Projekty

Już od dziesięciu lat korzystamy z możliwości, jakie niosą Fundusze Europejskie. Dzięki dotacjom realizujemy ambitne programy kształcenia dla naszych studentów, kadry dydaktyczno-naukowej oraz dla całej społeczności Dolnego Śląska.

Szanowni studenci,

Biuro Projektów WAB w załączeniu przesyła HARMONOGRAM SZKOLEŃ I WARSZTATÓW, realizowanych w ramach projektu „Wrocławska uczelnia przyszłości…”, na które to szkolenia i warsztaty zrekrutowaliście się Państwo pod koniec 2018r. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń i warsztatów i potwierdzenie uczestnictwa w nich we wskazanych terminach.

Jednocześnie przypominamy, że dany student może wziąć udział tylko w ramach jednej ścieżki szkoleniowej i zrealizować wszystkie szkolenia przewidziane dla danej ścieżki.

Pracownicy Biura Projektów będą się z Państwem kontaktowali telefonicznie i jednocześnie proszą o potwierdzanie udziału w szkoleniach i warsztatach mailem zwrotnym jako odpowiedź na informację, którą Państwo otrzymaliście.

Jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, które do tej pory nie zapisały się na nie, zapraszamy do Biura Projektów WSK – pokój 2/4 i 2/5 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30. W Biurze Projektów uzyskacie Państwo informacje na temat dostępnych szkoleń oraz będziecie mogli zapisać się na wybrane przez siebie szkolenia (w miarę ich dostępności).

Terminy realizacji pozostałych szkoleń (tych, których nie ma w bieżącym wykazie) zostaną Państwu udostępnione do końca marca 2019r.

Fundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 3.5). 

Okres realizacji:  01.04.2018r. – 31.03.2022r.

Grupa docelowa:

1) 40 osób (20 K; 20 M), które:

– chcą rozpocząć studia stacjonarne II stopnia na kierunku: Zarządzanie na jednej z dwóch nowych specjalności: 1. Global Innovation Management, 2. International Tourism and Hospitality Management

– są:

     – absolwentami studiów I stopnia (licencjackich) dowolnego kierunku

     – osobami planującymi rozwijać:

     – karierę w obszarze zarządzania innowacjami czy turystyki biznesowej i eventowej

     – wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami czy turystyki biznesowej i  eventowej

2) 80 studentów WAB (50 K; 30 M):

– którym do zakończenia kształcenia pozostają max 4 semestry studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych: 1 lub 2 stopnia

– z kierunków: 

    – Zarządzanie

    – Turystka i Rekreacja

    – Bezpieczeństwo Wewnętrzne

    – Finanse i Rachunkowość

    – Informatyka

– którzy posiadają luki w obszarze kompetencji analitycznych, informatycznych, zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych na poziomie 1-2 w 5 stopniowej skali

– z których:

   – 80 osób z ww. 5 kierunków zostanie objętych wsparciem w ramach szkoleń (w tym certyfikowanych) i warsztatów rozwijających kompetencje analityczne, informatyczne, zawodowe, komunikacyjne.

3) 60 osób zostanie objętych wsparciem w ramach w ramach zajęć z pracodawcami rozwijających kompetencje przedsiębiorcze z ww. 5 kierunków.

4) uczelnia WAB na której zostanie wdrożone informatyczne narzędzie zarządzania uczelnią i jej pracownicy:

– z których:

   – 30 osób (16 K; 14 M) to osoby należące do kadry dydaktycznej, która będzie mogła wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce

   – 15 osób (12 K; 3 M) to osoby należące do kadry:

       a) kierowniczej,

       b)  administracyjnej.

 – którzy posiadają luki kompetencyjne na poziomie 1-2 w 5 stopniowej skali w obszarach szkoleń w których wezmą udział

DODATKOWO:

– uczestnikami projektu będą wyłącznie studenci kierunków prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne WAB oraz pracownicy tych jednostek, które spełniają warunki, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia,

– kierunki objęte projektem nie posiadają negatywnej oceny jakości kształcenia PKA,

– szacuje się, że w ramach modułu podnoszenia komp. zostanie objętych ok. 11% studentów z ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, I i II stopnia z ww. kierunków,

– szacuje się, że w ramach modułu zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego zostanie objętych ok. 80% kadry dydaktycznej i kierowniczej i administracyjnej,

– projekt będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i wśród tych osób prowadzone będą zintensyfikowane działania promocyjne.

Opis i cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych poprzez:

– opracowanie i realizację 1 międzynarodowego programu kształcenia na kierunku Zarządzanie na 2 nowych specjalnościach Global Innovation Management i International Tourism and Hospitality Management (studia II stopnia, stacjonarne, w języku angielskim, dla 40 studentów polskich i z zagranicy (20 K i 20 M);

– realizację wsparcia dla 80 studentów (50 K i 30 M) w postaci trzech elementów: 1. szkoleń (w tym certyfikowanych) (dla 50 osób), 2. zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje (dla 50 osób), 3. w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami (dla 60 osób);

– realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej (dla 30 osób) i/lub kierowniczej i administracyjnej (dla 15 osób), a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;

w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2022 prowadzących do:

– zwiększenia dostępności do międzynarodowych programów kształcenia dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności i podniesienie kompetencji praktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, dla 40 studentów polskich i z zagranicy (20 K i 20 M), a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów WAB;

– podniesienia kompetencji: analitycznych i/lub informatycznych zawodowych i/lub komunikacyjnych i/lub przedsiębiorczych u 72 studentów (90%), a w konsekwencji do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej studentów WAB;

– wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na Uczelni.

Planowane efekty:

– możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach wsparcia,

– podniesienie kompetencji zawodowych,

– uzyskanie/podniesienie kwalifikacji w obszarach dotychczas deficytowych,

– zwiększenie potencjału zawodowego i szans na konkurencyjnym rynku pracy,

– podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej,

– wdrożenie nowatorskich metod zarządzania uczelnią i zwiększania jej potencjału  

  naukowego i dydaktycznego,

– wdrożenie na stałe Międzynarodowego Planu Kształcenia.

Budżet projektu: 

 3 078 384,21 zł (w tym: dofinansowanie – 2 986 032,66 zł, wkład własny – 92 351,55 zł.

Fundusze europejskie

Twoja Opcja Kariery, czyli „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji studentów”, to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowego wkładu publicznego przeznaczony dla wszystkich studentów WAB. W ramach projektu studenci mogą otrzymać wsparcie w zaplanowaniu własnej kariery edukacyjno-zawodowej i ścieżki rozwoju.

Projekt trwa w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2019r.

Cele projektu:

 1. Wsparcie uczestników w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
 2. Diagnostyka kompetencji i swoich mocnych stron za pomocą specjalistycznego, innowacyjnego narzędzia diagnostyczno-informatycznego,
 3. Indywidualne poradnictwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, rozwoju kompetencji komunikacyjnych, elementów prawa pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej.
 4. Przeprowadzenie warsztatów kształtujących kompetencje związane z przedsiębiorczością,
 5. Wsparcie w miejscu pracy za pomocą coachingu zawodowego i mentoringu,
 6. Stworzenie Akademickiego Biura Karier Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, w którym zostało zatrudnionych trzech nowych wykwalifikowanych doradców.

Planowane efekty projektu:

 • Wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez usługi Biura Karier.

W czasie trwania w projektu wsparciem zostanie objętych  minimum 350 studentów różnych kierunków i lat studiów (zarówno pierwszego i drugiego stopnia) w zakresie:

-diagnostyki kompetencji w oparciu o specjalistyczne narzędzie informatyczne zakupione specjalnie na potrzeby projektu i dostępne online na stronie www.tok.wab.edu.pl.

-indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz kompetencji komunikacyjnych

-indywidualne poradnictwo w zakresie przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej

-warsztaty kształtujące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

-coaching kariery

-coaching zawodowy i mentoring (dla wybranych osób).

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w ramach indywidualnej ścieżki przystosowanej do osobistych potrzeb konkretnego uczestnika projektu, uwzględniając także jego możliwości czasowe i organizacyjne. 

 • Podnoszenie kompetencji pracowników Akademickiego Biura Karier WAB.

Dzięki projektowi Akademickie Biuro Karier Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych zostało rozszerzone i obecnie zatrudnia troje doradców (Pracownik Biura Karier, Doradca zawodowy, Doradca ds. Przedsiębiorczości), którzy wzięli udział w  specjalistycznych szkoleniach, podnoszących ich kompetencje zawodowe w zakresie doradztwa, coachingu, skutecznej komunikacji i pracy zespołowej, a także wiedzy na temat prawnych i organizacyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym elementów prawa pracy.

 • Wsparcie osób aktywnych na rynku pracy poprzez coaching zawodowy i mentoring w miejscu pracy.

Dla 12 osób / uczestników projektu przewidziane jest wsparcie w postaci dwumiesięcznego mentoringu i coachingu w miejscu nowej pracy. Uczestnicy projektu, którzy znajdą zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier, uzyskają 2-miesięczne wsparcie mentora w firmie, w której podejmą pracę.

Rolę mentora będzie pełnić osoba, którą wyznaczy pracodawca. Pracodawca może również pełnić rolę mentora. Mentor za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie ze środków projektu.

Proces mentoringu ma za zadanie doprowadzić do takiego punktu w rozwoju zawodowym uczestnika projektu, w którym będzie on w stanie samodzielnie i odpowiedzialnie realizować powierzane mu zadania zawodowe.

 • Monitoring karier zawodowych i losów absolwentów. Projekt przewiduje zakup i wdrożenie oprogramowania do monitoringu losów absolwentów WSH.

Wartość projektu, Wkład Funduszy Europejskich:

Wartość projektu: 504.925,00 złotych (w tym 488.767,40 zł  dofinansowanie UE,  15.157,6 zł wkład własny)

Projekt pt. „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – nr um. POWR.03.01.00-00-B088/15.

Fundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 3.1). 

Okres realizacji: 01.07.2019r. – 31.05.2021r.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie:

1. 335 studentów/studentek (w tym 179 K), którzy/które kształcą się na studiach I lub II stopnia na WSH, na wszystkich kierunkach i specjalnościach, studia stacjonarne/niestacjonarne. Są to osoby w wieku od 18 lat, zamieszkałe we Wrocławiu i jego bliskiej okolicy, pochodzące z całej Polski i zagranicy (min. 50%). Z uwagi na szeroki zakres wsparcia w projekcie różnych grup studentów nie jest możliwe wskazania górnej granicy wiekowej.

2. 85 potencjalni kandydaci na studia w WAB, uczniowie szkół średnich (w tym 43 K). Są to osoby w wieku od 17-19 lat, zamieszkałe we Wrocławiu i jego bliskiej okolicy, albo planujące w nim zamieszkać na czas studiów, pochodzące z całej Polski i zagranicy (min. 50%).

Opis i cele projektu:

Celem głównym projektu jest stworzenie i realizacja czterech kursów edukacyjnych dla studentów, stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia oraz jednego masowego otwartego kursu edukacyjnego (MOOC) dostępnego dla wszystkich chętnych głównie uczniów szkół średnich w wieku 17-19 lat przez 1 szkołę wyższą, tj. WAB, a także podniesienie kompetencji przez min. 336 osób, w tym 178 K, w okresie do 31.05.2021 r.

Cel ten zostanie osiągnięty, jeśli w zrealizowane będą następujące cele szczegółowe:

 1. opracowanie 4 kursów edukacyjnych online dla studentów
 2. opracowanie 1 otwartego kursu edukacyjnego dla uczniów
 3. organizację cyklu 5 kursów edukacyjnych online, w których uczestniczyć będzie min. 420 osób, w tym 222 K
 4. ich modernizację oraz ostateczną ewaluację

Cel główny i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji 5. zadań w projekcie.

Wartość projektu (budżet projektu): 

483 625,00 zł (w tym: dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 469 115,00 zł, wkład własny – 14 510,00 zł.

Fundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 3.1). 

Okres realizacji: 01.03.2018r. – 29.02.2020r.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 40 studentów i studentek Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych 1 oraz 2 stopnia na kierunku o charakterze praktycznym: Zarządzanie. Proporcję kobiet i mężczyzn ustalono na podstawie rzeczywistej proporcji płci studentów i studentek na ww. kierunku, tj. w stażach uczestniczyć będzie 20K i 20M. W projekcie weźmie udział co najmniej 30% studentów studiów stacjonarnych z danego roku i z danego kierunku objętego działaniami w ramach projektu.

Opis i cele projektu:

Cel główny: Podniesienie kompetencji 40 osób – uczestników projektu, studentów studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Zarządzanie, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez realizację wysokiej jakości staży krajowych. Będą to staże trwające 16 tygodni w wymiarze 540 godzin, tj. 135 h/m-c dla każdego uczestnika projektu i min. 20 h/tydzień (dla każdej z osób) Wszyscy Uczestnicy Projektu (UP) otrzymają stypendia stażowe oraz zwrot kosztów codziennego dojazdu na staże komunikacją publiczną. Programy staży będą uwzględniać oczekiwania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz będą bezpośrednio powiązane z programami (efektami) kształcenia na kierunkach objętych projektem (Zarządzanie studia 1 i 2 stopnia), zapewniając studentom i studentkom praktyczne wykorzystanie nabytych w toku studiów wiedzy i umiejętności w środowisku pracy. Staże realizowane będą zgodnie z Zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (2014/C 88/01) jako ograniczona w czasie płatna praktyka zawodowa obejmująca komponent uczenia się i szkolenia, podejmowana w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego z myślą o uzyskaniu większych szans na zatrudnienie oraz ułatwiająca podjęcie stałego zatrudnienia.

Przebieg staży będzie nadzorowany i monitorowany. Monitoring obejmie co najmniej następujące elementy:

− wybór miejsca stażu w sposób przejrzysty oraz gwarantujący zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia w nowym dla stażysty środowisku pracy,

− zgodność zakresu stażu i celów dydaktycznych kształcenia stażysty,

− wypełniania przez zadania stażowe realnych potrzeb przyjmującego na staż,

− odpowiednie warunki pracy i wyposażenia miejsca stażu,

− realnej i efektywnej roli opiekuna stażysty,

− podsumowanie rezultatów stażu.

Planowane efekty:

– możliwość realizacji ciekawych staży w wymiarze 16 tygodni (540 godzin),

– możliwość nawiązania kontaktów zawodowych i ew. kontynuacji współpracy z danym  

  pracodawcom po zakończeniu stażu,

– stypendium stażowe przez cały okres cyklu,

– zwrot kosztów dojazdu na staże komunikacją publiczną

Wartość projektu (budżet projektu): 

590 440,00 zł (w tym: dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 572 725,00 zł, wkład własny – 17 715,00 zł.

Fundusze europejskie

Projekt pt. „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-0112/16-00 realizowany jest przez Wrocławską Akademię Biznesu w Naukach Stosowanych w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2017 do 30.06.2018 i obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty województwa dolnośląskiego: świdnicki, dzierżoniowski, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, wrocławski i miasto Wrocław. Projekt zakłada udział 130 osób (68 kobiet i 62 mężczyzn). Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (50+, osoby o niskich kwalifikacjach) w okresie realizacji projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 49 uczestników projektu w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

Fundusze europejskie

Projekt pt. “Kompetencje komputerowe szansą na zatrudnienie” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego nr umowy RPDS.10.03.00-02-0313/16-00

Projekt skierowany jest do 216 dorosłych osób bezrobotnych i biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach, będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT, zamieszkujące powiaty: górowski, wołowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski oraz ząbkowicki.
Projekt zakłada w okresie 2017r. realizację wysokiej jakości szkoleń komputerowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Kursy są prowadzone od podstaw przez doświadczonych trenerów i obejmuje w swym zakresie zdobycie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework.

Fundusze europejskie

Projekt realizowany w okresie 2013-2015, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt dotyczy promocji równego dostępu do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn oraz łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Polega na opracowaniu i wydrukowaniu komiksu oraz zaprojektowaniu planu zajęć równościowych dla uczniów szkół średnich. Materiały te będą przekazywane szkołom średnim w całym kraju. Stworzono także interaktywną stronę dla uczniów, na której mogą poszerzać i sprawdzać swoją wiedzę. W planach jest również przygotowanie filmu dla pracodawców zachęcającego do zastosowania dobrych praktyk.

Fundusze europejskie