STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – Zarządzanie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!
STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Strategia personalna to kompleksowy, długookresowy i celowy program doboru, wykorzystania i rozwoju potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Należy ją traktować jako rezultat uzgodnień scenariuszy opcji strategicznych z zakresu takich funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, jak rekrutacja i selekcja, rozwój, motywowanie, ocenianie, szkolenie i awansowanie pracowników. Konieczne stało się ścisłe powiązanie strategii personalnej ze strategią przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem otoczenia zewnętrznego, ale też zrównoważonego rozwoju. Powyższe uwarunkowania znacznie podwyższyły wymagania kompetencyjne stawiane pracownikom działów HR i kadrze kierowniczej.

Absolwent specjalności „Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim” posiada wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • modeli strategii personalnej
 • strategicznych metod analizy zasobów ludzkich
 • mierników procesów personalnych,
 • strategicznego zarządzania kompetencjami
 • pomiaru zwrotu z inwestycji w HR za pomocą wskaźnika ROI
 • najlepszych praktyk dotyczących strategii personalnych stosowanych przez przedsiębiorstwa
 • diagnozowania sytuacji organizacji i projektowania możliwych wariantów jej strategii personalnej

 • Międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
 • Coaching i mentoring w organizacji
 • Employer branding
 • Zarządzanie projektami HR
 • Prawo pracy
 • Rozwój kariery kierowniczej

Współczesne dynamiczne zmiany w otoczeniu organizacji i braki na rynku pracy wymagają strategicznego podejścia do kapitału ludzkiego, na który składają się kompetencje pracowników, ich wiedza, umiejętności, motywacje, zachowania i postawy wobec pracy. Konieczne stało się  spojrzenie na pracowników jak na aktywa organizacji, a wszelkie koszty związane z ich zatrudnieniem powinny być  traktowane jako działania inwestycyjne, które gwarantują w przyszłości realizację strategii organizacji oraz wzrost jej konkurencyjności i wartości. Jeżeli chcesz się nauczyć jak zarządzać kapitałem ludzkim to studia skierowane do ciebie!

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Specjalista HR

Doradca/ekspert

Kierownik HR

Własna działalność

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €