MBA w Ochronie Zdrowia – PL

MBA w Ochronie Zdrowia – PL

Tryb studiów: weekendowy 
Forma studiów: stacjonarne 
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry) 
Wymiar godzin: 220 godzin 
Język wykładowy: polski 

MBA w Ochronie Zdrowia to studia realizowane we Wrocławskiej Akademii Biznesu, dedykowane przyszłej kadrze menedżerskiej oraz specjalistom z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne, instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, a także osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia. 

Celem studiów MBA w OCHRONIE ZDROWIA jest podnoszenie i doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych osób związanych z podmiotami leczniczymi i innymi jednostkami działającymi w ochronie zdrowia. Szyty na miarę program studiów MBA pozwala na szczegółowe uwzględnienie specyfiki branży, która podlega dynamicznym zmianom. Nacisk położony został na analizę problemów zarządczych w ochronie zdrowia z różnych stron ze względu na potrzeby zróżnicowanej grupy interesariuszy pracujących w różnych obszarach tego sektora. Atutem programu jest poznanie kluczowych, praktycznych aspektów zarządzania podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia oraz przygotowanie do zarządzania podmiotami leczniczymi na różnych szczeblach hierarchii tych organizacji

Dzięki studiom MBA w ochronie zdrowia zwiększysz m.in. kompetencje dotyczące współczesnego zarządzania, skutecznej organizacji pracy i restrukturyzacji jednostek. MBA w Ochronie Zdrowia we Wrocławskiej Akademii Biznesu mają program składający się z ponad 240 godzin teoretycznych i praktycznych zajęć ze specjalistami. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym weekendowym, co umożliwia połączenie nauki z praktyką zawodową w ciągu tygodnia. Cena i zniżki na studia przedstawione zostały w zakładce „Opłaty”. 

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

Główne korzyści 

W szybkim czasie uzyskasz niezbędną wiedzę, praktykę oraz kwalifikacje m.in. do: 

– Współczesnego zarządzania i projektowania struktur organizacyjnych 

– Stosowania się do ustawodawstwa w systemie ochronie zdrowia 

– Prowadzenia placówki zdrowotnej w systemie finansów publicznych 

– Organizacji pracy placówki w systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 

– Organizacji ochrony zdrowia 

– Prowadzenia marketingu usług i produktów zdrowotnych z elementami PR 

– Skutecznego wdrożenia zasad zarządzania jakością w ochronie zdrowia 

– Prowadzenia skutecznych negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem w praktyce menedżerskiej 

– Skutecznej organizacji i metody obsługi pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia 

– Tworzenia strategii i biznesplanów dla jednostek ochrony zdrowia 

– Zarządzania zmianami i restrukturyzacją w jednostkach ochrony zdrowia. 

Studia podyplomowe MBA w Ochronie Zdrowia skierowane są do: 

 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej  
 • osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia. 
 • osób planujących doskonalić kompetencje zarządcze w zakresie ochrony zdrowia, 
 • osób, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość. 

Patronem honorowym studiów jest Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, a Partnerem Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

Logo: Stowarzyszenie menedżerów opieki zdrowotnej
Logo: Stowarzyszenie menedżerów opieki zdrowotnej oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Logo: Dolnośląska Izba Lekarska

Uczestnicy studiów będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu: 

 • zarządzania organizacjami w praktyce 
 • zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia 
 • zarządzania jakością w ochronie zdrowia 
 • rozwiązywania problemów, konfliktów i podejmowania decyzji 
 • podnoszenia kompetencji organizacji 
 • zarządzania finansami 
 • zarządzania relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego prawa pracy 
 • ochrony zdrowia w polityce spójności UE 2021-2027 

 1. Spotkania z liderami zarządzania publicznego – [10h] 
 2. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – [12h] 
 3. Zarządzanie marketingowe i PR w ochronie zdrowia – [12h] 
 4. Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej – [14h] 
 5. Warunki wykonywania działalności leczniczej w różnych formach organizacyjno-prawnych – [10h] 
 6. Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – [10h] 
 7. Odpowiedzialność w ochronie zdrowia – [10h] 
 8. Zdrowie publiczne – istota i specyfika – [14h] 
 9. Kontraktowanie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – [10h]
 10.  Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe – [12h]
 11. Ochrona zdrowia w polityce spójności UE 2021-2027 – [6h]
 1. Zmiana modelu ochrony zdrowia w Polsce w kontekście europeizacji – [8h] 
 2. Komunikowanie społeczne w ochronie zdrowia i relacje z mediami w praktyce –  [8h] 
 3. Spotkania z liderami zarządzania podmiotami w ochronie zdrowia II – [6h] 
 4. Ład i zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego – [14h] 
 5. Rola, zadania i kompetencje samorządów terytorialnych w systemie ochrony zdrowia –  [8h] 
 6. Rachunkowość i finanse w podmiotach ochrony zdrowia –  [20h] 
 7. Nowe technologie w ochronie zdrowia –  [10h] 
 8. Trening liderski: warsztaty Design Thinking –  [10h] 
 9. Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej w praktyce –  [12h] 
 10. Dyplomowanie –  [2h] 
Opłata wpisowaKOSZT STUDIÓW 2 raty4 raty8 rat
400 PLN18 800 PLN*9 870 PLN5 053 PLN2 585 PLN
* Przy płatności z góry

ZNIŻKA EARLY BIRD / EARLY BIRD DISCOUNT:

