Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są integralnym elementem programu studiów. Są obowiązkowe, a ich wymiar jest z góry określony. Każdy rok i kierunek ma wyznaczonego Pełnomocnika Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych, do którego należy się zwracać z wszelkimi problemami, wątpliwościami czy pytaniami.

Warto, abyś zapoznał się z Zarządzeniem Rektora, w sprawie szczegółowych zasad organizacji, odbywania i zaliczania praktyk zawodowych studentów Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

Dokumenty do zaliczenia praktyk

 Zaliczenie praktyki studenckiej

Samodzielnie wyszukujesz i wybierasz organizację, w której chciałbyś odbyć praktykę. Możesz w tym zakresie skorzystać z pomocy Biura Karier. 

Dokumenty dla poszczególnych kierunków znajdują się w plikach (przejdź do dokumentów) Każdy z plików zawiera: 

 • Sylabus 
 • Ramowy plan praktyki 
 • POROZUMIENIE w sprawie praktyki zawodowej 
 • Sprawozdanie z odbytej praktyki 
 • Ankietę pracodawcy 
 • Ankietę studenta 
 • Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki (dla odrębnej ścieżki zaliczenia) 

Pliki w formacie docx należy pobrać na komputer. Student opisuje efekty uczenia się tylko w tabeli dla semestru, który zalicza. Pozostałe tabele usuwa lub pozostawia niewypełnione. Wskazane jest wypełnianie dokumentów na komputerze. 

UWAGA: W innym wypadku przed wydrukowaniem należy rozszerzyć pola „opisu zadań odpowiadających efektom uczenia się” do koniecznych rozmiarów.

Krok po kroku

Krok 1

Pierwszym dokumentem, który należy przygotować jest Porozumienie w sprawie praktyki zawodowej  – dokument, który podpisuje Dziekan oraz osoba reprezentująca organizację, w której odbywa się praktyka. (Dokument jest uniwersalny – jednakowy dla wszystkich kierunków i specjalności).

Krok 2

Odbywasz praktykę zawodową zgodnie z ustalonym Ramowym programem praktyk oraz sylabusem przedmiotu praktyka zawodowa. (Znajdziesz je w pliku dla Twojego kierunku studiów poniżej).

Krok 3

Następnie składasz Sprawozdanie z odbycia praktyki zawodowej, zawierające szczegółowy przebieg realizowanych zadań. Integralną częścią sprawozdania jest  propozycja ocen za poszczególne efekty uczenia się podpisana przez osobę reprezentującą organizację, w której odbywasz praktykę. Sprawozdanie podlega merytorycznej ocenie przez Pełnomocnika ds. praktyk. Na jego podstawie Pełnomocnik wypełnia Kartę weryfikacji efektów uczenia się i podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia praktyki zawodowej. 

Krok 4

Wypełniasz jeszcze dwa dokumenty, podsumowujące odbytą praktykę: Opinię studenta o przebiegu praktyki oraz Ankietę satysfakcji z praktyki zawodowej studenta. 

Podsumowując: Sylabus oraz Ramowy plan praktyki to dokumenty, które zawierają wytyczne dla praktyki. Wypełniasz natomiast 4 dokumenty: 

 1. Porozumienie w sprawie praktyki zawodowej 
 2. Sprawozdanie z odbycia praktyki zawodowej 
 3. Opinię studenta o przebiegu praktyki 
 4. Ankietę satysfakcji z praktyki zawodowej studenta. 

Zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa może być zaliczona w ramach Twojej pracy zawodowej, prowadzenia działalności gospodarczej lub odbytego stażu, o ile wykonywane zadania były zgodne z efektami uczenia się określonymi dla praktyk i miały wymagany wymiar godzinowy (Patrz: Ramowy program praktyk oraz sylabus przedmiotu praktyka zawodowa).  Decyzję podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. praktyk zawodowych na podstawie przygotowanego przez Ciebie Wniosku o zaliczeniu pracy zawodowej.

W tej ścieżce wypełniasz tylko jeden dokument: 

Do wniosku dołączasz jednak 2 załączniki: 

 1. Skan umowy o pracę/zlecenie lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę 
 2. Odpis KRS lub CEIDG lub zagranicznego rejestru np. https://usr.minjust.gov.ua/ 

Dokumenty różnią się od siebie w zależności od kierunku i specjalności na jakiej jesteś. Wybierz pakiet odpowiedni dla Ciebie: