Slow Tourism Management EMDM

AKTUALNOŚCI:

WAB wraz z 6 uniwersytetami partnerskimi z Węgier, Czech, Gruzji, Turcji i Azerbejdżanu rozpoczyna realizację programu Erasmus Mundus Design Measures. Program potrwa 15 miesięcy od września 2022 do końca listopada 2023. Celem programu jest przygotowanie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i gotowość do ich uruchomienia w kolejnych latach akademickich. Wraz w uczelniami partnerskimi: University of Pannonia (Węgry), European University Tbilisi (Gruzja), College of Polytechnics Jihlava (Republika Czeska), Alanya HEP University (Turcja), Batumi State University (Gruzja) oraz Baku Engineering University (Azerbejdżan), uzyskaliśmy wsparcie z funduszy Unii Europejskiej w ramach akcji ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN, dla projektu wyjątkowych studiów magisterskich „Slow Tourism Management”. Efektem projektu będzie również poprawa potencjału dydaktycznego i organizacyjnego naszych uczelni, otwartość na szerszą współpracę z podmiotami zagranicznymi i krajowymi oraz na innowacje dydaktyczne i poprawa stopnia umiędzynarodowienia i konkurencyjności naszych uczelni.

WAB, together with 6 partner universities from Hungary, the Czech Republic, Georgia, Turkey and Azerbaijan, is now starting the implementation of the Erasmus Mundus Design Measures program. The program will be implemented for 15 months from September 2022 to the end of November 2023. The aim of the program is to prepare Erasmus Mundus Joint Master Degree and be ready to launch it in the upcoming academic years. Together with partner universities: University of Pannonia (Hungary), European University Tbilisi (Georgia), College of Polytechnics Jihlava (Czech Republic), Alanya HEP University (Turkey), Batumi State University (Georgia) and Baku Engineering University (Azerbaijan), we obtained EU-funded support within the ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN call, for the creation of unique master’s studies „Slow Tourism Management”. The project will also result in the improvement of the teaching and organizational potential of our universities, openness to wider cooperation with foreign and domestic entities, as well as didactic innovations and improvement of the degree of internationalization and competitiveness of our universities.