01 marca 2022

Інформація для студентів з України

Інформація для студентів з України

Дорогі студенти,

Актуалізація 11.03.2022 – Фінансова допомога студентам

В зв’язку зі складною ситуацією в Україні згідно з рішенням Ректора WSH запускаємо систему матеріальної підтримки студентів із України у вигляді одноразової допомоги у розмірі 900 злотих. Заяви за формою № 7 можна подати особисто у фінансовому відділі для студентів (каб. 1/6),   надіслати традиційною поштою на адресу університету або електронною поштою на адресу [email protected] до 15 квітня 2022 р. У заяві необхідно детально описати актуальну ситуацію студента, оскільки кошти, які виділяються на допомогу, обмежені. Рішення за результатами розгляду заяв будуть розміщені до кінця квітня 2022 року на сайті закладці Для студентів -> Стипендії.

Останні дні принесли всім нам багато емоцій – непевність, смуток, злість. Ситуація, в якій опинилися наші українські студенти зі своїми сім’ями та рідними, викликає наш рішучий спротив. Ми знаємо, що частина з них все ще знаходиться в Україні, багато з них безпосередньо переживають драматичні події. Ми усвідомлюємо також, що навіть ті, хто зараз перебуває у Польщі, живуть у величезному стресі та з відчуттям невизначеності. Вся академічна спільнота солідарна з вами, і ми робимо усе, щоб підтримати вас і допомогти вам продовжити навчання.

Передусім, Ректор створив групу допомоги студентам з України у складі:

· Dr Agnieszka Faron – заступник декана у студентських справах, керівник групи

· Katarzyna Gryboś-Noga – директор у справах організації і розвитку університету

· Julia Vakula – керівник відділу рекрутації

· Tetiana Barabash – спеціаліст у адміністраційних справах

· Diana Savchuk – голова студентської ради WSH

Група негайно реагує на ваші сигнали і проблеми. Ви можете зв’язатися з нами, написавши на e-mail: [email protected] (польською, українською або російською мовами).

· Ми відкрили додатковий контактний пункт українською, російською та польською мовами, який координуватиме допомогу студентам за номером +48 506 396 665 (також Whatsapp/Viber) або особисто – каб. 1/2 в WSH.

· Згідно з рішенням Ректора студенти з України звільнені з оплати за видачу будь-яких довідок, необхідних у процесі навчання або для отримання візи.

· Процес видачі довідок буде максимально пришвидшений

· Декан спростив процедуру подачі заяв на індивідуальну організацію навчання (IOS). Студенти не мусять надсилати заяву на згоду викладачам, які проводять заняття в певному семестрі, а можуть надіслати прохання електронною поштою безпосередньо до декана [email protected]. Завдяки IOS вам не потрібно відвідувати заняття, але ви повинні скласти іспити з усіх предметів під час основної сесії або перездачі.

· До 13 березня заняття проводяться у формі онлайн, після цієї дати заняття будуть проводитись у гібридній формі – лекції відбуватимуться онлайн, а практичні заняття проводитимуться в університеті. Розуміємо, що багато українських студентів не зможуть бути на стаціонарних заняттях, тому вони матимуть можливість брати участь в заняттях онлайн.

· Ми попросили викладачів записувати свої заняття, і впевнені, що багато із них обов’язково погодяться.

· Усі, хто не зможе брати участь у заняттях, навіть дистанційно, не будуть виключені з університету, можете розраховувати на повне розуміння з боку викладачів.

· Однак, якщо ви маєте таку можливість, ми заохочуємо до участі у стаціонарних заняттях в університеті. Контакт із колегами з групи – чи то співвітчизниками чи то з інших країн – допоможе вам відірватися від постійних думок і страху, відчути силу спільноти та взаємопідтримки.

· Кожен, кому потрібна психологічна підтримка, може зв’язатися з відповідною особою, написавши на [email protected] (польською мовою). Якщо ви хотіли б поспілкуватися з психологом українською чи російською, пишіть на e-mail [email protected] .

· Також ми надаємо юридичну допомогу. Усі види підтримки безкоштовні.

· Якщо у вас було заплановане перескладання іспиту з 24.02.2022 р. включно або ви не склали «варунку», термін заліку буде продовжено. У таких випадках звертайтеся до викладача і заступника декана. Те ж саме стосується зарахування практик.

· Заяви на ректорську стипендію (за успішність) можна надсилати у вигляді скану (а не тільки в оригіналі, як було раніше). Пам’ятайте, що положення про соціальні стипендії

регулюються польським законодавством, і Університет не має юридичної сили у цій справі.

· Студентська рада організовує збір необхідних речей, таких як їжа, косметика, засоби гігієни і т.д. Якщо вашим близьким у Вроцлаві потрібна конкретна допомога, пишіть до [email protected] або на [email protected]

Drodzy Studenci,

Aktualizacja 11.03. : zapomogi dla studentów 

W związku z trudną sytuacją na Ukrainie decyzją Rektora WSH uruchomiony zostaje system wsparcia materialnego dla studentów z Ukrainy, w postaci jednorazowej zapomogi w wysokości 900,00 zł. Wnioski należy składać na Formularzu nr 7: osobiście w Biurze Obsługi Finansowej Studenta (pok.1/6), pocztą tradycyjną na adres Uczelni lub drogą mailową na adres [email protected] w nieprzekraczalnym terminie 15 kwiecień 2022 r. We wniosku należy szczegółowo opisać sytuację w jakiej obecnie znajduje się student, ponieważ środki przeznaczone na pomoc są ograniczone. Decyzje o wyniku rozpatrzenia wniosku zostaną zamieszczone do końca kwietnia 2022 r. na stronie internetowej w zakładce Dla Studenta -> Stypendia

Ostatnie dni przyniosły nam wszystkim wiele emocji – niedowierzania, smutku, złości. Sytuacja, w jakiej znaleźli się nasi ukraińscy studenci wraz ze swoimi rodzinami i bliskimi, budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Wiemy, że nadal pewna grupa znajduje się na terenie Ukrainy, wielu z nich bezpośrednio doświadcza dramatycznych wydarzeń. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nawet osoby, które są obecnie w Polsce żyją w ogromnym stresie i poczuciu niepewności. Cała społeczność akademicka solidaryzuje się z wami i podejmujemy wszelkie działania, które mogą wesprzeć was i pomóc wam kontynuować naukę.

Przede wszystkim Rektor powołał zespół ds. pomocy studentom z Ukrainy w składzie:

· Dr Agnieszka Faron – Prodziekan ds. Studenckich, szef zespołu

· Katarzyna Gryboś-Noga – Dyrektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

· Julia Vakula – Kierownik Biura Rekrutacji

· Tetiana Barabash Specjalista ds. administracyjno-biurowych

· Diana Savchuk – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego WSH

Zespół doraźnie reaguje na wasze sygnały i problemy. Możecie kontaktować się z nim pisząc na adres email: [email protected] (w języku polskim, ukraińskim czy rosyjskim).

· Uruchomiliśmy dodatkowy punkt kontaktowy w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim, który będzie koordynował pomoc studentom pod nr Kom./Whatsapp/Viber +48 506 396 665 lub osobiście w pok. 1/2 w WSH

· Decyzją J.M. Rektora studenci pochodzący z Ukrainy zostają do odwołania zwolnieni z opłat za wydanie wszelkich zaświadczeń potrzebnych do realizacji studiów lub procedur wizowych.

· Proces wydawania zaświadczeń zostanie maksymalnie skrócony.

· Decyzją Dziekana uproszczona została procedura wnioskowania o Indywidulną Organizację Studiów (IOS). Studenci nie muszą już wysyłać podań o zgodę do wykładowców prowadzących zajęcia w danym semestrze, tylko wysyłają emailowo prośbę bezpośrednio do Dziekana [email protected]. Dzięki IOS nie musicie uczęszczać na zajęcia, ale musicie zaliczyć wszystkie przedmioty w sesji podstawowej lub poprawkowej.

· Zajęcia dydaktyczne prowadzone są do dnia 13.03 w formie zdalnej, po tym terminie prowadzone będą w formie hybrydowej – wykłady będą zdalne, natomiast ćwiczenia stacjonarnie na terenie uczelni. Zdajemy sobie sprawę, że wielu studentów ukraińskich nie będzie uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, dlatego dla studentów z Ukrainy będzie możliwy udział online.

· Wystosowaliśmy prośbę do wykładowców, aby nagrywali wykłady, wielu z nich na pewno się zgodzi.

· Wszyscy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach, nawet zdalnie, nie zostaną skreśleni z listy studentów, tutaj możecie liczyć na pełną wyrozumiałość wykładowców.

· Zachęcamy was jednak do uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych, jeśli tylko możecie. Kontakt z koleżankami i kolegami – czy to rodaków, czy też Polaków i innych narodowości, pozwoli wam oderwać się od ciągłych myśli i lęku i poczuć siłę wspólnoty i wzajemnego wsparcia.

· Dla każdego, kto odczuwa potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego, możecie skontaktować się z odpowiednią osobą pisząc na adres [email protected] (w języku polskim) lub też porozmawiać z psychologiem w języku ukraińskim lub rosyjskim. Tutaj kontaktujecie się z przez adres [email protected]

Oferujemy także pomoc prawną. Wszystkie rodzaje wsparcia są bezpłatne.

· Jeśli od dnia 24.02.2022 włącznie mieliście zaplanowany jakiś egzamin poprawkowy lub nie zaliczyliście warunku, zostanie wam przedłużony termin uzyskania zaliczenia. Tutaj prosimy o indywidualny kontakt z wykładowcą oraz Prodziekanem. To samo dotyczy zaliczenia praktyk.

· Wnioski o Stypendia Rektora (za wyniki w nauce) mogą być wysyłane także skanem (a nie, jak dotychczas tylko w oryginale). Pamiętajcie, że przepisy dotyczące stypendiów socjalnych reguluje polskie prawo, a Uczelnia nie ma w tym zakresie mocy prawnej.

· Samorząd Studencki organizuje zbiórkę potrzebnych artykułów typu żywność, kosmetyki, artykuły higieniczne. Jeśli wy lub wasi bliscy we Wrocławiu potrzebujecie konkretnej pomocy, piszcie do [email protected] lub na [email protected]