ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – Zarządzanie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

 

Student specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • istoty i uwarunkowań zachowań jednostek ludzkich i zespołów w środowisku pracy;
 • celów i zadań służb personalnych 
 • stosowanych procedur i praktyk personalnych
 • funkcji i technik kierowania ludźmi oraz identyfikowania stylu przywództwa i jego uwarunkowań;
 • kultury organizacji i jej wpływu na sprawność działalności zespołowej;
 • posługiwania się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli (pracy, jakości itp.), w oparciu o przepisy prawa;
 • przewidywania zachowań członków organizacji, analizy ich motywów i wpływania na nie w określonym zakresie oraz projektowania i wdrażania systemów motywacyjnych w organizacji;
 • rozwiązania konkretnych problemów i proponowania w tym zakresie odpowiednich rozstrzygnięć właściwych dla zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzania różnorodnością w organizacji,
 • podstaw zarządzania kompetencjami w organizacji,
 • pracy zespołowej i komunikacji interpersonalnej.

 

 

 • Zarządzanie kompetencjami w organizacji
 • Coaching menedżerski
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Ocena i rozwój pracowników
 • Problemy kierowania zespołem pracowniczym
 • Problemy kierowania zespołem pracowniczym

 

 

 

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi to dziś jedna z kluczowych kompetencji przedsiębiorstw. W ramach specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi” studenci zdobędą wiedzę i wykształcą umiejętności związane z rekrutacją, selekcją, rozwojem i oceną pracowników. Ponadto poznają potrzeby rynku pracy; będą umieć zaprojektować, wdrożyć i realizować strategię i politykę kadrową organizacji; będą umieć przygotować i rozwinąć system rekrutacji kadr oraz kierować nim; będą umieć opracować i wdrożyć systemy motywacyjne oraz opanują zagadnienia związane z coachingiem.

 

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Specjalista HR

Specjalista ds. rekrutacji

Kierownik działu

Doradca/konsultant HR w organizacji

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €