Stypendia

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych otrzymuje dotację z MNiE na pomoc materialną dla studentów. W ramach takiej pomocy przyznawane są następujące stypendia: stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, Ministra oraz jednorazowa zapomoga.

Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendiów określane są w Regulaminie stypendiów.

Rodzaje stypendiów

Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. 

Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania – w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim. 

Stypendium Rektora

Stypendium przyznaje się na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta. 

Stypendium Ministra

Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć. 

Jednorazowa zapomoga

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.


Informujemy, że dostępne są wnioski o stypendia na rok akademicki 2023/2024.

Pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi na rok akademicki 2023/2024 upływa dnia 28.10.2023 r., natomiast w kolejnych miesiącach wnioski można składać do 15-go dnia miesiąca.

Wnioski o stypendium rektora, stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych można składać w pokoju 1/6 w Biurze Obsługi Finansowej Studenta.

Wszystkie wnioski przyjmowane są w:

Biurze Obsługi Finansowej Studentów

pokój 1/6
tel. +48 71 333 11 79
e-mail [email protected]

Pn. — Pt. 8:00 — 15:00
Sb. 02.12.2023 7.30 — 15.30

MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (STYPENDIA) PRZEZ STUDENTÓW – OBCOKRAJOWCÓW


Zostały przyznane stypendia Rektora na semestr zimowy 2023/2024 oraz stypendia dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje o przyznaniu stypendium socjalnego pojawią się w późniejszym terminie.

Wyniki stypendiów socjalnych

Decyzje o otrzymaniu stypendium należy odebrać osobiście w:

Biurze Obsługi Finansowej Studentów

pokój 1/6
tel. +48 71 333 11 79
e-mail [email protected]

Pn. — Pt. 8:00 — 15:00
Sb. 02.12.2023 7:30 — 15:30


POMOC DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

Informuję, że dla Studentów z Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialno-finansowej Uczelnia może przeznaczyć dodatkowe środki na pomoc materialną w formie jednorazowej zapomogi. Celem ubiegania się o świadczenie, należy złożyć wniosek na formularzu nr 6 wraz z załącznikiem OŚWIADCZENIE Studenta – obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i materialnej. Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Finansowej Studenta pok. 1/6 w terminie do 08.12.2023.

W załączniku prosimy o szczegółowe opisanie sytuacji, w jakiej się student znajduje. Prosimy o zawarcie m.in informacji czy student i członkowie rodziny pracują, w jaki sposób sytuacja rodziny zmieniła się przez aktualną sytuację wojenną.

Do pobrania:


Pliki do pobrania