Kadra

AEHIOY

Stanisław Bajor

mgr inż. Krzysztof Bożek

e-mail [email protected]

Posiadam wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu projektów informatycznych oraz szkoleń z programowania.

Z wykształcenia jestem magistrem zarządzania oraz inżynierem informatyki. Studia inżynierskie ukończyłem w 2007 roku na WSIZ „Copernicus”, a pracę magisterską z zarządzania broniłem w WSZ „Edukacja”.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem informatyków. Szkoleniami informatycznymi zajmuję się od 2014 roku, a od 2020 prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków informatycznych.

Specjalizuję się w programowaniu WEB oraz aplikacji mobilnych z wykorzystaniem języka Java, Kotlin oraz Swift. Dodatkowo programowaniem z wykorzystaniem Java Spring.

Linkedin icon - Free download on Iconfinder https://www.linkedin.com/in/krzysztof-bożek-07b65638/

dr Mirosław Chrzanowski

dr Krzysztof Cygan

dr Marta Drozdowska, prof. WAB

e-mail [email protected]

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Swoje życie zawodowe związałam z Uczelnią Wyższą. Od 2017 roku jestem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Skutecznie i z zaangażowaniem zarządzam Biurem Współpracy z Zagranicą, Biurem Karier, Działem Nauki, Biblioteką oraz Radą ds. Rozwoju Zrównoważonego.

Z wykształcenia, doświadczenia i pasji jestem związana z turystyką i rozwojem zrównoważonym. Na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskałam stopień doktora Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Edukację zdobywałam również za granicą. Ukończyłam Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA oraz Edgware College w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Jestem autorką i współautorką ponad 50-ciu publikacji naukowych głównie w czasopismach międzynarodowych; wykładowcom i prelegentką w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki i rozwoju zrównoważonego z kilkunastoletnim stażem; uczestniczką staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentką na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. W ostatnich latach koordynowałam kilkanaście projektów naukowo badawczych, w tym kilka w zespołach międzynarodowych. Jestem również stypendystką MNiSW „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” oraz dwukrotną laureatką Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART. Ponadto współtworzyłam Strategię Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku 2030 oraz Programu Rozwoju Turystyki dla Wrocławia 2030.

dr Agnieszka Faron, prof. WAB

e-mail [email protected]

Pełnomocnik Prorektora ds. studenckich.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. W 2010 roku na Politechnice Wrocławskiej uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Pracowała w biznesie jako specjalista ds marketingu. W uczelni pełniła funkcję Kierownika Katedry Zarządzania oraz specjalisty w Biurze Karier. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji, w tym monografii, w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na obszarze przedsiębiorczości i zarządzania organizacjami.

Jest opiekunką koła naukowego „Fabryka Sukcesu” w WAB.

dr Roman Fulneczek, prof. WAB

e-mail [email protected]

Rektor WAB

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

Doświadczenia zawodowe:

Zatrudnienie, zdobywanie wiedzy praktycznej i doświadczeń w zakładach ubezpieczeniowych w latach 1974-2005. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (1993 – 1996), Prezes Zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. (1997-1998), Prezes Zarządu DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1998-1999), Vice Przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. (1994 – 1997), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (2000 – 2005). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadany przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

Dorota Gębaczyk


e-mail [email protected]

Ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Studium Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii, Universite de Nice – Sophia Antipolis (Francja) Institute Sociologie-Ethnologie, Indiana University Purdue University Indianapolis (USA) School of Liberal Arts, Department of Communication Studies, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych, Socjologia, Specjalizacja: Komunikacja społeczna i badanie rynku.
Doświadczenie zawodowe: asystent w Katedrze Zarządzania we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, Kierownik Projektu „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów”, Trener biznesu i certyfikowany project manager, Badacz, ekspert,rekruter, autorka narzędzi badawczych. Zainteresowania naukowe: socjologia w organizacji, socjologia kultury, komunikacja interpersonalna i międzykulturowa.

Tomasz Gładysz

Anna Głowa

e-mail [email protected]

Koordynator Języka Polskiego

Jestem absolwentką filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (2007). Ukończyłam także Studium Doktoranckie (2017) i Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (2017).

Jestem związana z Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych jako wykładowczyni, lektorka i koordynatorka kursów języka polskiego. Od 2020 roku pełnię funkcję koordynatorki ośrodka i egzaminatorki podczas Egzaminów Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego, a od 2023 roku także koordynatorki licencjonowanego ośrodka WAB Wrocław i egzaminatorki międzynarodowych egzaminów telc Język polski B1-B2.

Stale współpracuję z wieloma szkołami językowymi, prowadząc kursy grupowe, jak również szereg indywidualnych na różnych poziomach zaawansowania. Poza językiem ogólnym uczę także języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem branży biznesowej i ekonomicznej. Prowadziłam, m. in. intensywne kursy dla pracowników dyplomatycznych USA oraz pracowników Parlamentu Europejskiego.

Paulina Graczyk


e-mail [email protected]

Absolwentka uczelni Budapest Business School oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja. Swoją prace magisterską pisała o rozwoju turystyki gastronomicznej w Budapeszcie, gdzie była na wymianie studenckiej. Pilot wycieczek, animatorka zabaw dziecięcych, instruktorka gier rekreacyjnych. Uczestniczyła w wielu wymianach międzynarodowych, takich jak Erasmus czy Stypendium Wyszehradzkie. Pracowała w Stanach Zjednoczonych z osobami niepełnosprawnymi, przemyśle gastronomicznym na Węgrzech w restauracji fine dining promującej kuchnię lokalną, badała kulturę romską w Rumunii podczas wolontariatu. Obecnie studiuje International Human Resources na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz zajmuje się tworzeniem strategii marketingowej jednej z nowo otwartych wrocławskich firm. Prywatnie miłośniczka podróży niskobudżetowych poza utartym szlakiem, Bliskiego Wschodu, teatru alternatywnego oraz filmów dokumentalnych.

dr Izabela Gruszka, prof. WAB

e-mail [email protected]

Menedżer kierunku Turystyka i rekreacja.

Ukończyła studia na kierunku Geografia, w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując, w 2003 roku, tytuł zawodowy  magistra geografii, o specjalności geografia regionalna i turystyki. W 2013 roku otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od października 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji. Dodatkowo prowadzi zajęcia na kursach pilota wycieczek, jest także członkiem komisji egzaminacyjnej Dolnośląskiej Izby Turystyki. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych oraz dokumentów strategicznych z zakresu turystyki i hotelarstwa, pełniła także rolę eksperta w programie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

Dariusz Jędryczek

dr Barbara Kobzarska-Bar


e-mail [email protected]

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister filologii germańskiej. Główne obszary działalności dydaktycznej: komunikacja, coaching, negocjacje i mediacje. Trener biznesu, specjalność: umiejętności menedżerskie, coaching. Autorka publikacja dotyczących autowizerunku publicznego, komunikacji, kompetencji miękkich. Autorka artykułów o komunikacji w zespołach pracowniczych, motywacji pozytywnej, kształtowaniu autowizerunku. Zainteresowania badawcze: zarządzanie emocjami. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, tłumacz języka niemieckiego.

dr inż Zbigniew Kulas, prof. WAB

e-mail [email protected]

Stopień doktora uzyskał w 2002 roku na Wydziale Informatyki i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w dyscyplinie ekonomia, specjalność finanse. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej. Doświadczenie zawodowe dra Zbigniewa Kulasa jest typowo związane z naukami technicznymi: Główny Energetyk  – ZPJ „Nowar” W Nowej Rudzie, Dyrektor Zakładu Ceramiki Budowlanej,  Główny Inżynier Przedsiębiorstwa.

Anna Kwietniewska

e-mail [email protected]

Menedżer kierunku Zarządzanie

dr Małgorzata Leśniak-Johann


e-mail [email protected]

Geograf społeczno-ekonomiczny i przyrodnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (geografia społeczno-ekonomiczna; ochrona środowiska) oraz American University w Waszyngtonie D.C. Obecnie pracuje w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych we Wrocławiu. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi wspierając ich analizami i uczestnicząc we wspólnych projektach.

Zainteresowania dydaktyczne i naukowe dotyczą 3 głównych obszarów tj.:

– geografii politycznej i ekonomicznej- w szczególności problematyki granic i pograniczy w ujęciu przestrzennym, ich konkurencyjności, wpływu na działalność turystyczną, turystyki jako czynnika konkurencyjności pograniczy, zastosowanie metod ekonometrycznych. Szczegółowe analizy dotyczą pogranicza polsko-niemieckiego, regionu Dolnego Śląska.

