Podwójny Dyplom

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych realizuje we współpracy z wybranymi uczelniami partnerskimi programy kształcenia w ramach umów podwójnego dyplomowania, tzw. Double Degree.

Umowy partnerskie tzw. Double Degree oferują Studentom możliwość studiowania w instytucji partnerskiej oraz umożliwiają zdobycie kompetencji w międzynarodowym środowisku potwierdzone podwójnym dyplomem obu uczelni (Dyplom WAB oraz uczelni partnerskiej). W uczelni partnerskiej studenci studiują w języku angielskim i na mocy porozumień między uczelniami, nie ponoszą dodatkowej opłaty za studiowanie na uczelni partnerskiej.

Student, który chce studiować w ramach umowy Double degree przechodzi proces rekrutacyjny zaczynając od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. O zakwalifikowaniu do programu Double Degree decyduje proces rekrutacji na podstawie średniej ocen ze studiów licencjackich lub magisterskich, znajomość języka angielskiego oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

WAB ma podpisane trzy umowy podwójnego dyplomowania:

Yschools w Troyes (Francja) link do strony uczelni: https://yschools.fr/

1. MBA Tourism, Leisure and Event Management (Yschools) and Master of Tourism and Leisure (WAB) – oferta dla studentów studiów magisterskich na kierunkach: Turystyka I Rekreacja

2. Master in Tourism Management (Yschools) and Management, Master in Tourism Management (WAB) – – oferta dla studentów studiów magisterskich na kierunkach: Turystyka i Rekreacja oraz Zarządzanie

Centria University of Applied Science (Finlandii) link do strony uczelni: https://net.centria.fi/en/

1.B. Eng. In Information Technology (Centria) i B.Eng in Computer Engineering (WAB)- oferta dla studentów studiów inżynierskich na kierunku informatyk

1. Studenci pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych (dotyczy umowy MBA Tourism, Leisure and Event Management (Yschools) and Master of Tourism and Leisure (WAB)). W tym przypadku Student wyjeżdża w drugim lub w czwartym semestrze studiów (zawsze na semestr letni).

 • Studenci, którzy mają dobre wyniki w nauce i znają język angielski na poziomie minimum B2
 • Aby uzyskać dyplom uczelni w Troyes student podczas pobytu we Francji (wyjazd w drugim lub w czwartym semestrze studiów) ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty wskazane w umowie między uczelniami na specjalizacji „Tourism Industry & Hospitality”.

2. Studenci pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich studiujących na kierunku Management, specjalność Tourism Management w WAB (dotyczy umowy Master in Tourism Management (Yschools) and Management, Master in Tourism Management (WAB)).

 • Studenci, którzy mają dobre wyniki w nauce i znają język angielski na poziomie minimum B2
 • Aby uzyskać dyplom uczelni w Troyes student podczas pobytu we Francji ((wyjazd w drugim lub w czwartym semestrze studiów) ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty wskazane w umowie między uczelniami na specjalizacji „Luxury Tourism” lub „ Business Tourism and Event Management”

1. Studenci WAB pierwszego roku studiów na studiach inżynierskich na kierunku Informatyka w języku polskim, którzy znają język angielski na poziomie min. B2 oraz Studenci WAB Bachelor on Engineering in Computer Engineering (dotyczy umowy B. Eng. In Information Technology (Centria) i B.Eng in Computer Engineering (WAB)).

 • Studenci, którzy mają dobre wyniki w nauce i znają język angielski na poziomie minimum B2.
 • Aby uzyskać dyplom uczelni w Kokkola student podczas pobytu w Finlandii (wyjazd na trzeci i czwarty semestr studiów) ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty wskazane w umowie między uczelniami na specjalizacji „Software Engineering” lub „Communications Technology.”

Umowa z YSchools:

1 semestr, Student wyjeżdża na drugi lub czwarty semestr studiów (semestr letni)

Rekrutacja w WAB odbywa się w październiku/listopadzie

Umowa z Centria

2 semestry, Student wyjeżdża na trzeci i czwarty semestr studiów na cały rok akademicki

Rekrutacja w WAB odbywa się w lutym/marcu

Student:

 • ma możliwość uzyskania podwójnego dyplomu
 • podnosi swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy
 • zdobywa międzynarodowe doświadczenie
 • ma szanse poznać bliżej kulturę uczelni przyjmującej

Student zainteresowany wyjazdem zagranicznym w ramach Double Degree powinien w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy: Link: https://forms.office.com/e/Edd6ruibZY

Podstawowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen i znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

Dodatkowym kryterium jest aktywny udział w życiu akademickim WAB

Warunkiem wyjazdu jest rozliczenie roku akademickiego poprzedzającego planowany wyjazd i brak zaległości w zaliczaniu planowych przedmiotów.

