretarza.

Atutem studiów jest kompleksowy program systematyzujący zagadnienia prawne, organizacyjne i proceduralne niezbędne do wykonywania zawodu Sekretarza w jednostkach samorządu terytorialnego, który przygotowany został przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w wykonywaniu zawodu w sektorze samorządowym.

Zajęcia realizowane są w formule hybrydowej.

Adresaci kierunku

Grupa docelowa dla kierunku Sekretarz w jednostce samorządu terytorialnego to absolwenci studiów wyższych, którzy:

 • planują zdobyć kwalifikacje lub podnieść swoje kwalifikacje w obszarze zadań wykonywanych przez Sekretarza jednostki samorządu terytorialnego,
 • chcących się przebranżowić.

Profil Absolwenta

Studia podyplomowe Sekretarz w jednostce samorządu terytorialnego  we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych mają na celu nabycie przez uczestników studiów wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • Funkcjonowania i roli samorządu terytorialnego w zarządzaniu publicznym,
 • Obowiązujących regulacji prawnych w obszarze jednostek samorządu terytorialnego,
 • Zarządzania zespołami ludzkimi i organizacją pracy w urzędzie,
 • Zarządzania marką Urzędu,
 • Tworzenia, organizowania i likwidowania jednostek organizacyjnych i pomocniczych w JST,
 • Sprawowania nadzoru właścicielskiego w JST,
 • Narzędzi audytu i kontroli zarządczej w sektorze samorządowym,
 • Zasad przygotowania i realizacji, planów, programów i strategii w JST,
 • Zasad organizowania współpracy z organem stanowiącym i wykonawczym w JST,
 • Zarzadzania dostępem do informacji publicznej.

Nazwa przedmiotu
Samorząd terytorialny w zarządzaniu publicznym
Obowiązujące regulacje prawne w obszarze jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzanie marką Urzędu
Tworzenie, organizowanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych i pomocniczych w JST
Audyt i kontrola zarządcza w JST
Nadzór właścicielski w JST
Programy, plany i strategie w sektorze publicznym
Współpraca z organem stanowiącym i wykonawczym w JST
Zarządzanie dostępem do informacji publicznej
Dyplomowanie
Łączna liczba godzin studiów: 160h

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podczas realizacji zadań na uczelni preferujemy posiadanie przez uczestników własnych komputerów przenośnych do pracy z pakietem Office. Uczelnia zapewnia oprogramowanie dla uczestników studiów  – pakiet office jedynie w wersji on-line.

Warunki zaliczenia

 • 80% test/projekt/test
 • 15% ćwiczenie na zajęciach
 • 5% aktywność na zajęciach

Koszt studiów rocznych: 5 600 zł

Opłata semestralna: 2x 2 940 zł

Opłata w 4 ratach: 4x 1 540 zł

Opłata w 8 ratach: 8x 805 zł

Wpisowe: 250 zł

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 30.06.202301.07 – 17.09.2023
wysokość zniżki500 zł250 zł

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14
+48 535 164 459
[email protected]

mgr Bartosz Zawadzki

prawnik, wieloletni pracownik RIO we Wrocławiu , w latach 2011 – 2016 Członek Kolegium RIO we Wrocławiu, praktyk w administracji publicznej, wykładowca akademicki,  specjalista z zakresu przekształceń i likwidacji jednostek samorządowych, dyrektor finansowy spółki z udziałem JST, były członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, autor publikacji z zakresu dyscypliny finansów publicznych.


mgr Anna Zawadzka

ekonomista, Skarbnik w JST, absolwentka MBA w administracji publicznej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, certyfikowany księgowy, wykładowca akademicki zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, autorka licznych publikacji o tematyce budżetu i planowania wieloletniego w czasopismach ,,Finanse Publiczne” i ,,Czasopismo Wspólnota”.


inż. Robert Gudowski

ekonomista, analityk biznesu, Skarbnik w JST, wieloletni dyrektor finansowy i główny księgowy w zakładach opieki zdrowotnej, wykładowca akademicki Certyfikowany Trener Mentalny.  Absolwent studiów MBA z EY Academy of Business.


mgr Monika Hołówka

absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert zagadnień z zakresu  Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, absolwentka studiów MBA w Administracji publicznej.  Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w administracji samorządowej, Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Praktyk i doświadczony doradca w zakresie tworzenia i likwidowania jednostek organizacyjnych Gminy, członek Rady Nadzorczej spółek komunalnych, Urzędnik Wyborczy.


adwokat Joanna Sitna Kołodziejczak

absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Podczas wieloletniej pracy zawodowej – praktyką prawniczą zajmuje się nieprzerwanie od 2005r. – zdobyła szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego, w szczególności spółek kapitałowych z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą jednostek samorządu terytorialnego, w ramach której współprowadziła projekty przekształceń samorządowych zakładów budżetowych, w tym również podmiotów medycznych w spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem samorządu, specjalista z zakresu nadzoru właścicielskiego w jednostkach samorządu terytorialnego. Świadczy stałą oraz kompleksową obsługę podatkową jednostek samorządu terytorialnego. Udziela wszechstronnego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej.


adwokat Marcin Kołodziejczak

absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2013 r. jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu jako adwokat. Przez cały ten okres nieprzerwanie świadczy pełen zakres usług prawnych na rzecz gmin i powiatów oraz ich jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Ekspert z zakresu regulacji prawnych w obszarze jednostek samorządu terytorialnego. W czasie swojej dotychczasowej praktyki wielokrotnie przygotowywał i opiniował uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, w tym akty prawa miejscowego. Posiada ponadto obszerne doświadczenie w udziale, w charakterze obsługi prawnej, w posiedzeniach organów wykonawczych i stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a także w świadczeniu bieżącego doradztwa organom tych jednostek. Brał aktywny udział w procedurach związanych z tworzeniem, przekształcaniem oraz likwidacją jednostek organizacyjnych gmin i powiatów.


mgr Katarzyna Jankowska

absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w administracji samorządowej, audytor wewnętrzny w sektorze publicznym, specjalista z zakresu kontroli wewnętrznej i kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zamówień publicznych i inwestycji, kierownik Biura Kontroli i Audytu.


1.21-22.10.2023
2.04-05.11.2023
3.25-26.11.2023
4. 09-10.12.2023
5.13-14.01.2024
6.10-11.02.2024
(7.)(24-25.02.2024)
8.09-10.03.2024
9.23-24.03.2024
10.13-14.04.2024
11.27-28.04.2024
12.11-12.05.2024
13.15-16.06.2024
(14)(29-30.06.2024)