Przeniesienia dla osób bez obywatelstwa polskiego

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 już otwarta!

Poniżej przedstawiliśmy wszystkie kroki, tak aby proces przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni był dla Ciebie przejrzysty. Sprawdź naszą ofertę studiów i zobacz, na który kierunek możesz się przenieść!

W razie problemów pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Ci w każdej sprawie:

Rekrutacja czynna od pn. do pt. w godzinach 8.00-16.00
+48 506 396 665 (Viber/WhatsApp)
[email protected]

Ogólne zasady przeniesienia

 • Terminy rejestracji przeniesień są następujące:
  – na semestr zimowy w danym roku akademickim – do 31 sierpnia
  – na semestr letni w danym roku akademickim – do 31 stycznia
 • Przeniesienie jest możliwe po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów
 • Przeniesienie może odbywać się tylko w ramach tego samego poziomu kształcenia i kierunku studiów lub ewentualnie w tym samym obszarze kształcenia, w którym mieści się wybrany przez kandydata kierunek
 • Warunkiem koniecznym uruchomienia procedury przeniesienia jest posiadanie statusu studenta oraz dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów
 • Podjęcie studiów w trybie przeniesienia uzależnione jest od wyznaczonych do zaliczenia różnic programowych, które nie mogą przekroczyć 20 ECTS w roku akademickim
 • O możliwości przeniesienia decyduje Pełnomocnik Prorektora ds. Studenckich WAB w oparciu o komplet przedstawionych dokumentów

KROK 1 – Zarejestruj się w systemie online i dołącz tam skany dokumentów 

Zaznacz w systemie na który rok i semestr ubiegasz się o przyjęcie.

Przygotuj skany wymaganych na tym etapie dokumentów:

 • Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta z dziekanatu uczelni macierzystej
  Zaświadczenie powinno potwierdzać posiadanie statusu studenta i zawierać następujące informacje: nazwę kierunku studiów, liczbę zaliczonych semestrów, poziom i formę kształcenia.
 • Wykaz zaliczonych przedmiotów
  Wykaz powinien zawierać: nazwę przedmiotu, liczbę godzin, oceny, punkty ECTS. Dokument musi być potwierdzony przez uczelnię macierzystą wraz z informacją o stosowanej w uczelni skali ocen.
 • Sylabusy wszystkich zaliczonych przedmiotów
 • Zgoda Dziekana (Prorektora) uczelni macierzystej
  Dokument powinien zawierać informacje, że student rozliczył się z uczelnią macierzystą.
 •  Podanie o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia
  Podanie należy pobrać z systemu i wgrać podpisany skan.

W przypadku składania ww. dokumentów w języku obcym, każdy z tych dokumentów powinien być przetłumaczony na język polski/angielski przez tłumacza przysięgłego lub przez tłumacza w kraju wydania poświadczony notarialnie

 • zdjęcie (oficjalne, jak do paszportu)
 • paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem i danymi);
 • Karta Polaka (jeśli dotyczy);
 • dla kandydatów na studia I stopnia – świadectwo ukończenia szkoły średniej z załącznikiem, na tym etapie – bez tłumaczenia;
 • dla kandydatów na studia II stopnia – dyplom I stopnia wraz z ocenami (jeżeli jeszcze nie posiadasz – kartę z ocenami), na tym etapie lub jeśli został wydany również w języku angielskim – bez tłumaczenia;
 • certyfikat znajomości języka, w którym się odbywają studia (jeśli jest).

Wymagania językowe:

W przypadku braku wymaganego potwierdzenia znajomości języka podczas rejestracji online kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną online, która pozwoli wstępnie ocenić poziom znajomości języka. Po przyjeździe na studia kandydat jest zobowiązany przystąpić do egzaminu potwierdzającego znajomość języka.

Aby sprawdzić listę dokumentów, które należy złożyć po przyjeździe na studia, przejdź do KROKU 6.

KROK 2 – Zaczekaj na weryfikację swoich dokumentów i dalsze kroki

Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę mailową oraz skrzynkę w systemie rejestracji online.

KROK 3 – Wyślemy Ci umowę o naukę i zarządzenie w sprawie opłat

Wydrukuj umowę o naukę w 2 egzemplarzach, wypełnij i podpisz na każdej stronie. Przed podpisaniem umowy zapoznaj się z zarządzeniem w sprawie opłat, wydrukuj i podpisz na każdej stronie.

UWAGA: w umowie prosimy nie wpisywać dat.

KROK 4 – Otrzymasz fakturę za opłatę czesnego

Dokonaj opłaty czesnego. Opłaty dla obcokrajowców zostały ustalone w euro. W przypadku, jeśli chcesz opłacić studia w złotych skontaktuj się z nami: [email protected]. Prześlij w systemie skany dowodu opłaty i podpisanej umowy.

KROK 5 – Otrzymasz dokumenty dla konsulatu

Zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz zaproszenie w postaci skanów zostaną wysłane drogą mailową, oryginały – pocztą na podany w systemie adres korespondencyjny. Złóż wniosek o wizę.

KROK 6 – Przyjedź na studia i złóż wymagane dokumenty

Dokumenty zgodnie z listą (oryginały + kopie) należy złożyć w terminie do 2 dni od momentu przyjazdu do Polski w Biurze Rekrutacji (pok. 1/2).

KROK 7 – Odbierz decyzję w dziekanacie

Przyjdź do Dziekanatu po odbiór decyzji oraz innych niezbędnych dokumentów.