Potwierdzenie efektów uczenia się

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

  • Świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
  • Tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Aby ubiegać się o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów należy postępować wg kroków:

1. Wypełnij wniosek

Wypełnij i złóż wniosek o uznanie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów (wniosek stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).

2. Dołącz niezbędne dokumenty

Dołącz do wniosku dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w ramach edukacji pozaformalnej, takie jak:

  • Certyfikaty, dyplomy lub inne zaświadczenia dokumentujące uczestnictwo w kursach szkoleniach, w których nakład pracy poniesiony przez wnioskodawcę jest zbliżony do  nakładu pracy niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się z przedmiotów, o które ubiega się wnioskodawca, a ponadto istnieje zbieżność programu kursów i szkoleń z treścią przedmiotu ujętą w sylabusie danego przedmiotu;
  • Certyfikaty językowe dokumentujące znajomość języka na poziomie opisanym efektami uczenia się dla danego poziomu kształcenia;
  • Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych prowadzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą;
  • Inne dokumenty potwierdzające zdobycie efektów uczenia się w ramach edukacji pozaformalnej.

Pełna lista dokumentów dostępna tutaj.

3. Podpisz umowę

Złóż podpisaną umowę o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych (umowa stanowi załącznik nr 4 do regulaminu).

Komplet dokumentacji należy złożyć w Biurze Rekrutacji/ Biurze MBA w trakcie trwającej aktualnie rekrutacji na studia.

Oceny złożonego wniosku oraz decyzję podejmuje Komisja ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia. Rozpatrzenie wniosków powinno zakończyć się najpóźniej z końcem pierwszego miesiąca pierwszego semestru studiów, od daty zakończenia rekrutacji.
Ocena pozytywna z przedmiotu objętego procedurą potwierdzania efektów uzyskanych poza systemem studiów zwalnia studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach z tego przedmiotu.

Według zarządzenia Dziekana potwierdzanie efektów uczenia się dotyczy kierunków: Zarządzanie, Turystyka i rekreacja lub Finanse i Rachunkowość.

Wykaz przedmiotów, które mogą być uznane na tej podstawie można znaleźć tutaj.

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

Kontakt

Joanna Siwek
Ekspert ds. Kształcenia
tel. +48 71 333 11 28
e-mail: [email protected]