 • Postępowanie kwalifikacyjne – Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wszystkie nadesłane zgłoszenia.
 • Ogłoszenie wyników – publikacja listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu i listy rezerwowej e-mailem.
 • W ramach umowy Double Degree z YSchools WAB może wysłać do uczelni partnerskiej do dwóch studentów w każdym roku akademickim.
 • Student WAB w ramach umowy DD wyjeżdża na semestr letni na uczelnię we Francji. (drugi lub czwarty semestr studiów)
 • Student wypełnia formularz zgłoszeniowy i bierze udział w rekrutacji w WAB
 • Student zakwalifikowany na wyjazd opłaca przez czas pobytu we Francji czesne uczelni wysyłającej (WAB)
 • Student zakwalifikowany na wyjazd dostarcza wymagane dokumenty do uczelni we Francji
 • Student zakwalifikowany na wyjazd do Francji w ramach umowy DD może ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus+ (procedura dostępna w zakładce Erasmus/Student outgoing).
 • Aby uzyskać dyplom uczelni YSchools student podczas pobytu we Francji ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty wskazane w umowie między uczelniami na specjalizacji „Luxury Tourism” lub „ Business Tourism and Event Managmeent”
 • Aby otrzymać dyplom z uczelni partnerskiej Student po zakończeniu studiów w WAB i uzyskaniu tytułu magistra ma obowiązek przystąpić do egzaminu końcowego również na uczelni partnerskiej (zakres egzaminu określa uczelnia przyjmująca).
 • W przypadku studiowania w WAB w języku polskim należy dostarczyć uczelni partnerskiej angielską wersję pracy inżynierskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące semestru we Francji i procedury rekrutacyjnej: https://intranet.yschools.fr/scolariteInternationale/incomingV2/docs/factsheet_2022_2023.pdf

 • W ramach umowy Double Degree z Centria Univeristy WAB może wysłać do uczelni partnerskiej do trzech studentów w każdym roku akademickim.
 • Student WAB w ramach umowy DD wyjeżdża do Finlandii na 2 semestry (3 i 4 semestr studiów).
 • Student wypełnia formularz zgłoszeniowy i bierze udział w rekrutacji w WAB
 • Student zakwalifikowany na wyjazd opłaca przez czas pobytu w Finlandii czesne uczelni wysyłającej (WAB)
 • Student zakwalifikowany na wyjazd dostarcza wymagane dokumenty do uczelni w Finlandii
 • Student zakwalifikowany na wyjazd do Finlandii w ramach umowy DD może ubiegać się o stypendium w ramach programu Erasmus+ (procedura dostępna w zakładce Erasmus/Student outgoing).
 • Abu otrzymać dyplom z uczelni partnerskiej Student po zakończeniu studiów w WAB i uzyskaniu tytułu inżyniera ma obowiązek przystąpić do egzaminu końcowego również na uczelni partnerskiej (zakres egzaminu określa uczelnia przyjmująca).
 • W przypadku studiowania w WAB w języku polskim należy dostarczyć uczelni partnerskiej angielską wersję pracy inżynierskiej.
 • Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, wymaganych dokumentów i studiowania w Finlandii https://net.centria.fi/en/education/incoming-exchange-students/
 • (Erasmus+ Programme for Study Exchange)

STEP 1 NOMINATION

All students have to be nominated by their Home University by sending an e-mail to [email protected]

IMPORTANT:

Please note that only students nominated by their home university under Double Degree program are entitled to fill in the following application

Nomination Deadlines

· 31st May (winter semester)

· 30th November (summer semester)

Application Deadlines

· 15th June (winter semester)

· 15th December (summer semester)

STEP 2 REGISTRATION ONLINE AND SENDING SCANS OF REQUIRED DOCUMENTS

LINK to application form: https://forms.office.com/e/UxuSpa0rHN

Apart from that please sent to e-mail address [email protected] scans of following documents:

 • official photo (or ID, for European students);
 • passport
 • high school diploma and attachment to high school diploma with subjects and grades (for bachelor studies written in English)
 • Transcript of Records from Bachelor studies (first year)
 • bachelor’s diploma and Bachelor diploma supplement, written in English (for Masters studies)
 • Transcript of Records from Master studies (first year)
 • certificate of language proficiency (if available)
 • Health insurance for period while in Poland

All documents should be translated to English.

Please remember to take original documents while you come to Wrocław.

STEP 3

After receiving all documents Student will receive Acceptance Letter

STEP 4

Together with Double Degree coordinator from sending institution student has to fill out and sign Learning agreement

STEP 5

We are waiting for you in Wrocław!!