Kwestura

Kwestura zajmuje się obsługą finansową Studentów w następującym zakresie:

  • przyjmowanie wpłat gotówkowych w wyjątkowych sytuacjach
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o stypendia socjalne oraz jednorazowe zapomogi

Biuro Obsługi Finansowej Studentów

zajmuje się obsługą finansową Studentów w następującym zakresie:

  • naliczanie rat czesnego i księgowanie wpłat
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o stypendia rektora i dla osób z niepełnosprawnością
  • windykacja zaległości finansowych
  • wyjaśnianie wszelkich wątpliwości odnośnie do płatności
  • wystawianie zaświadczeń o dokonanych wpłatach do wiz lub kart pobytu
  • przyjmowaniem podań kierowanych do Rektora odnośnie do spraw finansowych.

Opłaty dodatkowe naliczane są głównie przez Dziekanat, na podstawie wydanych decyzji Dziekana. 

  • Każdy student – obywatel Polski – ma przydzielony swój indywidualny numer konta, na który powinien dokonywać wpłat czesnego i innych opłat dodatkowych zgodnie z Zarządzeniami Rektora odnośnie do pobieranych opłat, które znajdują się w zakładce Ważne dokumenty.
  • Pozostali Studenci – niebędący obywatelami Polski – mają obowiązek regulować płatności na poniższe numery kont, w zależności od wybranej waluty: 

Dane adresowe Uczelni:

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
IBAN: PLSWIFT: EBOSPLPWXXX

Opłaty w EURO / For payment in EURO:

BANK ACCOUNT IBAN PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004

Opłaty w PLN / For payment in PLN

 1 euro = 4,75 PLN – od 10.10.2022 :

60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

W przypadku opłat czesnego wykazanych w EUR jest możliwość wpłaty w PLN po przeliczeniu po odpowiednim kursie od dnia 10.10.2022 – kurs 4,75.

Kontakt i godziny otwarcia

Podania do rektora

Zaświadczenia

Opłaty za studia

Stypendia

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych otrzymuje dotację z MNiSW na pomoc materialną dla studentów. W ramach takiej pomocy przyznawane są następujące stypendia:

Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium przyznaje się na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych. Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim.

Stypendium specjalne

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta.

Stypendium Ministra

Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć.

Jednorazowa zapomoga

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Wszystkie stypendia przyznawane są przez Komisję stypendialną na podstawie złożonego wniosku w Kwesturze. Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendiów określane są w Regulaminie stypendiów, który powinien być dostępny dla Studentów w pierwszej połowie września. W tym czasie będą też dostępne do pobrania wnioski na poszczególne stypendia, instrukcja wypełniania wniosków oraz wszelkie informacje dodatkowe dotyczące stypendiów na dany rok akademicki.