Badania

WAB jest uczelnią o profilu praktycznym, dlatego też w działalności naukowej stawia na aplikacyjny charakter badań, które mają rzeczywisty wpływ na życie gospodarcze i społeczne regionu.

Interdyscyplinarny zespół naukowców WAB prowadzi badania w ramach kilku dziedzin i dyscyplin naukowych, z których wiodącymi są: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Pracownicy WAB biorą udział w projektach naukowych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowych. W ramach aktywności naukowo-badawczej pracownicy WAB uczestniczą w konferencjach naukowych oraz wykonują prace badawcze na rzecz praktyki gospodarczej. Efektem przedsięwzięć naukowo-badawczych są również organizowane w WSH konferencje naukowe, seminaria oraz publikacje naukowe i aplikacyjne pracowników WAB.