Kadra

AEHIJOYZ

dr Justyna Bagińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego: doktor Nauk o Ziemi o specjalności geografia społeczno-ekonomiczna (2009) oraz magister filologii angielskiej (2008). W latach 2009-2019 adiunkt w Katedrze Turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz pracownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, specjalizujący się we współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus (lata 2018-2020).

Od października 2020 adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

Pilot wycieczek, tłumacz, autorka i współautorka prac naukowych w języku polskim i angielskim, z dziedziny transportu kolejowego, dostępności komunikacyjnej, społeczno-ekonomicznych aspektów turystyki, turystyki kulturowej, a ostatnio także psychologii sportu. Uczestniczka polskich i międzynarodowych konferencji, staży szkoleniowych, dydaktycznych i naukowych.

dr Marek Cieśliński

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych, filmoznawca. Specjalista w zakresie komunikowania, zajmuje się problemami perswazji i manipulacji w mediach. Autor czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, w 2016 wydał książkę Polska Kronika Filmowa. Podglądanie PRL-u. Dziennikarz i reżyser filmów dokumentalnych. W Akademii jest menedżerem kierunku Komunikacja cyfrowa i media.

Dr Marta Drozdowska, Prof. WAB

Doktor Nauk o Ziemi w Zakresie Geografii Regionalnej i Turystyki. Absolwentka Edgware College w Londynie oraz Washington Professional Development Program na American University w Waszyngtonie (D.C.) w USA. Prorektor w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Wykładowca i prelegentka w krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych z zakresu turystyki, nowoczesnych technologii z kilkunastoletnim stażem. Uczestniczka staży naukowych i dydaktycznych oraz prelegentka na uczelniach i konferencjach w ponad 20 krajach. Współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia Naooka oraz Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Koordynatorka i kierownik projektów naukowo badawczych, w tym kilku w zespołach międzynarodowych, laureatka Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej MOZART 2017.

dr Agnieszka Faron, prof. WAB

Absolwentka studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania Wrocławskiej Akademii Biznesu. Autorka i współautorka wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, współautorka monografii. Posiada praktyczne doświadczenie w pracy w dziale marketingu. Jej obszar badawczy, obok szeroko pojętego zarządzania organizacjami, to przedsiębiorczość.

dr Roman Fulneczek, PROF. WAB

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

Doświadczenia zawodowe:

Zatrudnienie, zdobywanie wiedzy praktycznej i doświadczeń w zakładach ubezpieczeniowych w latach 1974-2005. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (1993 – 1996), Prezes Zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. (1997-1998), Prezes Zarządu DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1998-1999), Vice Przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. (1994 – 1997), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (2000 – 2005). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadany przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

Dorota Gębaczyk

Ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Studium Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii, Universite de Nice – Sophia Antipolis (Francja) Institute Sociologie-Ethnologie, Indiana University Purdue University Indianapolis (USA) School of Liberal Arts, Department of Communication Studies, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych, Socjologia, Specjalizacja: Komunikacja społeczna i badanie rynku. Doświadczenie zawodowe: Asystent w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, Kierownik Projektu „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów”, Trener biznesu i certyfikowany project manager, Badacz, ekspert,rekruter, autorka narzędzi badawczych. Zainteresowania naukowe: socjologia w organizacji, socjologia kultury, komunikacja interpersonalna i międzykulturowa.

Tomasz Gładysz

Anna Głowa

magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (2007). Ukończyła także Podyplomowe studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (2017). W Wyższej Szkole Handlowej pracuje jako lektor  i koordynator Letnich Kursów Języka Polskiego oraz tych w trakcie roku akademickiego. Stale współpracuje z jedną z największych wrocławskich szkół językowych, prowadząc kursy grupowe na różnych poziomach zaawansowania, jak i szereg indywidualnych. Prowadziła m.in. kursy indywidualne dla pracowników dyplomatycznych USA oraz pracowników Parlamentu Europejskiego.

Paulina Graczyk

absolwentka uczelni Budapest Business School oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Turystyka i Rekreacja. Swoją prace magisterską pisała o rozwoju turystyki gastronomicznej w Budapeszcie, gdzie była na wymianie studenckiej. Pilot wycieczek, animatorka zabaw dziecięcych, instruktorka gier rekreacyjnych. Uczestniczyła w wielu wymianach międzynarodowych, takich jak Erasmus czy Stypendium Wyszehradzkie. Pracowała w Stanach Zjednoczonych z osobami niepełnosprawnymi, przemyśle gastronomicznym na Węgrzech w restauracji fine dining promującej kuchnię lokalną, badała kulturę romską w Rumunii podczas wolontariatu. Obecnie studiuje International Human Resources na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz zajmuje się tworzeniem strategii marketingowej jednej z nowo otwartych wrocławskich firm. Prywatnie miłośniczka podróży niskobudżetowych poza utartym szlakiem, Bliskiego Wschodu, teatru alternatywnego oraz filmów dokumentalnych.

Dr Izabela Gruszka, prof. WAB

Ukończyła studia na kierunku Geografia, w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymując, w 2003 roku, tytuł zawodowy  magistra geografii, o specjalności geografia regionalna i turystyki. W 2013 roku otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Od października 2018 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, pełniąc jednocześnie funkcję Kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji. Dodatkowo prowadzi zajęcia na kursach pilota wycieczek, jest także członkiem komisji egzaminacyjnej Dolnośląskiej Izby Turystyki. Jest autorką i współautorką licznych prac naukowych, popularnonaukowych oraz dokumentów strategicznych z zakresu turystyki i hotelarstwa, pełniła także rolę eksperta w programie Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II.

Dr Barbara Kobzarska-Bar

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister filologii germańskiej. Główne obszary działalności dydaktycznej: komunikacja, coaching, negocjacje i mediacje. Autorka publikacja dotyczących autowizerunku publicznego, komunikacji, kompetencji miękkich. Zainteresowania badawcze: zarządzanie emocjami. 

Dr inż Zbigniew Kulas, prof. WAB

stopień doktora uzyskał w 2002 roku na Wydziale Informatyki i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w dyscyplinie ekonomia, specjalność finanse. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej. Doświadczenie zawodowe dra Zbigniewa Kulasa jest typowo związane z naukami technicznymi: Główny Energetyk  – ZPJ „Nowar” W Nowej Rudzie , Dyrektor Zakładu Ceramiki Budowlanej,  Główny Inżynier Przedsiębiorstwa.

Dr Małgorzata Leśniak-Johann

ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Przyrodniczych, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz American University Washington D.C, USA – The School of Professional & Extended Studies Doświadczenie zawodowe: adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki, Prezes stowarzyszenia edukacyjnego „Naooka”, współpracuje z podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu Dolnego Śląska. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu geografii politycznej i gospodarczej, geografii turyzmu. Zainteresowania naukowe: konkurencyjność regionów, zrównoważony rozwój, turystyki, rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo-cennych, czynniki rozwoju, społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, geografia polityczna i gospodarcza, produkty turystyczne Dolnego Śląska.

Robert Mendruń

Wykładowca, trener biznesu, coach, doradca zawodowy. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji zarówno miękkich:  zarządzanie czasem, sztuka prezentacji, komunikacja w biznesie, i wiele innych. Szkolenia z szeroko rozumianej  branży Transport, Spedycja, Logistyka. Praktyk z blisko 30 letnim stażem. Specjalista od transportu lotniczego, morskiego i drogowego oraz operacji magazynowania.  

Zawsze skupiony na wyszukiwaniu rozwiązań a nie piętrzeniu problemów. Zwolennik filozofii KAIZEN – codziennie ulepszam swoje otoczenie i jest to proces permanentny. Otwarty, potrafię słuchać ludzi ale także potrafię prezentować swoje zdanie/wizję. Uparty ale nie ortodoksyjnie – konsekwentnie dążę do celu do którego mam pełne przekonanie.

dr Radosław Milewski

Menedżer kierunku Logistyka

Edyta Niemyjska

Wykształcenie: Studia magisterskie, Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja: Administracja rządowa i samorządowa, magister. Studia licencjackie, kierunek Administracja, tytuł: licencjat.  Studia podyplomowe: kierunek: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Studia podyplomowe: kierunek:  Audyt i Kontrola Wewnętrzna w administracji i gospodarce. Doświadczenie zawodowe: Dyrektor Biura Projektów w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Główny specjalista ds. obsługi projektów i monitorowania w Departamencie Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Koordynator projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu III POKL w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie w ramach:  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. PM Projekt Manager Biura Projektów Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Właściciel firmy konsultingowej w zakresie pisania i realizacji projektów. Trener i doradca w:  Ośrodku Rozwoju Edukacji, Wydawnictwie MAC S.A., oraz na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” prowadzenie seminariów, warsztatów i doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy z UE oraz prawidłowej realizacji projektów. Współautor publikacji  pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji”.

Dr Tatiana Pasko

adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Rachunkowości i Finansów. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Nowoczesne Zarządzanie” w WSH. Występowała jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu Rachunkowości, Finansów i Ekonomii. Jej badania naukowe koncentrują się na dwóch głównych nurtach: rachunkowości finansowej oraz rachunkowości podatkowej.

dr Waldemar Pierzchlewski

dr Józef Puchalski, prof. WAB

Jest absolwentem WSOWZ we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej. Pracuje zawodowo od 1980 roku, od 1990 jako nauczyciel akademicki, m.in. w: WSOWL,  WSH we Wrocławiu i MWSLIT. Promotor ponad 200 prac dyplomowych. Obszary badawcze: metody i techniki zarządzania, struktury organizacyjne, zarządzanie kryzysowe, innowacyjność kształcenia.

Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec

Magister matematyki, specjalność zastosowania matematyki, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk ekonomicznych  za rozprawę doktorską „Aproksymacja i prognozowanie procesów losowych” AE  Wrocław, doktor habilitowany nauk ekonomicznych  w oparciu o monografię  „Modele aproksymacyjne w ekonomii”, AE Wrocław, tytuł profesora nauk  ekonomicznych, stanowisko profesora zwyczajnego. Autorka kilkunastu monografii  z zakresu ubezpieczeń i instytucji finansowych  oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Profesor tytularny nauk ekonomicznych, były kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, promotor 15 rozpraw doktorskich i kilkuset prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Wykładowca na studiach doktoranckich i podyplomowych. Zainteresowania naukowe: rynki finansowe, funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce i w UE,  system bankowy, finanse przedsiębiorstw, zabezpieczenie emerytalne, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach i ubezpieczenia. Doświadczenie zawodowe: Członek senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1990 – 2002), prodziekan wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1990 – 1996), dziekan  wydziału Zarządzania i Informatyki  AE Wrocław (1996 – 2002), kierownik Katedry Ubezpieczeń  UE  Wrocław (15.02.2006 – 30.09.2018), kierownik i opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej” (1994 – 1996), opiekun naukowy Studiów Podyplomowych : „Ubezpieczenia gospodarcze”,  „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem”,  „ Doradca finansowy”,  „Ubezpieczenia i doradztwo finansowe” (2005 – 2011), członek rady nadzorczej PZU SA (1998 – 2000), członek rady nadzorczej  spółki giełdowej Europejskie Centrum Odszkodowań (2010 – 2016), członek Rady Programowej czasopisma  „Wiadomości Ubezpieczeniowe” (2006 – 2016), członek  Rady Naukowej  czasopisma  „Rozprawy ubezpieczeniowe” (2008 – 2016), członek Rady Programowej serii „Ubezpieczenia” w wydawnictwie Poltext (2009), roku członek  Jury  Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie  organizowanego przez  Rzecznika Ubezpieczonych (2009 – 2017). Członek  Komitetu Statystyki i Ekonometrii  PAN  w latach 2003-2008, Członek Komitetu Nauk o Finansach  PAN  w latach  2008-2010.  Zainteresowania naukowe: Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia na życie. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń. Finanse ubezpieczeń. Metody aktuarialne. Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa.

Michał Sawa

Dr Dariusz Socha

doktor n. społ., absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej korporacji energetycznej, gdzie m. in. pracował jako szkoleniowiec. Następnie był managerem, a także dyrektorem w branży hotelowej na Dolnym Śląsku. Wykładowca akademicki i trener biznesu. Występował jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, autor artykułów w publikacjach naukowych. Naukowo interesuje się zagadnieniami komunikacji, andragogiki oraz bhp w organizacji pracy. Obecnie jest adiunktem w WSH we Wrocławiu  oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Interesariuszy.

dr Aneta Szymańska, prof. WAB

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration patronowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).

Po ukończeniu studiów pracowała w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, a następnie w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Nowosądeckiego Centrum Języków Europejskich oraz Project Manager w firmie Mainseek. Obecnie jako Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA, a także pełni funkcję Dyrektora Programu MBA.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką monografii pt. „Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju”.

Odbywała zagraniczne wizyty studyjne lub wykłady gościnne, m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Grecji i na Cyprze, a także brała udział jako prelegent (także przewodniczący sesji) w wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w Republice Południowej Afryki, Hongkongu, Japonii, Dubaju, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Łotwie i Holandii. Podczas tej ostatniej zdobyła BEST PAPER AWARD.

Dominika Turlej

dr Jędrzej Ułasiewicz

Andrzej Walentek

Kierownik laboratorium logistyki

Dr inż. Halina Węgrzyn, Prof. WAB

absolwentka: Politechniki Wrocławskiej (studia magistersko – inżynierskie), Universitetu du Littoral Côte d’Opale w Dunkierce (studia inżynierskie i magisterskie), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (studia doktoranckie). Doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem z kilkuletnim doświadczeniem w spółce konsultingowej oraz branży telekomunikacyjnej (w tym: zarządzanie strategiczne z uwzględnieniem strategicznej karty wyników (BSC), udział w procesach due diligence oraz wycena wartości przedsiębiorstwa różnymi metodami i szacowanie kosztu kapitału własnego). Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu: finansów przedsiębiorstw i zarządzania.

dr Krzysztof Wojewodzic

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Sektorem IT

Robert Wolski

Pełnomocnik Rektora ds. kierunku logistyka oraz pracownik dydaktyczny na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Handlowej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku turystyka oraz zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw. Ukończone studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu zarządzania, logistyki, budowania relacji, zarządzania wiedzą czy turystyki. Współpracownik wielu podmiotów gospodarczych oraz publicznych w regionie. Były prezes oraz członek organizacji studenckich i społecznych. Uczestnik ogólnopolskich projektów o charakterze ekonomiczno-społecznym mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii, logistyki, przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji miękkich wśród dorosłych, młodzieży, a także dzieci. Szkoleniowiec z zakresu prowadzenia grup warsztatowych, budowania zespołu i kształtowania kompetencji miękkich.

W latach 2012 – 2017 szkoleniowiec oraz realizator projektów edukacyjnych z ramienia Fundacji im. Macieja Rataja w Warszawie.

W latach 2015 – 2020 pracownik dydaktyczny Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu.

Obecnie kierownik działu logistyki wrocławskiej firmy z branży meblarskiej.

Zainteresowania badawcze: Zarządzanie w logistyce, relacje gospodarcze, zrównoważony rozwój, zarządzanie wiedzą, przedsiębiorczość. Specjalizuje się w metodach jakościowych.

Prywatnie pasjonat poznawania nowych kultur i zakątków świata.

Mariusz Żebrowski

Ukończone uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uniwersytet Warszawski, filia w Białymstoku. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Doświadczenie zawodowe: Prezes Klubu Sportowego Gwardia we Wrocławiu. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Komendant Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec. Wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Zambrowie. Zainteresowania naukowe: integracja środowisk społeczno-zawodowych poprzez organizowanie i uczestnictwo w sportowych grach zespołowych, piłka nożna, siatkowa i koszykowa.