06 maja 2022

Odszedł od nas Pan Profesor Janusz Marak

Odszedł od nas Pan Profesor Janusz Marak

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł Pan Profesor Janusz Marak. W imieniu Rektora, Senatu i Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim Pana Profesora.

Prof. Janusz Marak, obok swojej wieloletniej pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, był współzałożycielem Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, inicjatorem utworzenia na niej kierunku Turystyki i Rekreacji oraz głównym wykładowcą ekonomicznych podstaw turystyki. We współpracy z Zakładem Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego był współinicjatorem i współautorem kompleksowych badań nad czasem wolnym mieszkańców Wrocławia i jego wykorzystaniem na turystykę i rekreację oraz stanem i uwarunkowaniami turystyki osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. W ramach Pracowni Projektowej TURPLAN był współautorem koncepcji rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Zainicjowana przez Prof. J. Maraka z Katedrą Turystyki i Rekreacji problematyka roli turystyki  w regionie była wiodącym tematem  sześciu międzynarodowych konferencji i monografii naukowych WSH. Prof. J. Marak był współredaktorem i współautorem zespołowego podręcznika akademickiego WSH pt. Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym.

Prof. Janusz Marak był wielkim autorytetem w aspekcie ekonomicznych aspektów turystyki, przykładem Osoby o wielkiej erudycji i kulturze oraz o głębokim poczuciu patriotyzmu.