Niezbędnik studenta

Czy chciałbyś wyjechać na semestr albo rok studiów za granicę? Nie wiesz od czego zacząć? Przeczytaj, jakie kroki należy podjąć przed wyjazdem.

Krok po kroku

Krok 1 – Zebranie informacji

Dowiedz się, z jakimi uczelniami współpracuje Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych. Tylko do nich możesz pojechać jako stypendysta programu Erasmus+. Bardzo istotne jest poznanie uczelni, do której chce się wyjechać – oferty programowej, zasad aplikowania, studiowania i zaliczania przedmiotów, warunków zakwaterowania. Wiele uczelni wbrew pozorom nie prowadzi zajęć w języku angielskim, często też nie wszystkie podane kursy zostają uruchomione. Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego powinni zapoznać się również z zasadami uzyskania wizy kraju, do którego jadą na studia. Informacje dotyczące legalizacji pobytu dostępne są na stronach internetowych przedstawicielstw dyplomatycznych krajów UE w Polsce, można również zwrócić się do nich z zapytaniem w tej sprawie.

Krok 2 – Rekrutacja

Sprawdzaj informacje na stronie internetowej WAB w zakładce Erasmus oraz na uczelnianym Facebook’u. Zamieszczamy tam informacje o tym, jakie dokumenty i kiedy należy złożyć u koordynatora programu Erasmus w WAB, aby wyjechać na studia zagraniczne. Ważne jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminie.

Krok 3 – Kwalifikacja

Kwalifikacja odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, na ogół na początku semestru letniego. Decyzję o przyznaniu stypendium otrzymasz od koordynatora programu Erasmus drogą mailową.

Krok 4 – Procedura aplikacyjna uczelni zagranicznej

Zapoznaj się z wymogami formalnymi uczelni zagranicznej, sprawdź zasady rekrutacji i dowiedz się, jakie dokumenty są w niej wymagane. Uczelnie, z którymi WAB ma podpisane umowy wymiany studenckiej często prowadzą rejestracje na studia w okresach innych niż terminy rekrutacji u nas. Warto wcześniej zorientować się kiedy upływa termin składania tam dokumentów.

Krok 5 – Learning Agrement (LA)

Learning Agreement jest umową pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą oraz uczelnią zagraniczną. Umowa określa program zajęć w jakich uczestniczyć będzie student w uczelni zagranicznej i liczbę punktów ECTS przyznawaną za ich zaliczenie. Innymi słowy jest to plan  przedmiotów, które będą realizowane na uczelni zagranicznej i na podstawie którego po powrocie nastąpi rozliczenie wyjazdu. W LA umieszczamy również informacje o tych przedmiotach z Twojego planu zajęć w WAB, których po powrocie do Polski nie będzie już trzeba realizować. Przedmioty z Twojego programu nauczania w WAB, dla których nie można znaleźć odpowiedników w uczelni zagranicznej należy zaliczyć w WAB. Zorientuj się przed wyjazdem, jak możesz to zrobić.

Krok 6 – Podpisanie umowy finansowej pomiędzy WSH a stypendystą programu Erasmus

Przed wyjazdem konieczne jest podpisanie umowy dotyczącej obowiązków Twoich i uczelni w związku z przyznaniem Ci stypendium. Wysokość stypendium zależy od długości i miejsca pobytu. Stypendium przyznawane jest w celu dofinansowania kosztów utrzymania i studiowania. Stypendium przelewane jest w wysokości ustalonych umownie rat na Twoje konto bankowe w banku Santander prowadzone w walucie EURO. Podczas pobytu za granicą opłacasz Twoje czesne jak dotychczas, nie ponosisz natomiast opłaty za czesne w uczelni przyjmującej. Przed podpisaniem umowy wykup polisę ubezpieczeniową na czas wyjazdu i dostarcz koordynatorowi programu Erasmus dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Krok 7 – Zaświadczenie potwierdzające status studenta Erasmus

Zaświadczenie potwierdzające status studenta uczestniczącego w wymianie studenckiej programu Erasmus otrzymasz po podpisaniu umowy finansowej. Może być ono wymagane przez uczelnię partnerską, przy wypełnianiu obowiązków meldunkowych lub ubieganiu się o wizę kraju, do którego wyjeżdżasz.

Krok 8 – Mieszkanie

Do najdogodniejszych form zakwaterowania należy pokój w akademiku, warto więc skontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą na uczelni przyjmującej. Decydując się na wynajem mieszkania wspólnie z innymi Erasmusami trzeba niezwykle uważać na naciągaczy, których niestety można znaleźć wszędzie.

Krok 9 – Przedłużenie pobytu

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o kolejny semestr, jednak tylko z semestru zimowego na letni. O zgodę na przedłużenie należy zwrócić się do koordynatora programu Erasmus.

Zasady

 • każdy student WAB zarejestrowany na studiach licencjackich lub magisterskich, bez względu na obywatelstwo,
 • osoby studiujące w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
 • w momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony pierwszy rok studiów licencjackich; oznacza to, że warunkowo już na pierwszym roku można ubiegać się o stypendium, a wyjazd możliwy jest po uzyskaniu wpisu na drugi roku studiów,
 • studenci starający się o wyjazd na trzecim roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) również otrzymują warunkowo stypendium Erasmusa; aby wyjechać na stypendium muszą być wpisani na pierwszy rok studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających).

W ramach Erasmusa+ można wyjechać na studia i praktykę łącznie:

 • do 12 miesięcy na studiach I stopnia (licencjackie)
 • do 12 miesięcy na studiach II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 • Podczas stypendium Erasmusa nie możesz przebywać na urlopie dziekańskim ani na urlopie studenckim.
 • Stypendium musi trwać minimalnie 90 dni (3 miesiące). Krótszy pobyt wiąże się z zwrotem całego stypendium.

Podczas trwania stypendium Erasmus+ jednocześnie przysługują Ci wszystkie stypendia, które masz prawo pobierać.

Dobrze wiedzieć

Każdy stypendysta przed wyjazdem musi mieć ustalony i podpisany Learning Agreement, czyli listę przedmiotów, na które będzie uczęszczał podczas pobytu na stypendium finansowanym z programu Erasmus. 

Można dokonywać zmiany wybranych przedmiotów do miesiąca od momentu rozpoczęcia zajęć na uczelni zagranicznej. Nie ma limitu ilości zmian. Wszystkie zamiany wpisujemy do LA. Zmiany można ustalać i podpisywać za pośrednictwem maila z koordynatorem programu Erasmus. 

Aby zaliczyć semestr należy uzyskać 30 pkt ECTS/semestr; należy je uzyskać w całości w uczelni zagranicznej lub częściowo w WAB. Każdorazowo informacje o tym muszą się znaleźć w Twoim LA. Student ma obowiązek nadrobienia wszelkich różnic programowych wynikających z wyjazdu na stypendium. Sposób i termin nadrobienia różnic programowych powinien być ustalony przed wyjazdem na stypendium. Np. jeśli podczas stypendium student ma 2 obowiązkowe przedmioty i nie ma odpowiednika tych przedmiotów na uczelni zagranicznej, to po powrocie musi je zdać w sesji poprawkowej lub indywidualnie u prowadzącego. Sposób i termin przystąpienia do egzaminu należy ustalić przed wyjazdem z prowadzącym.

Przed wyjazdem otrzymasz e-mail z loginem i hasłem do platformy OLS Online Linguistic Suport. Po przystąpieniu do pierwszego testu biegłości językowej, część uczestników będzie miała okazję podjąć kurs językowy za darmo. 

ależy pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 90 dni konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia (pozwolenie na pobyt czasowy). W przypadku niektórych państw formalności trzeba załatwić jeszcze przed wyjazdem. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W poradniku na stronie MSZ znajdują się użyteczne informacje dotyczące przygotowania do podróży, ubezpieczenia, bezpieczeństwa i inne praktyczne porady. 

Zaraz po przyjeździe na uczelnię zagraniczną należy udać się do International Office i jak najszybciej zarejestrować się i uzyskać dokument potwierdzający datę przyjazdu. Dokument należy przesłać koordynatorowi programu Erasmus. Po zakończonym stypendium w momencie wyjazdu należy uzyskać dokument potwierdzający okres pobytu i przedłożyć go koordynatorowi programu Erasmus. 

Do miesiąca od przyjazdu na uczelnię partnerską należy ustalić i wprowadzać do LA wszelkie konieczne zmiany – Sekcja „During the Mobility” w LA. Dokumenty muszą być podpisane przez 3 osoby: student, polski koordynator oraz zagraniczny koordynator programu Erasmus. Dokument można przesyłać mailem w załączniku jako skan, prosząc polskiego koordynatora o podpis i jego odesłanie.

 • Okres studiów odbytych za granicą uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej
 • Gwarancję uznania okresu studiów za granicą daje podpisany dokument – Learning Agreement
 • Oceny uzyskane na uczelni zagranicznej zostaną uznane w WAB na podstawie wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię przyjmującą. Wykaz zaliczeń, czyli Transcript of Records, stanowi część LA (sekcja „After the Mobility”)

Po powrocie należy:

 • dostarczyć koordynatorowi programu Erasmus w WAB Transcript of Records i dokument potwierdzający okres pobytu na uczelni zagranicznej
 • wypełnić test biegłości językowej (OLS) po otrzymaniu pocztą mailową zaproszenia do jego wypełnienia
 • wypełnić ankietę stypendysty programu Erasmus po otrzymaniu pocztą mailową zaproszenia do jego wypełnienia
 • wypełnić ankietę Your Report after Your Semester Abroad, którą prześle koordynator program Erasmus w WAB
 • nadrobić różnice programowe (zaliczyć przedmioty, które nie były realizowane w uczelni zagranicznej)