Kwestura

Kwestura zajmuje się obsługą finansową Studentów w następującym zakresie:

 • przyjmowanie wpłat gotówkowych w wyjątkowych sytuacjach
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o stypendia socjalne oraz jednorazowe zapomogi

Biuro Obsługi Finansowej Studentów

zajmuje się obsługą finansową Studentów w następującym zakresie:

 • naliczanie rat czesnego i księgowanie wpłat
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o stypendia rektora i dla osób z niepełnosprawnością
 • windykacja zaległości finansowych
 • wyjaśnianie wszelkich wątpliwości odnośnie do płatności
 • wystawianie zaświadczeń o dokonanych wpłatach do wiz lub kart pobytu
 • przyjmowaniem podań kierowanych do Rektora odnośnie do spraw finansowych.

Opłaty dodatkowe naliczane są głównie przez Dziekanat, na podstawie wydanych decyzji Dziekana. 

 • Każdy student – obywatel Polski – ma przydzielony swój indywidualny numer konta, na który powinien dokonywać wpłat czesnego i innych opłat dodatkowych zgodnie z Zarządzeniami Rektora odnośnie do pobieranych opłat, które znajdują się w zakładce Ważne dokumenty.
 • Pozostali Studenci – niebędący obywatelami Polski – mają obowiązek regulować płatności na poniższe numery kont, w zależności od wybranej waluty: 

Dane adresowe Uczelni:

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław
IBAN: PLSWIFT: EBOSPLPWXXX

Opłaty w EURO / For payment in EURO:

BANK ACCOUNT IBAN PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004

Opłaty w PLN / For payment in PLN

 1 euro = 4,75 PLN – od 10.10.2022 :

60 1540 1030 2103 0004 9462 0001

W przypadku opłat czesnego wykazanych w EUR jest możliwość wpłaty w PLN po przeliczeniu po odpowiednim kursie od dnia 10.10.2022 – kurs 4,75.

Kontakt i godziny otwarcia

Kwestura i Biuro Obsługi Finansowej Studentów obsługuje Studentów w następujących terminach:

Poniedziałek 9.00 – 15.00

Wtorek 08.00 – 13.00

Środa – NIECZYNNE

Czwartek 10.00 – 15.00

Piątek 10.00 – 15.00

KONTAKT

Biuro Obsługi Finansowej Studenta – pokój 1/6
Tel. +48 71 333 11 79
Joanna Kudyba
[email protected]

pokój 3/11
tel.+48 71 333 11 05

Justyna Stachera
[email protected]

Aldona Sabiniarz
[email protected]

Formularze podań do Rektora:

– w sprawach związanych z czesnym,

– w sprawach związanych z opłatami dodatkowymi,

– o zwrot nadpłaty

– o zniżkę rodzinną (przy składaniu podania o zniżkę rodzinną, Student zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego stopień pokrewieństwa)

są do pobrania poniżej.

Podania do Rektora mogą złożone osobiście w Kwesturze (pokój 3/11) lub przesłane skanem na adres [email protected] (skany muszą być podpisane własnoręcznie!)

 Student może otrzymać zaświadczenie o braku zaległości finansowych albo potwierdzające zapłatę czesnego za studia.

W tym celu powinien:

 • wysłać e-mail na adres: [email protected], jeżeli zaświadczeni dotyczy kwestii finansowych, w którym powinien zawrzeć informacje rodzaju zaświadczenia (np. w jakiej instytucji ma być okazane) oraz ewentualnych dodatkowych informacji, które chciałby, aby były w nim zawarte
 • poczekać na odpowiedź, czy spełnił warunki do uzyskania zaświadczenia oraz kiedy może zgłosić się po odbiór

Przypominamy o konieczności korzystania z poczty uczelnianej, przy zgłaszaniu próśb o przygotowanie zaświadczenia.

Opłaty czesnego obowiązują studentów zgodnie z Zarządzeniem na rok akademicki, w którym rozpoczynali studia.

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 obowiązują poniższe zarządzenia:

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 obowiązują poniższe zarządzenia:

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 obowiązują poniższe zarządzenia:

Studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 obowiązują poniższe zarządzenia:

Stypendia

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych otrzymuje dotację z MNiSW na pomoc materialną dla studentów. W ramach takiej pomocy przyznawane są następujące stypendia:

Stypendium socjalne

Stypendium przeznaczone dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium jest miesięczny dochód na jednego członka rodziny. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium przyznaje się na podstawie średniej studiów w danym roku akademickim oraz osiągnięć naukowych, sportowych lub artystycznych. Studenci studiów stacjonarnych mogą wnioskować o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania poza miejscem zameldowania w wynajmowanym we Wrocławiu mieszkaniu lub domu studenckim.

Stypendium specjalne

Stypendium przyznawane studentom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Stypendium przyznaje na wniosek studenta.

Stypendium Ministra

Stypendium Ministra przyznaje się za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe. Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć.

Jednorazowa zapomoga

Pomoc przewidziana dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jest udzielana na wniosek studenta, na podstawie dokumentów świadczących o pogorszeniu się sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Wszystkie stypendia przyznawane są przez Komisję stypendialną na podstawie złożonego wniosku w Kwesturze. Szczegółowe informacje i warunki przyznawania stypendiów określane są w Regulaminie stypendiów, który powinien być dostępny dla Studentów w pierwszej połowie września. W tym czasie będą też dostępne do pobrania wnioski na poszczególne stypendia, instrukcja wypełniania wniosków oraz wszelkie informacje dodatkowe dotyczące stypendiów na dany rok akademicki. 

This site is registered on wpml.org as a development site.