DO 30 CZERWCA 15%
1.07 – 15.09 – 10%
ZNIŻKA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 3 OSOBY: 20%

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

Sprawdź możliwość dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/logowanie

 Rok akademicki /academic year  2023/24Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.21-22.10.2023
2.04-05.11.2023
3.25-26.11.2023
4. 09-10.12.2023
5.13-14.01.2024
6.10-11.02.2024
 (7.)(24-25.02.2024)
II SEMESTR1.09-10.03.2024
2.23-24.03.2024
3.13-14.04.2024
4.27-28.04.2024
5.11-12.05.2024
6.15-16.06.2024
(7.)(29-30.06.2024)

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnieniaformularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem na adres [email protected] lub złożyć osobiście w biurze Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

Wymagane dokumenty: 

 • Podanie o przyjęcie na studia 
 • 1 zdjęcie w formie papierowej (35×45 mm) 
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia 
 • Suplement lub wyciąg z indeksu – dla kończących studia po 2005 r. 
 • CV
 • Podpisana umowa o naukę wraz z załącznikiem – 2 egz. 
 • Dowód wniesienia opłaty bezzwrotnej wpisowej (400 PLN) Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wrocławska Akademia Biznesu, Bank Ochrony Środowiska PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO; PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

REKRUTACJA TRWA! 

KONTAKT:  

[email protected]

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jaoda-Zywczyk__ResizedImageWzE1MCwyMjVd-1.jpg

Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. studiów MBA
e-mail: [email protected]
telefon: +48 71 333 11 81
pokój 3/14

Kinga Ślusarczyńska
Specjalista ds. Studiów MBA i Podyplomowych
e-mail: [email protected]
tel. +48 71 333 11 91  
tel. +48 535 161 561  
pokój 3/14

  

DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WAB

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration patronowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).

Po ukończeniu studiów pracowała w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, a następnie w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Nowosądeckiego Centrum Języków Europejskich oraz Project Manager w firmie Mainseek. Obecnie jako Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA, a także pełni funkcję Dyrektora Programu MBA.

 Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką monografii pt. „Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju”.

Odbywała zagraniczne wizyty studyjne lub wykłady gościnne, m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Grecji i na Cyprze, a także brała udział jako prelegent (także przewodniczący sesji) w wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w Republice Południowej Afryki, Hongkongu, Japonii, Dubaju, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Łotwie i Holandii. Podczas tej ostatniej zdobyła BEST PAPER AWARD.


PROF. ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

Profesor nauk społecznych, dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA

Prezes Polish Governance Institutethink-tanku specjalizującego się w zakresie innowacji w zarządzaniu publicznym.

Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Leadership Programm, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-Adenauer-Stiftung, Unii Europejskiej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Specjalistka w zakresie polityk publicznych, w tym szczególnie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego. Zajmuje się w teorii i praktyce rozwojem sektora publicznego, zarządzaniem publicznym, innowacjami społecznymi, projektami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ewaluatorka programów i projektów w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego.  Ekspertka m.in. ONZ, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rządów Polski i Niemiec, władz publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć, w tym o zasięgu europejskim i światowym, związanych z wprowadzaniem do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Doradczyni Dolnośląskiej Loży Business Center Club.

Autorka i redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, European Consortium for Political Research, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Study Association, European Urban Research Association. Członkini Zarządu Urban Experts Research Alliance w latach 2019-2023.

Kierownik regionalnych, krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych, w tym finansowanych ze środków programu Horyzont 2020.

W 2016 pozyskała nominację dla Uniwersytetu Wrocławskiego do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 (przyznanej przez Dziennik Gazeta Prawna) za realizację projektu „Innovative Social Investments in Europe”. W 2013 uznana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z kluczowych postaci polskiego CSR. W 2011 wybrana przez Czytelników Gazety Wrocławskiej Najbardziej Wpływową Kobietą Dolnego Śląska. W latach 2014-2018 radna Województwa Dolnośląskiego.


FILIP MECNER

Właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie, wykładowca akademicki i ekspert z zakresu kreowania wizerunku i PR.

Do 2005 roku dziennikarz: radiowy i prasowy (Gazeta Wyborcza). Przez dwa lata pracował w londyńskiej agencji PR. Od 2008 roku właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie.

Agencja personal brandingowa Filipa Mecnera świadczy usługi dla profesjonalistów z różnych dziedzin. Pracował m.in z Dortoą Wellman, Małgorzatą Rozenek, Anną Muchą, Andrzejem Grabowskim, Joanną Brodzik, Sylwią Grzeszczak i wieloma innymi.

Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz gościnnie na uczelniach artystycznych (PWST oraz ASP). Prowadzi zajęcia z personal brandingu, autoprezentacji, kreowania wizerunku oraz PR.


GRZEGORZ SIERECHAN

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych, członek kadry zarządzającej sieci Lukas Banku i Credit Agricole. Czynna akwizycja jednostek służby zdrowia dla Grupy EMC Instytut Medyczny z Wrocławia, Członek Zarządu Szpitala Powiatowego w Prudniku, Prezes Zarządu spółki telemedycznej „Tele-Zdrowie”, Prezes Zarządu największej sieci medycznej w Grupie PZU Zdrowie – „Elvita”, Członek Zarządu Szpitala w Świeciu i jednocześnie Vice-Prezes Zarządu w Wąbrzeźnie, Obecnie założyciel firmy „People are People” zajmującej się rekrutacją i relokacją lekarzy z Białorusi do szpitali na terenie całej Polski.