Władze i struktura

Rektor WAB

DR ROMAN FULNECZEK, PROF. WAB

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

Doświadczenia zawodowe: Zatrudnienie, zdobywanie wiedzy praktycznej i doświadczeń w zakładach ubezpieczeniowych w latach 1974-2005. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (1993 – 1996), Prezes Zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. (1997-1998), Prezes Zarządu DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1998-1999), Vice Przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. (1994 – 1997), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (2000 – 2005). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadany przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

pokój 3/10
tel/fax.+48 71 333 11 12
e-mail [email protected]

Zdjęcie: DR ROMAN FULNECZEK, PROF. WSH

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

DR MARTA DROZDOWSKA, PROF. WAB

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, nowoczesnych technologii z kilkunastoletnim stażem. Uczestniczka staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentka na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Naooka oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Koordynatorka i kierownik projektów naukowo badawczych, w tym kilku w zespołach międzynarodowych, laureatka Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART 2017.  

pokój 3/9
tel. +48 71 333 11 16
e-mail [email protected]

Zdjęcie DR MARTA DROZDOWSKA, PROF. WSH

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
i Współpracy z Otoczeniem

DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WAB

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration patronowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).

Po ukończeniu studiów pracowała w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, a następnie w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Nowosądeckiego Centrum Języków Europejskich oraz Project Manager w firmie Mainseek. Obecnie jako Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA, a także pełni funkcję Dyrektora Programu MBA.

 Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką monografii pt. „Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju”.

Odbywała zagraniczne wizyty studyjne lub wykłady gościnne, m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Grecji i na Cyprze, a także brała udział jako prelegent (także przewodniczący sesji) w wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w Republice Południowej Afryki, Hongkongu, Japonii, Dubaju, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Łotwie i Holandii. Podczas tej ostatniej zdobyła BEST PAPER AWARD.

pokój 3/13
tel. +48 71 333 11 11
e-mail [email protected]

Zdjęcie: DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WSH

Prorektor ds. Kształcenia

DR INŻ. HALINA WĘGRZYN, PROF. WAB

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej oraz Université du Littoral Côte d’Opale w Dunkierce. Uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pełniła funkcje Prodziekana d.s. Rozwoju, Pełnomocnika Rektora oraz Dziekana (od 2013 – 2021) w uczelniach niepublicznych. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu: zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Ponadto doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w firmie konsultingowej (2012-2016). Uczestniczyła w projektach dotyczących opracowywania strategii i planów rozwoju dla firm z mśp. Ekspert w zakresie wyceny przedsiębiorstwa w firmie z branży telekomunikacyjnej (2008-2012).

pokój 3/5
tel.+48 71 333 11 20
e-mail [email protected]

Zdjęcie: DR INŻ. HALINA WĘGRZYN, PROF. WSH

Pełnomocnik Prorektora ds. Studenckich

DR AGNIESZKA FARON, PROF. WAB

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. W 2010 roku na Politechnice Wrocławskiej uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. 

Pracowała w biznesie jako specjalista ds marketingu. W uczelni pełniła funkcję Kierownika Katedry Zarządzania oraz specjalisty w Biurze Karier. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji, w tym monografii, w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na obszarze przedsiębiorczości i zarządzania organizacjami. 

pokój 2/9
tel. +48 71 333 11 46 
e-mail [email protected]

Zdjęcie: DR AGNIESZKA FARON, PROF. WSH