Praktyki Zagraniczne

Praktyki Zagraniczne

„KROK PO KROKU”

przewodnik dla studentów Programu Erasmus +


KROK I – Poszukiwanie instytucji na praktykę/staż

Student sam znajduje instytucję przyjmującą i uzyskuje Learning agreement traineeships (Porozumienie o programie praktyk). Dokument ten stanowi deklarację gotowości przyjęcia studenta WAB na praktyki w ramach programu Erasmus i powinien zawierać nazwę instytucji, dokładny adres placówki, propozycję terminu i zakres tematyczny praktyki, musi być wydrukowany na papierze firmowym i zawierać podpis reprezentanta (np. prezes, dyrektor, kierownik działu personalnego) i pieczęć instytucji.

Learning agreement traineeships to umowa między studentem, WAB we Wrocławiu i instytucją przyjmującą, określająca zadania, jakie student będzie realizował w trakcie praktyki, umiejętności, jakie powinien posiąść oraz sposoby oceny jego pracy. Porozumienie jest podstawą uznania okresu praktyk odbytych w zagranicznej placówce/firmie/instytucji. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron.


KROK II – kwalifikacja studenta do programu

Zakwalifikowanie studenta przez Komisję Kwalifikującą WAB we Wrocławiu na podstawie dokumentów.


KROK III – formalności w kraju

  • Ubezpieczenie zdrowotne – Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do ubezpieczenia się od kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej obejmujące ewentualne szkody wyrządzone podczas trwania praktyki. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ na prośbę i podanie studenta oraz na podstawie zaświadczenia od koordynatora Erasmus+ WAB. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest wykupywane w dobrowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym (np. karta Euro 26, Planeta Młodych, ISIC).
  • Osobiste konto walutowe (euro) – Wypłata stypendium realizowana jest po podpisaniu umowy między studentem a WAB. Student otrzymuje stypendium w co najmniej dwóch ratach.
  • Umowa finansowa na wyjazd – Umowa podpisywana przez studenta z uczelnią zawiera szczegółowy zakres zobowiązań.
  • Karta studenta ERASMUSA – Karta studenta ERASMUSA to wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa. Należy zapoznać się z jej treścią, przestrzegać nałożonych obowiązków i domagać się przysługujących praw. Dostępna w sekcji „Dokumenty”.

KROK IV – pobyt za granicą

Przedłużenie pobytu
Przedłużenie pobytu w instytucji przyjmującej w ramach programu Erasmus jest możliwe tylko w obrębie jednego roku akademickiego. Nie można przedłużyć pobytu na kolejny rok akademicki, nawet bez otrzymania grantu. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach jednego roku akademickiego należy uzyskać zgodę instytucji przyjmującej i uczelni macierzystej.

Studenci przedłużający pobyt o kolejne miesiące mogą, ale nie muszą otrzymać dodatkowe dofinansowanie.


KROK V – zaliczenie praktyk za granicą

W oparciu o dokumenty – porozumienie o programie praktyk, potwierdzenia o realizacji praktyk, potwierdzenie terminu pobytu student udaje się do Koordynatora Programu Erasmus.

Przydatne linki:


KROK VI – powrót ze stypenedium

  • Learning agreement traineeships (Porozumienie o programie praktyk), część „After the Mobility” Jest to dokument poświadczający zrealizowanie założeń programowych praktyki wraz z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej. W tym dokumencie wymaga się podania dokładniej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz informacji o zrealizowaniu założeń programowych praktyki i jej oceny wystawionej przez opiekuna instytucji przyjmującej.
  • Potwierdzenie terminu pobytu (Confirmation of stay) – Dokument, który wypełnia instytucja przyjmująca, potwierdzający daty rozpoczęcia i zakończenia stypendium.
  • Wypełnienie on-line ankiety – student/absolwenta ERASMUSa Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa. Wypełnienie Ankiety Stypendysty Erasmusa jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu. Ankieta wypełniana jest on-line – dostęp do ankiety wyłącznie za pośrednictwem Mobility Tool (MT), administrowanego przez KE. Do stypendysty jest wysyłana automatyczna wiadomość z linkiem do formularza ankiety on-line.
  • Wypełnienie testu językowego online

Stawki stypendium – praktyki

Kraje należące do danej grupyStawka miesięczna dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2023
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania (UK)820 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy820 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja750 EUR