PSYCHOLOGIA W BIZNESIE – Zarządzanie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma studiów: stacjonarne/hybrydowe/online
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski

Student specjalności „Psychologia w biznesie” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • istoty i uwarunkowań zachowań jednostek ludzkich i zespołów w środowisku pracy;
 • komunikacji i negocjacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami oraz zna reguły tej komunikacji;
 • funkcji i technik kierowania ludźmi oraz identyfikowania stylu przywództwa i jego uwarunkowań;
 • kultury organizacji i jej wpływu na sprawność działalności zespołowej;
 • identyfikowania problemów w funkcjonowaniu organizacji oraz użycia odpowiednich metod i narzędzi do ich analizy i rozwiązania;
 • przewidywania zachowań członków organizacji, analizy ich motywów i wpływania na nie w określonym zakresie oraz projektowania i wdrażania systemów motywacyjnych w organizacji;
 • wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej i pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych  w zakresie psychologii w biznesie;
 • strategii rozwiązywania konfliktów: unikania, rywalizacji, kompromisu, współpracy.

 • Psychologia kierowania i przywództwa
 • Kierowanie zespołem pracowniczym
 • Psychologia ekonomiczna
 • Rozwój wiedzy i kompetencji pracowników
 • Rozwój wiedzy i kompetencji pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji.

Menedżer zarządza różnymi zasobami w organizacji, ale powszechnie uznaje się, że najważniejszym są ludzie – kapitał ludzki będący potencjałem organizacji. W ramach specjalności „Psychologia w biznesie” studenci zdobędą wiedzę i wykształcą umiejętności efektywnego kierowania ludźmi i ich rozwojem, rozumienia ich potrzeb i zachowań w środowisku biznesu. Ponadto poznają zasady zarządzania zasobami ludzkimi, nauczą się rozwiązywania konfliktów. Otrzymają wskazówki dotyczące przyczyny pojawiania się konfliktów. Konflikt w organizacji może oznaczać spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się zasobami, pracami lub odmiennymi celami i wartościami. Dowiedzą się na temat projektowania i budowy zespołu, rozwijania kreatywności, badania kompetencji zawodowych oraz uzyskają wiedzę z podstaw coachingu. W praktyczny sposób nauczą się budowania scenariuszy szkoleń, mediacji i negocjacji, komunikacji i budowania relacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem społecznym i biznesowym. Studenci otrzymają wiedzę związaną  z pojęciem stresu (stres mobilizujący i paraliżujący) i poznają praktyczne metody radzenia sobie ze stresem i ich wykorzystania.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Menedżer średniego szczebla

Doradca/konsultant w organizacji

Specjalista HR

Specjalista w firmie szkoleniowej

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok1 100 €*600 €**
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €