Stypendia

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych otrzymuje dotację z MNiE na pomoc materialną dla studentów. W ramach takiej pomocy przyznawane są następujące stypendia: stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, Ministra oraz jednorazowa zapomoga.

Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendiów określane są w Regulaminie stypendiów.

Rodzaje stypendiów

Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. 

Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania – w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim. 

Stypendium Rektora

Stypendium przyznaje się na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta. 

Stypendium Ministra

Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć. 

Jednorazowa zapomoga

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Stypendia na Rok Akademicki 2022/2023

Szanowni Studenci,

Stawki stypendialne na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023 dostępne w poniższym zarządzeniu:

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych na rok akademicki 2022/2023, wypłata świadczeń nastąpi po odbiorze decyzji przez studenta.


Szanowni Studenci,

Informujemy, że dostępne są wnioski o stypendia na rok akademicki 2022/2023.

Pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne, dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi na rok akademicki 2022/2023 upływa dnia 07.11.2022 r., natomiast w kolejnych miesiącach wnioski można składać do 15-go dnia miesiąca.

Wnioski o stypendium rektora oraz dla osób niepełnosprawnych można składać w pokoju 1/6 w Biurze Obsługi Finansowej Studenta

Przypominamy, że w semestrze letnim 2022/2023 można składać wnioski o zapomogę.
Wnioski należy dostarczyć do Biura Obsługi Finansowej Studenta pokój 1/6 najpóźniej do dnia 26.05.2023 r.

Wszystkie wnioski przyjmowane są w następujących terminach:

Poniedziałek 9.00 – 15.00

Wtorek 08.00 – 13.00

Czwartek 10.00 – 15.00

Piątek 10.00 – 15.00

Sobota 04.03.2023 w godzinach: 7.30 – 15.30

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dostępne są w Kwesturze pokój 3/11, telefon 71/333 11 05 lub mail [email protected]

MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (STYPENDIA) PRZEZ STUDENTÓW – OBCOKRAJOWCÓW


POMOC DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

Informuję, że dla Studentów z Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialno-finansowej Uczelnia może przeznaczyć dodatkowe środki na pomoc materialną w formie jednorazowej zapomogi. Celem ubiegania się o świadczenie, należy złożyć wniosek na formularzu nr 6 wraz z załącznikiem OŚWIADCZENIE Studenta – obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i materialnej. Wnioski można składać osobiście w Kwesturze pok. 3/11 lub w Biurze Obsługi Finansowej Studenta pok. 1/6 w terminie do 09.12.2022 r.

W załączniku prosimy o szczegółowe opisanie sytuacji, w jakiej się student znajduje. Prosimy o zawarcie m.in informacji czy student i członkowie rodziny pracują, w jaki sposób sytuacja rodziny zmieniła się przez aktualną sytuację wojenną.

Do pobrania:


Pliki do pobrania