16 lutego 2022

Edyta Niemyjska

e-mail [email protected]

Pełnomocnik Rektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Wykształcenie: Studia magisterskie, Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja: Administracja rządowa i samorządowa, magister. Studia licencjackie, kierunek Administracja, tytuł: licencjat.  Studia podyplomowe: kierunek: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Studia podyplomowe: kierunek:  Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji i gospodarce. Doświadczenie zawodowe: Główny specjalista ds. obsługi projektów i monitorowania w Departamencie Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Koordynator projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu III POKL w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie w ramach:  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. PM Projekt Manager Biura Projektów Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Właściciel firmy konsultingowej w zakresie pisania i realizacji projektów. Trener i doradca w:  Ośrodku Rozwoju Edukacji, Wydawnictwie MAC S.A., oraz na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” prowadzenie seminariów, warsztatów i doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy z UE oraz prawidłowej realizacji projektów. Współautor publikacji  pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji”.