Profesjonalny specjalista ds. zamówień publicznych

Profesjonalny specjalista ds. zamówień publicznych

Rekrutacja otwarta!
Start studiów od października 2024.

Partnerzy kierunku

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Profesjonalny specjalista ds. zamówień publicznych to studia podyplomowe skierowane do wszystkich osób posiadających dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych.

Z wyników przeprowadzonej w 2022 roku, przez Urząd Zamówień Publicznych, ankiety dotyczącej profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych wynika, jak ważne jest podniesienie jakości i efektywności procesu udzielania zamówień publicznych poprzez profesjonalizację kadr w zamówieniach publicznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych – zarówno zamawiających i wykonawców – Profesjonalny specjalista ds. zamówień publicznych to jeden z pierwszych takich kierunków, który kompleksowo podchodzi do procesu zakupowego i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, pozwalając tym samym osobom zaangażowanym w udzielanie zamówień, jak i ubiegającym się o zamówienie publiczne, podnosić swoje kwalifikacje. Program studiów jest dostosowany do tych, którzy nie znają rynku zamówień publicznych w Polsce i którzy stawiają pierwsze kroki w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Kierunek skierowany jest także do osób, które mają doświadczenie w pracy z udzielaniem zamówień publicznych lub z ofertowaniem w zamówieniach publicznych. Dla nich to możliwość weryfikacji dotychczas podejmowanych na tym polu działań. Studia stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy na temat tego, jakie czynności musi podjąć uczestnik rynku zamówień publicznych, aby móc skutecznie udzielać zamówień publicznych lub ubiegać się o ich udzielenie. To także okazja do zdobycia umiejętności w zakresie bycia świadomym klientem na rynku zamówień publicznych, korzystającym z narzędzi, jakie daje ustawa Prawo zamówień publicznych, dochodzącym swoich praw w trakcie postępowania i podczas realizacji umowy w sprawie zamówienia.


https://www.facebook.com/watch/?v=6208453919259415


Atutem studiów jest kompleksowy – pod kątem procesów zakupu, ofertowania, zarządzania, realizacji projektu, wykorzystania elementów prospołecznych, ekologicznych, innowacyjnych oraz narzędzi elektronicznych – zakres tematyczny oraz uwzględnienie aktualnej praktyki w wybranych obszarach. Atutem jest również dobór wykładowców będących ekspertami w tej dziedzinie i posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, co pozwoli na zaprezentowanie poszczególnych zagadnień w sposób jak najbardziej praktyczny. Studia to także platforma wymiany doświadczeń, co z pewnością ułatwi Uczestnikom studiów uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania w codziennej pracy.

Zajęcia realizowane są w formule wykładów, warsztatów (case study oraz analiza aktualnego orzecznictwa).

Adresaci kierunku Grupa docelowa dla kierunku Profesjonalny specjalista ds. zamówień publicznych to absolwenci studiów wyższych, którzy:

 • planują podnieść swoje kwalifikacje,
 • starają się o zatrudnienie w administracji, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach zobowiązanych przy zakupach stosować ustawę Prawo zamówień publicznych,
 • starają się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach, które ofertują na rynku zamówień publicznych,
 • chcą się przebranżowić.

Profil Absolwenta Studia podyplomowe Profesjonalny specjalista ds. zamówień publicznych we Wrocławskiej Akademii Biznesu mają na celu nabycie przez Uczestników studiów wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

 • znajomości aktualnie obowiązujących w zakresie zamówień publicznych regulacji prawnych i praktyki podyktowanej orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych, TSUE
 • zarządzania zakupami.
 • efektywnego udzielania zamówień publicznych,
 • zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej realizacji,
 • zarządzania projektem.
 • skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wykonywania czynności związanych z organizacją procesu zakupowego,
 • wykonywania czynności związanych z udzielaniem zamówienia publicznego, zawarcia umowy i jej realizacji,
 • udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • realizacji przez wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do zamówień publicznych
Strategiczne zarządzanie zakupami
Tryby udzielania zamówień publicznych
Partnerstwo publiczno-prywatne
Negocjacje w postępowaniu
Ogłoszenia w tym ogłoszenie o zamówieniu i dokumenty zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia oraz ustalenie niektórych warunków zamówienia
Rozeznanie rynku
Wykorzystanie elementów ekologicznych i  innowacyjnych w zamówieniach publicznych
Planowanie w zamówieniach publicznych oraz pozyskiwanie środków na sfinansowanie zadań publicznych
Roczne sprawozdanie o zamówieniach publicznych
Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia oraz podstawy i metody ustalenia wartości zamówienia
Komunikacja przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Umowy zawierane w reżimie PZP
Umowa o roboty budowlane
Treść oferty, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
Ocena ofert
Projekt w organizacji i zarządzanie projektem
Zespół projektowy
Odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych oraz taryfikator korekt
Roszczenia i spory
Środki ochrony prawnej
Zamówienia publiczne w mediach – zasady udzielania informacji mediom oraz obecność w mediach społecznościowych
Łączna ilość godzin 160h
 Rok akademicki / academic year  2024/2025Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.26-27.10.2024
2.16-17.11.2024
3.30.11-1.12.2024
4. 14-15.12.2024
5.11-12.01.2025
6.25-26.01.2025
II SEMESTR1.08-09.03.2025
2.22-23.03.2025
3.05-06.04.2025
4.26-27.04.2025
5.17-18.05.2025
6.31.05-1.06.2025

Cena regularna:

 • Opłata roczna: 4 500 zł
 • Opłata semestralna: 2x 2 360 zł
 • Opłata w 4 ratach: 4x 1 240 zł
 • Opłata w 8 ratach: 8x 650 zł

Wpisowe: 250 zł

Zniżka na studia podyplomowe dla semestru zimowego:

 • 600 zł do 31.01.2024 r.
 • 500 zł w okresie 01.02.-30.06.2024 r.
 • 250 zł w okresie 01.07.-16.09.2024 r.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

PROGRAM „POLECENI”

Możesz zyskać nawet 550 zł dodatkowej zniżki! Program skierowany jest do kandydatów i uczestników studiów podyplomowych, którzy będą promowali Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na studia podyplomowe lub MBA.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

W ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, przeznaczonych zostanie prawie 7 mld zł. Składają się na to środki z szesnastu programów regionalnych i krajowego programu Fundusze Europejskie na rzecz Rozwoju Społecznego.

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych jest w Bazie Usług Rozwojowych dzięki czemu możesz dofinansować swoje studia podyplomowe!

Aby uzyskać szczegóły dofinansowania skontaktuj się z odpowiednim URZĘDEM PRACY podlegającym pod Twój adres zameldowania lub skorzystaj z pomocy ZIELONEJ LINII.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WAB

Wszyscy Absolwenci oraz obecni Studenci WAB, podejmujących naukę na studiach podyplomowych otrzymują:

 • rabat w wysokości 5% wartości opłaty rocznej
 • brak wpisowego (opłata poza zniżką – 250 zł)

ZNIŻKA RODZINNA

Jeżeli na Uczelni studiują w tym samym czasie osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

ZNIŻKA FIRMOWA

 • Jeżeli na Uczelni studiują osoby z tej samej firmy, to każda z tych osób na czas równoległych studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.
 • Jeżeli na Uczelni studiują pracownicy firmy współtworzącej programy studiów podyplomowych oraz ich stali klienci, to każda z tych osób na czas studiów otrzymuje zniżkę 5% od opłaty rocznej.

* Powyższe zniżki się nie łączą.

Numer konta bankowego do wpłat

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:

Bank Ochrony Środowiska

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

 1. Wypełnij formularz rekrutacyjny w systemie IRK.
 2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych

pokoje 3/13 i 3/14
tel. +48 71 333 11 33
kom. +48 535 164 459
e-mail [email protected]
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

IWONA ZIARNIAK

Opiekun kierunku, wykładowca  

Ekspert ds. zamówień publicznych, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie udzielania  i ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce). W ramach projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców uzyskała certyfikat eksperta ds. zamówień publicznych w zakresie doradca i wykładowca. Pełnomocnik stron postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor i redaktor książki „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne”, autor „Przewodnika po zamówieniach publicznych dla wykonawców”, współautor komentarza do nowej ustawy PZP z 2019r. „Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla wykonawców”  oraz autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym na łamach miesięczników Przetargi Publiczne, IT w administracji, IT Profesional; członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”. Od 2007 roku szkoleniowiec (szkolenia otwarte i zamknięte) i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych (Uniwersytet Wrocławki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i w Opolu).


