Pomoc dla studentów

Pomoc dla studentów

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych realizuje wiele działań, mających na celu wsparcie studentów i społeczności akademickiej w życiu codziennym oraz chroni przed przejawami jakiejkolwiek agresji i dyskryminacji. Zachęcamy do zapoznania się poniższymi informacjami i korzystania z wszelkiej pomocy, gdy nastąpi taka potrzeba.


RZECZNIK DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI

Biorąc pod uwagę międzynarodowy i międzykulturowy charakter naszej Uczelni, został powołany Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, którego zadaniem jest reagowanie na wszelkie skargi i objawy zdarzeń przejawiających ślady dyskryminacji i złego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

W przypadku wystąpienia takich okoliczności prosimy o kontakt na adres mailowy Rzecznika:
[email protected] za pomocą uczelnianej skrzynki mailowej i załączając Formularz skargi (do pobrania TUTAJ).
Poniżej znajdują się dokumenty o wprowadzeniu procedury bezpieczeństwa oraz powołaniu Rzecznika.


CENTRUM MEDIACJI

Zachęcamy studentów Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych do korzystania z Centrum Mediacji działającym przy naszej Uczelni.

Centrum Mediacji WAB oferuje studentom mediacje nieodpłatnie.

Mediacje są prowadzone na wniosek studenta za zgodą drugiej strony. Możliwe jest również skierowanie sprawy do mediacji na wniosek innych organów uczelni. W każdym przypadku mediacje pozostają dobrowolne dla ich uczestników, co oznacza, że na udział w mediacji muszą zgodzić się obie strony.

Podobnie obligatoryjna jest bezstronność i neutralność mediatora, a także poufność procesu. Wynik mediacji w formie ugody pozostaje do wiadomości stron, natomiast informacja o tym, że do ugody doszło lub nie jest przekazywana organowi, który zgłosił potrzebę mediowania. Ugoda w formie pisemnej podlega archiwizacji i jest udostępniana tylko stronom, lub na ich obopólny wniosek, innym zainteresowanym.

Kontakt z mediatorem

Barbara Kobzarska-Bar

[email protected]

Mediacje prowadzi dr Barbara Kobzarska-Bar 

Absolwentka Studium Mediacji przy DCP we Wrocławiu (Świadectwo ukończenia Studium Mediacji nr 12043/DCP/01/2021 na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) i nauczyciel komunikacji z ponad 10-letnim stażem pracy.

O mediacjach

Korzyści z podjęcia mediacji

Zasady mediacji

Postępowanie mediacyjne


Konsultacje psychologiczne dla studentów

Konsultacje psychologiczne dla studentów także w języku angielskim.

Odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 14:00 i trwają godzinę.

Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/x3me6jKGNm.

Konsultacje prowadzi

mgr Aleksandra Publicewicz
psycholog

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji psychologicznych i inwestowania w swoje zdrowie psychiczne!