BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Tryb studiów: Weekendowy
Forma studiów:
Hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski

Zapisy na semestr zimowy ruszyły!

Dla osób chętnych możliwość zdobycia certyfikatu „Audytora wewnętrznego systemu zarzadzania bezpieczeństwem pracy ISO 45001”.

Podyplomowe studia BHP realizowane we Wrocławiu, pozwalają poszerzać kompetencje w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy – osobnej dziedziny wiedzy, zajmującej się kształtowaniem właściwych warunków pracy oraz zasadami bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Studia podyplomowe z BHP obejmują zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny: ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, czy bezpieczeństwa technicznego. WAB Wrocław zapewnia kształcenie merytoryczne i praktyczne. 

Zarządzanie BHP – studia podyplomowe

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, którzy realizują ten obowiązek, m.in. poprzez zatrudnienie odpowiednio przygotowanych osób w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzanie takim osobom wykonywania zadań tej służby. 

Studia podyplomowe BHP we Wrocławiu obejmujące BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem zapewniają absolwentom kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wzbogaconą o zasady funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończenie podyplomowego BHP na wrocławskiej WAB, daje uprawnienia BHP – możliwość zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Realizowane w zakresie BHP studia podyplomowe kierowane są dla osób nieposiadających doświadczenia w branży bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich), chcących zdobyć nowe umiejętności. Studia podyplomowe BHP we Wrocławiu mogą rozpocząć także pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach bhp, chcący uzupełnić kwalifikacje.

Profil absolwenta BHP we Wrocławiu

Absolwenci Studiów Podyplomowych BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem mogą być zatrudnieni w służbach BHP wszystkich sektorów gospodarki między innymi takich jak: budownictwo, przemysł maszynowy, szkolnictwo, służba zdrowia, jednostki administracji państwowej i samorządowej. Studia zarządzanie BHP to początek drogi zawodowej, jeśli chcesz pracować np. jako inspektor BHP. 

Studia podyplomowe BHP realizowane przez Wrocławską Akademie Biznesu, przygotowują do pełnienia funkcji starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach, a także w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie.

Osoba kończąca studia BHP we Wrocławiu posiada m.in. następujące umiejętności:

 • znajomość istotnych postanowień Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych z zakresu BHP,
 • znajomość podstawowej terminologii,
 • znajomość procedur m.in. powypadkowych, udzielania pomocy przedmedycznej,
 • prowadzenia szkoleń w zakresie BHP.

Sprawdź też inne studia podyplomowe we Wrocławiu i rozwijaj swoje kompetencje pod okiem najlepszych wykładowców!

Nazwa przedmiotu
Zadania i organizacja służby BHP
Prawna ochrona pracy
Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Wypadki przy pracy i postępowanie powypadkowe
Profilaktyka lekarska i choroby zawodowe 
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Ocena zarządzania ryzykiem zawodowym
Podstawy ergonomii
Organizacja i metodyka szkoleń w dziedzinie BHP
Zagrożenia w środowisku pracy
Ochrona przeciwpożarowa
Audytowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy
Ochrona przeciwpożarowa w praktyce – wycieczka
Repetytorium
Łączna liczba godzin: 160 h

Pracownicy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, z doświadczeniem w służbach BHP, chcący uzupełnić kwalifikacje

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • zaliczenie przedmiotów 
 • zaliczenie końcowego egzaminu ustnego

Koszt studiów rocznych: 4 500 zł

Opłata semestralna: 2 362,5 zł

Opłata w 4 ratach: 1 237,5 zł

Opłata w 8 ratach: 647 zł

Wpisowe: 250 zł

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 30.06.202301.07 – 17.09.2023
wysokość zniżki500 zł250 zł

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich) – ORYGINAŁ DO WGLĄDU
 • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35×45 mm
 • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową
 • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14
+48 535 164 459
[email protected]

MGR SYLWIA KŁACZYŃSKA

Opiekun kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, które ukończyła z wyróżnieniem. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Działalność edukacyjną rozpoczęła od prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi sprzętu. Obecnie, jako główny specjalista ds. BHP oraz współtwórczyni firmy SJ, świadczącej usługi dla pracodawców w zakresie obsługi prawnej, BHP, kadr, płac, ppoż. i ochrony środowiska, często prowadzi szkolenia w tej tematyce. Jest także wykładowcą w Wrocławskiej Akademii Biznesu. Wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte podczas szkoleń dla wielu różnych grup pracowniczych, m. in. w Górażdże Cement S.A., prowadzi swoje zajęcia w sposób interaktywny, przystępny i ciekawy. Jest współautorką skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy”.


ST. BRYG. MGR INŻ. BOGUSŁAW BRUD

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od trzydziestu jeden lat strażak w służbie czynnej, aktualnie, od siedmiu lat, na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy. Wieloletni wykładowca zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Wrocławskiej Akademii Biznesu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.


MGR INŻ. JANUSZ PŁAWIAK

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat zawodowo zajmuje się prawem pracy i BHP, obecnie jako inspektor pracy – specjalista. Posiada także uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej. Jest wieloletnim wykładowcą tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in.: w Wrocławskiej Akademii Biznesu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Interaktywny i przystępny sposób prowadzenia zajęć sprawia, że szkolenia z tego zakresu są ciekawe. Wykorzystuje przy tym swoje bogate doświadczenia zdobyte podczas szkoleń i kursów głównie zamkniętych, dla dużych firm. Prowadził szkolenia dla wielu różnych grup pracowniczych, w takich zakładach jak: ZEC Kogeneracja S.A., ALSTOM Power Sp. z o.o., EnergiaPro S.A. czy Górażdże Cement S.A. Jest współautorem skryptu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy“.


MGR INŻ. ZBIGNIEW KOŁODYŃSKI

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat pracuje w urzędzie sprawującym państwowy nadzór na przestrzeganiem prawa pracy, w tym BHP. Jest wieloletnim wykładowcą z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. w Wrocławskiej Akademii Biznesu, na Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi także różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy i BHP. Ukończył kursy dla wykładowców w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych organizowane przez Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.


MGR SŁAWOMIR OCHREM

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz Pogotowia Medicover. Od czternastu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, m.in.: szkoląc Straż Miejską we Wrocławiu, pracowników Volvo Polska Sp. z o.o., PKO BP S.A, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Dolnośląskiej Izby Pielęgniarskiej, Agencji Mienia Wojskowego.

Wykładowca z zakresu pierwszej pomocy w Wrocławskiej Akademii Biznesu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Współautor e-podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Cyfrowa Szkoła”.


ALEKSANDRA SZELACHOWSKA

Ukończone uczelnie wyższe:

– Uniwersytet Wrocławski, ochrona środowiska

– studia podyplomowe – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

Doświadczenie zawodowe:

-specjalista ds. BHP, realizacja zadań służby BHP w dużym zakładzie pracy

-posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w czynnej współpracy w zakresie BHP z przedsiębiorstwami z różnych branż – produkcyjnej, budowlanej, administracyjno-biurowej

-stale rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach w dziedzinie bezpieczeństwa i prawa pracy, pierwszej pomocy, efektywnych metod prowadzenia szkoleń 


DR MAGDALENA WEINMANN-URBAŃSKA

Doktor Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalność, Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Absolwentka kierunku Master of Business Administration w obszarze Customer Relation Management, Certyfikowana Specjalistka d/s Bezpieczeństwa I Higieny Pracy oraz audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  TUV Nord. Ma wieloletnie doświadczenie w Zarządzaniu instytucją oraz zasobami ludzkimi. Zawodowo od wielu lat związana z branżą motoryzacyjną, pełniła funkcje dyrektora zarządzającego oraz dyrektora HR, brała udział w wielu projektach szkoleniowo – doradczych, programach rozwoju talentów, odpowiadała za wynik przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie zarządzania sprzedażą jak i zarządzania serwisem. Autorka publikacji w zeszytach naukowych , wystąpień,  w temacie ścieżki rozwoju pracowników branży motoryzacyjnej.

1.21-22.10.2023
2.04-05.11.2023
3.25-26.11.2023
4. 09-10.12.2023
5.13-14.01.2024
6.10-11.02.2024
(7.)(24-25.02.2024)
8.09-10.03.2024
9.23-24.03.2024
10.13-14.04.2024
11.27-28.04.2024
12.11-12.05.2024
13.15-16.06.2024
(14)(29-30.06.2024)

Opinie studentów:

,,Od pierwszych zajęć jestem zachwycona tymi studiami. Prowadzący bardzo się starają w przekazywaniu wiedzy i naprawdę wzbudzają zainteresowanie tym kierunkiem, że się czeka już na następne zajęcia” – Marta uczestnik studiów VI edycji studiów podyplomowych BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem


„Bardzo ciekawa forma zajęć, która dała możliwość zobaczenia na żywo wielu rzeczy niedostępnych dla innych osób. Ciekawy sposób prowadzenia oraz realne przykłady. Wykładowca- praktyk który porusza zagadnienia z życia.”

uczestnik studiów VI edycji studiów podyplomowych BHP i Systemy Zarzadzania Bezpieczeństwem

„Bardzo duża wiedza prowadzącego i zaangażowanie. Ogromna ilość przykładów które obrazowały praktyczny wymiar przedstawianych zagadnień”

uczestnik studiów VI edycji studiów podyplomowych BHP i Systemy Zarzadzania Bezpieczeństwem