– zrównoważonego rozwoju w turystyce- w szczególności zarządzania turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, planowania turystycznego na obszarach chronionych, koncepcji strefowego rozwoju turystyki, zrównoważonego rozwoju destynacji turystycznych,

– wykorzystania metod ekonometrycznych i modelowania w społeczno-ekonomicznych analizach regionalnych – obecnie rozwija swoje kompetencje w kierunku wykorzystania uczenia maszynowego w data science z wykorzystaniem języka programowania R i Python.

Autorką 4 książek  i wielu artykułów m.in. nt. relacji społeczno-gospodarczych na pograniczu polsko-niemieckim, w szczególności turystyki.

Obraz zawierający krąg, Grafika, symbol, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie ORCID No 0000-0003-1855-299X

Linkedin icon - Free download on Iconfinder www.linkedin.com/in/małgorzata-leśniak-johann-a10b0b98

Robert Mendruń

e-mail [email protected]

Wykładowca, trener biznesu, coach, doradca zawodowy. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji zarówno miękkich:  zarządzanie czasem, sztuka prezentacji, komunikacja w biznesie, i wiele innych. Szkolenia z szeroko rozumianej  branży Transport, Spedycja, Logistyka. Praktyk z blisko 30 letnim stażem. Specjalista od transportu lotniczego, morskiego i drogowego oraz operacji magazynowania.

Zawsze skupiony na wyszukiwaniu rozwiązań a nie piętrzeniu problemów. Zwolennik filozofii KAIZEN – codziennie ulepszam swoje otoczenie i jest to proces permanentny. Otwarty, potrafię słuchać ludzi ale także potrafię prezentować swoje zdanie/wizję. Uparty ale nie ortodoksyjnie – konsekwentnie dążę do celu do którego mam pełne przekonanie.

dr Radosław Milewski

e-mail [email protected]

Menedżer kierunku Logistyka

Edyta Niemyjska

e-mail [email protected]

Pełnomocnik Rektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Wykształcenie: Studia magisterskie, Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja: Administracja rządowa i samorządowa, magister. Studia licencjackie, kierunek Administracja, tytuł: licencjat.  Studia podyplomowe: kierunek: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Studia podyplomowe: kierunek:  Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji i gospodarce. Doświadczenie zawodowe: Główny specjalista ds. obsługi projektów i monitorowania w Departamencie Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Koordynator projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu III POKL w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie w ramach:  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. PM Projekt Manager Biura Projektów Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Właściciel firmy konsultingowej w zakresie pisania i realizacji projektów. Trener i doradca w:  Ośrodku Rozwoju Edukacji, Wydawnictwie MAC S.A., oraz na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” prowadzenie seminariów, warsztatów i doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy z UE oraz prawidłowej realizacji projektów. Współautor publikacji  pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji”.

dr Tatiana Pasko

e-mail [email protected]

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Rachunkowości i Finansów. Występowała jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu Rachunkowości, Finansów i Ekonomii. Jej badania naukowe koncentrują się na dwóch głównych nurtach: rachunkowości finansowej oraz rachunkowości podatkowej.

Ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Podyplomowe Studium Humanistyczne, specjalizacja polonistyczna i historyczna. Uniwersytet Państwowy w Sumach, Studium Doktoranckie. Uzyskany stopień: doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Charkowski Państwowy Uniwersytet Żywienia i Handlu, Wydział Ekonomiczny. Specjalność: Rachunkowość, Kontrola i Analiza Działalności Gospodarczej.

Doświadczenie zawodowe: wykładowca od 1995 roku, praca na stanowiskach starszego wykładowcy, docenta katedry, dyrektora instytutu, adiunkta. Praca w Uczelniach: Uniwersytecie Państwowym w Sumach, Ukraińskiej Akademii Bankowości w Sumach, WSIZ im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie. Realizacja przedmiotów: Teoria i zasady rachunkowości, Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie finansami, Rynki i instrumenty finansowe, Rachunkowość podatkowa, Historia rachunkowości, Praktyki zawodowe, Seminarium dyplomowe.

dr Waldemar Pierzchlewski

dr Józef Puchalski, prof. WAB

e-mail [email protected]

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Jest absolwentem WSOWZ we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Pracuje zawodowo od 1980 roku, od 1990 jako nauczyciel akademicki, m.in. w: Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, WSOWL i MWSLIT. Promotor ponad 200 prac dyplomowych. Obszary badawcze: metody i techniki zarządzania, struktury organizacyjne, zarządzanie kryzysowe, innowacyjność kształcenia.

prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

e-mail [email protected]

Magister matematyki, specjalność zastosowania matematyki, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk ekonomicznych  za rozprawę doktorską „Aproksymacja i prognozowanie procesów losowych” AE  Wrocław, doktor habilitowany nauk ekonomicznych  w oparciu o monografię  „Modele aproksymacyjne w ekonomii”, AE Wrocław, tytuł profesora nauk  ekonomicznych, stanowisko profesora zwyczajnego. Autorka kilkunastu monografii  z zakresu ubezpieczeń i instytucji finansowych  oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Profesor tytularny nauk ekonomicznych, były kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, promotor 15 rozpraw doktorskich i kilkuset prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Wykładowca na studiach doktoranckich i podyplomowych. Zainteresowania naukowe: rynki finansowe, funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce i w UE,  system bankowy, finanse przedsiębiorstw, zabezpieczenie emerytalne, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach i ubezpieczenia. Doświadczenie zawodowe: Członek senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1990 – 2002), prodziekan wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1990 – 1996), dziekan  wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1996 – 2002), kierownik Katedry Ubezpieczeń  UE  Wrocław (15.02.2006 – 30.09.2018), kierownik i opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” (1994 – 1996), opiekun naukowy Studiów Podyplomowych : „Ubezpieczenia gospodarcze”,  „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem”,  „ Doradca finansowy”,  „Ubezpieczenia i doradztwo finansowe” (2005 – 2011), członek rady nadzorczej PZU SA (1998 – 2000), członek rady nadzorczej  spółki giełdowej Europejskie Centrum Odszkodowań (2010 – 2016), członek Rady Programowej czasopisma  „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2006 – 2016), członek  Rady Naukowej  czasopisma  „Rozprawy ubezpieczeniowe” (2008 – 2016), członek Rady Programowej serii „Ubezpieczenia” w wydawnictwie Poltext (2009), roku członek  Jury  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie  organizowanego przez  Rzecznika Ubezpieczonych (2009 – 2017). Członek  Komitetu Statystyki i Ekonometrii  PAN  w latach 2003-2008, Członek Komitetu Nauk o Finansach  PAN  w latach  2008-2010.  Zainteresowania naukowe: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia na życie. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Finanse ubezpieczeń. Metody aktuarialne. Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa.

Michał Sawa

dr Dariusz Socha, prof. WAB

e-mail [email protected]

Doktor n. społ., absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej korporacji energetycznej, gdzie m. in. pracował jako szkoleniowiec. Następnie był managerem, a także dyrektorem w branży hotelowej na Dolnym Śląsku. Wykładowca akademicki i trener biznesu. Występował jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, autor artykułów w publikacjach naukowych. Naukowo interesuje się zagadnieniami komunikacji, andragogiki oraz bhp w organizacji pracy. Obecnie jest adiunktem we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych oraz opiekunem koła naukowego „Fabryka Sukcesu” w WAB.

dr Aneta Szymańska, prof. WAB


e-mail [email protected]

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektor Studiów MBA i Podyplomowych.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration akredytowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).

Po ukończeniu studiów pracowała jako wykładowca przedmiotów związanych z marketingiem w kilku uczelniach. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Szkoły Językowej NCJE oraz Project Manager w firmie Mainseek.

Od roku 2012 jest związana z Wrocławską Akademią Biznesu w Naukach Stosowanych, która należy do Grupy Uczelni VISTULA. Obecnie piastuje funkcję Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, Dyrektora Studiów MBA i Podyplomowych, a także Profesora Uczelni. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations, komunikacji biznesowej, employer branding, wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Jest także promotorem wielu prac dyplomowych.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Holandii, Japonii, Hongkongu, Republice Południowej Afryki, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki), na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką ponad 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką kilku monografii.

Dominika Turlej

e-mail [email protected]

Koordynator Języków Obcych

dr inż. Jędrzej Ułasiewicz

e-mail [email protected]

Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Systemy Cybernetyki Technicznej. W tej też Uczelni obronił też pracę doktorską. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie prowadził liczne wykłady, laboratoria z dziedziny Informatyki. Promotor wielu prac magisterskich i inżynierskich. W latach 1989-90 wykładowca w Uniwersytecie w Mosulu (Irak). Od roku 2020 adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jego dziedzina zainteresowań to programowanie systemowe, współbieżne i równoległe (systemy Linux, QNX), systemy czasu rzeczywistego, systemy rozproszone, systemy wbudowane, internet rzeczy IoT. Autor książki „Systemy czasu rzeczywistego”, licznych prac naukowych i raportów dla przemysłu. Uczestniczył w projekcie budowy systemu poboru opłat za korzystanie z autostrad na terenie RFN. Przez ponad 20 lat współpracował z Hutą Miedzi Cedynia w Orsku (KGHM), dla której wspólnie z innymi opracował komputerowy system kontroli jakości – Ekspert. System ten kontrolował około 2/3 rocznej produkcji miedzi w KGHM. Za ten system w roku 2015, kierowany przez niego zespół, otrzymał Nagrodę I stopnia NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.

Andrzej Walentek


e-mail [email protected]

Kierownik laboratorium logistyki

dr inż. Halina Węgrzyn, prof. WAB

e-mail [email protected]

Prorektor ds. Kształcenia

Absolwentka: Politechniki Wrocławskiej (studia magistersko – inżynierskie), Universitetu du Littoral Côte d’Opale w Dunkierce (studia inżynierskie i magisterskie), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (studia doktoranckie). Doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem z kilkuletnim doświadczeniem w spółce konsultingowej oraz branży telekomunikacyjnej (w tym: zarządzanie strategiczne z uwzględnieniem strategicznej karty wyników (BSC), udział w procesach due diligence oraz wycena wartości przedsiębiorstwa różnymi metodami i szacowanie kosztu kapitału własnego). Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu: finansów przedsiębiorstw i zarządzania.

dr Krzysztof Wojewodzic

e-mail [email protected]

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Sektorem IT

mgr Robert Wolski

e-mail [email protected]

Menedżer kierunku Sprzedaż i marketing

Według testu Hartmana moja osobowość ma kolor żółty, a według Eriksona żółto-czerwony. Jestem ekstrawertykiem uwielbiającym pracę w zespole, podejmującym nowe cele i wyzwania, liderem i człowiekiem kontaktów według teorii ról grupowych.

Jestem absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności menedżer turystyki oraz zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw. Ukończyłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W swoim dorobku posiadam kilkanaście publikacji naukowych z zakresu zarządzania, logistyki, budowania relacji, zarządzania wiedzą czy turystyki. Współpracuję z wieloma podmiotami gospodarczymi oraz publicznymi w regionie. Byłem prezesem oraz członkiem organizacji studenckich i społecznych. Uczestniczę w ogólnopolskich projektach o charakterze ekonomiczno-społecznym mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii, logistyki, przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji miękkich wśród dorosłych, młodzieży, a także dzieci. Szkolę z zakresu prowadzenia grup warsztatowych, budowania zespołu i kształtowania kompetencji miękkich. W latach 2012 – 2019 byłem szkoleniowcem oraz realizatorem projektów edukacyjnych z ramienia Fundacji im. Macieja Rataja oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2015 – 2020  pracowałem jako dydaktyk Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie jestem kierownikiem działu logistyki wrocławskiej firmy z branży meblarskiej.

Moje zainteresowania badawcze to zarządzanie w logistyce, relacje gospodarcze, zrównoważony rozwój, ekologistyka, zarządzanie wiedzą, przedsiębiorczość. Specjalizuję się w metodach jakościowych.

Prywatnie jestem pasjonatem poznawania nowych kultur i zakątków świata.

Obraz zawierający krąg, Grafika, symbol, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie ORCID No 0000-0003-2063-0926

Linkedin icon - Free download on Iconfinder www.linkedin.com/in/robert-wolski-157230248

Mariusz Żebrowski

e-mail [email protected]

Ukończone uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uniwersytet Warszawski, filia w Białymstoku. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Doświadczenie zawodowe: Prezes Klubu Sportowego Gwardia we Wrocławiu. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Komendant Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec. Wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zambrowie. Zainteresowania naukowe: integracja środowisk społeczno-zawodowych poprzez organizowanie i uczestnictwo w sportowych grach zespołowych, piłka nożna, siatkowa i koszykowa.

Anna Żelazny

dr Krzysztof Ziętara

e-mail [email protected]

Menedżer kierunku Informatyka