MBA w Finansach Publicznych – PL

MBA w Finansach Publicznych – PL

Rekrutacja otwarta! Start studiów od kwietnia 2024.

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowo
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 220 godzin 
Język wykładowy: polski

Absolwenci naszych studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu.

O studiach

MBA w Finansach Publicznych to studia roczne skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych słuchaczy Uczelnia przygotowała studia dedykowane tematyce przygotowania praktycznego do zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego i sprawowania nadzoru właścicielskiego z poziomu samorządu w spółkach z udziałem podmiotów publicznych.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy z zakresu prawa, finansów i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących planowania, zarządzania i sprawowania kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego, kierowania zespołem pracowników oraz wykorzystania narzędzi do budowania strategii dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego. W programie uwzględniono również rozbudowane zagadnienia dotyczące przywództwa i kreowania wizerunku lidera w organizacji.

Studia są dedykowane i dostosowane do osób:

 • pełniących już funkcję Skarbnika lub Głównego Księgowego Urzędu,
 • pełniących funkcje kierownicze, którzy chcieliby wzbogacić swoją wiedzę w obszarze zarządzania finansami i sprawowania nadzoru właścicielskiego,
 • mających doświadczenie jako samodzielni księgowi, pracownicy komórek planowania budżetu i finansów, a którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje i podnosić kwalifikacje w kierunku sprawowania nadzoru nad finansami jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych,
 • dla wszystkich, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o nowe zagadnienia prawne i merytoryczne oraz zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego.

Studia stanowią jedyną okazję do zdobycia wiedzy praktycznej na temat zarzadzania finansami w sektorze publicznym, wykorzystania nowoczesnych technik, metod i narzędzi zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych.

To także okazja do zdobycia i pogłębienia wiedzy w zakresie:

 • prawa i finansów publicznych,
 • planowania budżetu,
 • planowania wieloletniego w sektorze publicznym,
 • budowania i zarządzania zespołami komórek finansowo-księgowych,
 • sprawowania kontroli nad sprawozdawczością budżetową i finansową,
 • wykorzystania narzędzi finansowo księgowych w podnoszeniu jakości realizacji zadań publicznych.

Atutem studiów jest kompleksowy program systematyzujący zagadnienia prawne, finansowe, organizacyjne i proceduralne niezbędne do zarządzania finansami publicznymi.

Zakres tematyczny studiów opracowany został przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w realizacji zadań w sektorze samorządowym.

Zajęcia realizowane są w formule hybrydowej.

 1. Finanse publiczne w praktyce zarządzania.
 2. Prawo i techniki legislacyjne w sektorze publicznym.
 3. Finanse i planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
 4. Nadzór właścicielski w sektorze publicznym.
 5. Zarządzanie funduszami unijnymi w perspektywie 2021-2027.
 6. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego.
 7. Zarządzanie zasobami i budowanie zespołów w sektorze publicznym.
 8. Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe.
 9. Polityka finansowa w sektorze publicznym.
 10. Etyka i odpowiedzialność w zarzadzaniu finansami.

*Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu studiów

Opłata wpisowaKOSZT STUDIÓW2 raty4 raty8 rat
500 PLN19 900 PLN*10 448 PLN5 348 PLN2 736 PLN
* Przy płatności z góry

ZNIŻKA EARLY BIRD / EARLY BIRD DISCOUNT:

 • DO 31 STYCZNIA 15%
 • 1.02 – 29.02 10%

ZNIŻKA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 3 OSOBY / DISCOUNT FOR COMPANIES REGISTERING AT LEAST 3 PEOPLE: 20%

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.

Sprawdź możliwość dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/logowanie


Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

Proces rekrutacji i kompletowania dokumentów

 1. Wypełnij formularz zapisów.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty rekrutacyjne:
  • Podanie o przyjęcie na studia 
  • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
  • Zdjęcie w formie elektronicznej
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia od 2005 r. (+oryginały dokumentów do wglądu)*
  • CV
  • Podpisana umowa o naukę – 2 egz. 
  • Dowód wniesienia opłaty wpisowej
  • Podpisane Zarządzenie Rektora WAB w sprawie opłat za naukę
  • Informacja dot. wystawienia faktury
 3. Dostarcz dokumenty rekrutacyjne:
  • osobiście do Centrum Studiów MBA i Podyplomowych (pokoje 3/13 i 3/14)
  • drogą pocztową
   Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
   ul. Ostrowskiego 22
   53-238 Wrocław

   z dopiskiem „Centrum Studiów MBA”
  • skanem na adres [email protected]

*Oryginały należy dostarczyć do biura MBA (pok. 3/14) najpóźniej podczas pierwszych zajęć.

KONTAKT:  

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 81
kom. +48 535 161 561
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00


Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

Regina Stelmaszyk
Specjalista ds. Studiów MBA
e-mail [email protected]

mgr Anna Zawadzka

ekonomista, Skarbnik w JST, absolwentka MBA w administracji publicznej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, certyfikowany księgowy, wykładowca akademicki zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, autorka licznych publikacji o tematyce budżetu i planowania wieloletniego w czasopismach ,,Finanse Publiczne” i ,,Czasopismo Wspólnota”.


PROF. ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

Profesor nauk społecznych, dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA

Prezes Polish Governance Institutethink-tanku specjalizującego się w zakresie innowacji w zarządzaniu publicznym.

Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Leadership Programm, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-Adenauer-Stiftung, Unii Europejskiej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Specjalistka w zakresie polityk publicznych, w tym szczególnie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego. Zajmuje się w teorii i praktyce rozwojem sektora publicznego, zarządzaniem publicznym, innowacjami społecznymi, projektami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ewaluatorka programów i projektów w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego.  Ekspertka m.in. ONZ, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rządów Polski i Niemiec, władz publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć, w tym o zasięgu europejskim i światowym, związanych z wprowadzaniem do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Doradczyni Dolnośląskiej Loży Business Center Club.

Autorka i redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, European Consortium for Political Research, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Study Association, European Urban Research Association. Członkini Zarządu Urban Experts Research Alliance w latach 2019-2023.

Kierownik regionalnych, krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych, w tym finansowanych ze środków programu Horyzont 2020.

W 2016 pozyskała nominację dla Uniwersytetu Wrocławskiego do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 (przyznanej przez Dziennik Gazeta Prawna) za realizację projektu „Innovative Social Investments in Europe”. W 2013 uznana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z kluczowych postaci polskiego CSR. W 2011 wybrana przez Czytelników Gazety Wrocławskiej Najbardziej Wpływową Kobietą Dolnego Śląska. W latach 2014-2018 radna Województwa Dolnośląskiego.


DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WAB, MBA

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration akredytowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).  

Po ukończeniu studiów pracowała jako wykładowca przedmiotów związanych z marketingiem w kilku uczelniach. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Szkoły Językowej NCJE oraz Project Manager w firmie Mainseek.  

Od roku 2012 jest związana z Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych (dawniej WSH), która należy do Grupy Uczelni VISTULA. Obecnie piastuje funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektora Studiów MBA i Podyplomowych, a także Profesora Uczelni. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, komunikacji biznesowej, employer branding, wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Jest także promotorem wielu prac dyplomowych. 

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Holandii, Japonii, Hongkongu, Republice Południowej Afryki, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki), na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką ponad 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką kilku monografii.


dr Monika Mucha

Doradca podatkowy, członek zarządu Taxa Group, Spółki doradztwa podatkowego. Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Ponad 100 publikacji książkowych i w renomowanych czasopismach podatkowych, trener, szkoleniowiec, wykładowca, redaktor naczelna „Podatki w sektorze publicznym”. 


mgr Barbara Wołczak

Ekonomista, specjalista z zakresu nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ekspert w zakresie sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej, wykładowca zagadnień z zakresu sprawozdawczości budżetowej, autorka licznych publikacji o tematyce sprawozdawczości budżetowej dla wydawnictw C.H.Beck i Presscom. 


mgr inż. Elżbieta Czarnota

Wieloletnia główna księgowa, od 15 lat skarbnik jst szczebla gminnego i powiatowego. Certyfikowana księgowa, absolwentka Akademii Liderów Samorządowych oraz MBA w Administracji Publicznej, specjalista w zakresie budżetowania oraz sprawozdawczości budżetowej.


adwokat Joanna Sitna Kołodziejczak

absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Podczas wieloletniej pracy zawodowej – praktyką prawniczą zajmuje się nieprzerwanie od 2005r. – zdobyła szerokie doświadczenie i umiejętności z rozmaitych dziedzin prawa. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek prawa handlowego, w szczególności spółek kapitałowych z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą jednostek samorządu terytorialnego, w ramach której współprowadziła projekty przekształceń samorządowych zakładów budżetowych, w tym również podmiotów medycznych w spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem samorządu, specjalista z zakresu nadzoru właścicielskiego w jednostkach samorządu terytorialnego. Świadczy stałą oraz kompleksową obsługę podatkową jednostek samorządu terytorialnego. Udziela wszechstronnego wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej.


adwokat Marcin Kołodziejczak

absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2013 r. jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu jako adwokat. Przez cały ten okres nieprzerwanie świadczy pełen zakres usług prawnych na rzecz gmin i powiatów oraz ich jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Ekspert z zakresu regulacji prawnych w obszarze jednostek samorządu terytorialnego. W czasie swojej dotychczasowej praktyki wielokrotnie przygotowywał i opiniował uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, w tym akty prawa miejscowego. Posiada ponadto obszerne doświadczenie w udziale, w charakterze obsługi prawnej, w posiedzeniach organów wykonawczych i stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a także w świadczeniu bieżącego doradztwa organom tych jednostek. Brał aktywny udział w procedurach związanych z tworzeniem, przekształcaniem oraz likwidacją jednostek organizacyjnych gmin i powiatów.


inż. Robert Gudowski

ekonomista, analityk biznesu, Skarbnik w JST, wieloletni dyrektor finansowy i główny księgowy w zakładach opieki zdrowotnej, wykładowca akademicki Certyfikowany Trener Mentalny.  Absolwent studiów MBA z EY Academy of Business.


mgr Bartosz Zawadzki

prawnik, wieloletni pracownik RIO we Wrocławiu , w latach 2011 – 2016 Członek Kolegium RIO we Wrocławiu, praktyk w administracji publicznej, wykładowca akademicki,  specjalista z zakresu przekształceń i likwidacji jednostek samorządowych, dyrektor finansowy spółki z udziałem JST, były członek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, autor publikacji z zakresu dyscypliny finansów publicznych.


mgr Konrad Buczek

Zastępca Skarbnika Gminy Milicz, Audytor wewnętrzny, wykładowca akademicki ( m.in. finanse publ, finanse jst, ekonomia, prawo spółek, gospodarka finansowa jst, postępowanie egzekucyjne) specjalista finansów JST, szkoleniowiec, panelista, wieloletni Skarbnik gminy i miasta, były Zastępca Wójta, były kontroler RIO, auditor, audytor HACCP, Dyrektor finansowy, kontroler wewnętrzny, MBA EY


mgr Łukasz Laszczyński

Prawnik z piętnastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania zakupami, w tym zamówieniami publicznymi. Wiedzę prawniczą rozwijał uczestnicząc w wielu interesujących projektach zakupowych, posiada doświadczenie w budowaniu, optymalizacji procesów i zespołów zakupowych (w tym wdrożeniach platform zakupowych). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także absolwent studiów MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest autorem publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych, prawu gospodarczemu, publikacji elektronicznych (komentarzy praktycznych) dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książki „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz współautorem książki „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców


RADCA PRAWNY ARKADIUSZ TALIK

Prawnik specjalizujący się w zakresie tematyki finansów publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach świadczenia prawnej obsługi jednostek sektora finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych oraz nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Absolwent studiów doktoranckich realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół problemów gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Autor publikacji naukowych o zróżnicowanym charakterze z zakresu prawa finansowego, cywilnego oraz administracyjnego katalogowanych w Polskiej Bibliografii Prawniczej, uczestnik i organizator konferencji i seminariów naukowych, wykładowca akademicki realizujący programy autorskie z uczelniami profilującymi sferę programu edukacyjnego w zakresie prawa oraz ekonomii.


Anna Jasinowska-Czarny

Właścicielka firmy UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations, od wielu lat zajmująca się projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, przede wszystkim Unii Europejskiej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku Filologia Polska. Ukończyła z wyróżnieniem Program MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University School of Business. Menadżerka zasobów ludzkich, dziennikarka, specjalistka ds. public relations, zarządzania projektem, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, mediatorka w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Autorka i współautorka trzech słowników poprawnościowych: ortograficznego, ortograficzno-gramatycznego i wyrazów obcych wydanych przez Wydawnictwo Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej – w Urzędzie Gminy Wołów kierowała wydziałami odpowiedzialnymi za realizację zadań z obszarów kultury, sportu, edukacji, współpracy z zagranicą oraz integracji z Unią Europejską. Przez kilka lat była doradczynią Burmistrza Gminy Wołów oraz Burmistrza Gminy Prusice w zakresie projektów UE. Zawodowo współpracuje z samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, opracowując projekty i nadzorując ich realizację. Jest także partnerem w kilku projektach społeczno-edukacyjnych dofinansowanych z UE. Doradza przedsiębiorcom i skutecznie zachęca ich do starań o środki UE w formie dotacji, pożyczek, poręczeń. W projektach stawia na współpracę z ludźmi i kreatywne rozwiązywanie pojawiających się problemów, które zawsze traktuje jako nowe wyzwania.

Prowadzi zajęcia dla słuchaczy podyplomowych studiów MBA dla JST i samorządu organizowanych przez Instytut Heweliusza we Wrocławiu i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego za projekt „Edukacja szansą na lepsze jutro” w konkursie „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

Członkini zarządu stowarzyszenia absolwentów studiów MBA PWr – Business Club B4 oraz stowarzyszenia kobiet Przedsiębiorcze i Odważne.