PIOTR PIEPRZYCA  

Problematyką zamówień publicznych zajmuje się nieprzerwanie  od 2002 roku, były arbiter, praktyk i ekspert ds. zamówień publicznych, szkoleniowiec, wykładowca i autor licznych artykułów z zakresu pzp. Prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.


MEC. KATARZYNA SKIBA-KURASZKIEWICZ

Radca prawy, Partner w Square Kancelaria Prawna. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, praktyk. Świadczy pomoc prawną na rzecz zarówno zamawiających, jak i wykonawców z różnych sektorów gospodarki (branża budowlana, gospodarka odpadami, projektowanie, nadzór, utrzymanie dróg, dostawy). Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowań skargowych. Doradza stronom również na etapie wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych, w tym ocenia zasadność dokonywania zmian w zawartych umowach. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz gospodarki odpadami, jak również uczestniczy jako prelegent w konferencjach branżowych dotyczących tych zagadnień. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Przetargi Publiczne”. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.


AGNIESZKA SZULAKOWSKA

Prawnik. Kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych. Praktyk – zamówieniami publicznymi zajmuje się od ponad 10 lat. Swoje doświadczenie – w szczególności przy realizacji zamówień finansowanych ze środków UE – zdobyła dzięki współpracy z wieloma instytucjami. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.


MEC. MAŁGORZATA GOŁYŃSKA-MINKIEWICZ

Radca prawny, specjalistka w obszarze zamówień publicznych, PPP i kontraktów infrastrukturalnych. Wspiera zamawiających i wykonawców w realizacji projektów z udziałem sektora publicznego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych po stronie zarówno publicznej jak i prywatnej, m.in. w sektorach IT, energetycznym oraz badań i rozwoju, również w zakresie prawnych aspektów finansowania publicznych przedsięwzięć infrastrukturalnych ze środków publicznych i prywatnych.

W ostatnich latach odpowiadała za wytyczne i ramy prawne realizacji projektów PPP w Departamencie PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując jednocześnie obszar doradztwa prawnego dla wspieranych projektów PPP m.in. w sektorach drogowym, budownictwa kubaturowego i sektora portowego.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Szkoleniowiec i autorka licznych publikacji.


AGNIESZKA OLSZEWSKA

Menadżer z 19-letnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarem zakupów oraz zamówień publicznych, w tym gospodarką materiałową oraz logistyką materiałów. Odpowiadała za obszary zakupów w takich organizacjach jak: GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe Puławy S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Mokotów.


MEC. MARTYNA LUBIENIECKA 

Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji z tej dziedziny, były pracownik UZP, trener i doświadczony szkoleniowiec. Praktyk, reprezentujący głównie wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą i w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.


ELŻBIETA POPIELSKA

Doświadczony project manager skutecznie, optymalnie i efektywnie realizujący projekty zgodnie z ich założeniami z różnych obszarów tematycznych (głównie IT oraz projekty badawczo – rozwojowe) dla jednostek sektora finansów publicznych, jak również dla biznesu.

Absolwentka studiów MBA o specjalizacji Zarządzanie w biznesie międzynarodowym, Studiów Doktoranckich ukończonych na Wydziale Zarządzania UŁ, jak również wielu rodzajów studiów podyplomowych w tym Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami, Lean Management – Six Sigma, czy też Coachingu.


RAFAŁ GUZOWSKI

Autor książek dotyczących polityki informacyjnej, mediów społecznościowych i kreowania wizerunku. Starszy trener (5EQF) prowadzący warsztaty i szkolenia dotyczące mediów społecznościowych, budowania relacji z mediami i kreowania nowoczesnej polityki informacyjnej administracji publicznej i komunikacji. Autor książek: „Administracja publiczna w mediach społecznościowych”, „Budowanie wizerunku urzędnika w mediach” oraz „Ochrona wizerunku instytucji publicznej – Poradnik antykryzysowy”. Ukończył studia doktoranckie z zakresu politologii (specjalizacja medioznastwo). Poprzednio naczelnik wydziału informacji, promocji i rozwoju urzędu miasta oraz rzecznik prasowy jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych na Górnym Śląsku. Wieloletni dziennikarz radiowy i telewizyjny.


MEC. KRZYSZTOF ZEDLEWSKI  

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jsfp i ochrona zdrowia. Doświadczony praktyk i ceniony wykładowca. Od 2005 zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych.