Pracownik

DO WYJAZDÓW UPRAWNIENI SĄ:

 • pracownicy dydaktyczni, pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni którzy pracują na uczelni minimum rok kalendarzowy w oparciu o umowę o pracę.

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ WROCŁAWSKA AKADEMIA BIZNESU W NAUKACH STOSOWANYCH (dawniej WSH we Wrocławiu) REALIZUJE DWIE KATEGORIE WYJAZDÓW dla pracowników:

Wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni partnerskiej (tzw. STA)

 • jest możliwy wyłącznie do zagranicznych uczelni wyższych, z którymi Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych ma podpisaną umowę partnerską lub z którą Uczelnia zamierza podpisać umowę,
 • jest przeznaczony dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych.
 • podczas wyjazdu pracownik zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych,
 • wyjazd powinien trwać od 2 do 5 dni (nie włączając dni podróży)
 • przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany przedłożyć zatwierdzony przez uczelnię macierzystą oraz uczelnię przyjmującą program dydaktyczny (Teaching programme).

Wyjazd w celu udziału w szkoleniu (tzw. STT)

 • jest przeznaczony dla pracowników administracyjnych uczelni.
 • Pracownik może wyjechać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni posiadającej kartę ECHE, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, podniesienie kompetencji, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu job shadowing itp.)
 • podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan szkolenia (work plan) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez uczelnię macierzystą i instytucję goszczącą oraz podpisany przez trzy strony (obie instytucje i pracownika administracyjnego)

Krok 1 – Konkurs/rekrutacja

Informację o rozpoczętej rekrutacji na wyjazdy pracownik otrzyma na swoją skrzynkę pocztową. Znajdzie ją również w zakładce Erasmus dla pracownika wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego, regulaminem wyjazdów i pozostałymi wymaganymi dokumentami).

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.office.com/r/4QEafFNBQM

Krok 2 – Zebranie informacji

Pracownik samodzielnie szuka organizacji przyjmującej (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, odbycia szkolenia, job shadowing, udziału w International Week)

Lista uczelni partnerskich znajduję się w poniższym pliku:

Jesteśmy otwarci na nawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wyjazdem na uczelnię, z którą nie mamy podpisanej umowy prosimy o kontakt: [email protected]

Warto śledzić wyszukiwarkę http://staffmobility.eu/ na której znajdują się informacje o zbliżających się wydarzeniach typu International Week  i szkoleniach, w których można wziąć udział wykorzystując środki otrzymane z programu Erasmus+.

Krok 3- Ogłoszenie wyników

Po posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej pracownik otrzyma na skrzynkę pocztową informację o wynikach konkursu i przyznaniu bądź odmowie przyznania grantu na wyjazd (mobilność).

Regulamin wyjazdów pracowników

Krok 4  Podpisanie porozumienia o programie nauczania/szkolenia

Kolejny krok to podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy pracownikiem, organizacją przyjmującą i organizacją wysyłającą (WAB).  Porozumienie zawiera informacje o organizacji wysyłającej i przyjmującej, o osobie, która wyjeżdża oraz o planowanym przebiegu wyjazdu, celach i oczekiwanych efektach.

Formularze znajdują się poniżej:

Formularz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:  Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching (STA)

Formularz w celu udziału w szkoleniu: Mobility Agreement; Staff Mobility For Training (STT)

Krok 5- Podpisanie umowy finansowej pomiędzy WAB a pracownikiem

Przed wyjazdem konieczne jest podpisanie umowy dotyczącej obowiązków i zasad w związku z przyznaną mobilnością. Wysokość stypendium zależy od długości i miejsca pobytu. Stypendium przyznawane jest w celu dofinansowania kosztów utrzymania i prowadzenia zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniu. Stypendium przelewane jest na konto bankowe pracownika wyjeżdzającego w banku Santander prowadzone w walucie EURO.

Wzór umowy finansowej:

Stawki na rok 2021:

Stawki na rok 2022:

Wymogi formalne przed i po wyjeździe

Przed wyjazdem pracownik wyjeżdzający zobowiązany jest:

 • uzgodnienia z Uczelnią i organizacją przyjmującą indywidualny program nauczania – w przypadku wyjazdu nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub indywidualny program szkolenia w przypadku wyjazdu pracownika w celu udziału w szkoleniu,
 • podpisania z Uczelnią umowy finansowej
 • przedłożenia kopii ubezpieczenia na czas wyjazdu (pobytu w instytucji przyjmującej i podróży obejmujące uszkodzenie lub zagubienie bagażu), obejmującego następujące obszary:  ubezpieczenie od wypadków i poważnych chorób (w tym stałej lub czasowej niezdolności do pracy), koszty leczenia, odpowiedzialność cywilną (w tym w stosownych przypadkach ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej), śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy w przypadku projektów realizowanych za granicą).
 • pracownik zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie wewnętrzne (które znajduje się na dysku kadrowym oraz w dokumenty/pliki w zakładce erasmus WAB/pracownik) oraz uzyskać wszystkie potrzebne zgody. W następnej kolejności na podstawie zgłoszenia wewnętrznego pobrać druk delegacji w kwesturze.
 • wypełnienia testu językowego
 • złożenia wniosku o kartę EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w celu wyjazdu służbowego (http://www.ekuz.pl/)
 • założyć konto walutowe (w EURO) w banku wskazanym przez Uczelnię.

Po powrocie pracownik zobowiązany jest do:

 • Dostarczenia do Biura Współpracy z Zagranicą dokumentu potwierdzającego wyjazd z datami i podpisem osoby odpowiedzialnej z instytucji przyjmującej/ certyfikatu ukończenia szkolenia
 • Dostarczenia polisy ubezpieczeniowej, potwierdzenia zakupu biletów, rachunków za paliwo (przy podróży ekologicznymi środkami transportu-tzw. green travel)
 • wypełnienia ankiety uczestnika mobilności programu Erasmus (link do ankiety jest wysyłany na skrzynkę mailową pracownika po zakończeniu mobilności)

W przypadku wyjazdu przewiduje się odpowiednie stawki w zależności od wybranego kraju docelowego i innych wytycznych. Dofinansowanie znajduje się w plikach poniżej.